Loggan för Oxelösunds kommun

Personuppgifter

För Oxelösunds kommun är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt.

Dataskyddsförordningen med tillhörande lagstiftning är till för att för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Här nedan kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. En personuppgift kan vara all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk levande person. Detta innebär till exempel att även ett fotografi av en person som kan identifieras är en personuppgift.

“Behandla” är ett brett begrepp och omfattar allt som vi gör med dina personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen är insamling, registrering, spridning och bearbetning några exempel på behandling av personuppgifter.

Dina personuppgifter registreras hos oss när du exempelvis ansöker om förskoleplats, ekonomiskt bistånd eller bygglov. Om du skickar e-post, lämnar ett medborgarförslag, lämnar en synpunkt, ställer en fråga, gör en felanmälan eller kontaktar oss på till exempel Instagram eller Facebook ger du oss samtycke att behandla dina personuppgifter.

Tänk på att inte skicka känsliga information till oss via e-post och sociala medier eftersom det inte är ett säkert sätt att överföra information på. Känsliga personuppgifter är exempelvis information om etniskt ursprung, religiösa och politiska åsikter, hälsotillstånd eller medlemskap i fackförening. Tänk även på att inte skicka till exempel personnummer, information om personliga förhållanden och sekretessbelagd information via e-post.

I vissa ärenden kan vi behöva hämta kompletterande information, exempelvis från nationella databaser eller från andra myndigheter som du har kontakt med.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

För att Oxelösunds kommun ska kunna erbjuda sina tjänster och fullgöra sina skyldigheter mot dig behöver vi hantera uppgifter om dig. Personuppgifterna används exempelvis som underlag för ärendehandläggning, administration, tillsyn, fakturering och framtagande av statistik.

All behandling av personuppgifter som vi utför måste vila på minst en rättslig grund, i annat fall är behandlingen olaglig. För de uppgifter som hämtas in av kommunens olika verksamheter är samtycke i de flesta fall inte nödvändigt. Det beror på att uppgifterna används i samband med exempelvis myndighetsutövning, för att kunna fullgöra en skyldighet som åligger kommunen eller att ett avtalsförhållande föreligger.

Varje nämnd inom Oxelösunds kommun är personuppgiftsansvarig för sin specifika verksamhet. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för övergripande behandlingar, såsom e-postsystemet.

  • Kommunstyrelseförvaltningen
  • Kultur- och fritidsnämnden
  • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
  • Utbildningsnämnden
  • Vård- och omsorgsnämnden

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att utföra sina arbetsuppgifter.

Enligt offentlighetsprincipen har allmänheten rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda enligt lag. Eftersom dina personuppgifter kan ingå i allmänna handlingar betyder detta att till exempel andra personer samt mediebolag eller marknadsföringsbolag har rätt att ta del av dessa handlingar. En sekretessprövning genomförs alltid innan en allmän handling lämnas ut.

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till andra myndigheter vid överklagande av beslut eller till polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Dina personuppgifter sparas så länge de behövs för det aktuella ärendet. Om kommunen har en skyldighet att bevara den handling som personuppgifterna ingår i enligt tryckfrihetsförordningen, arkivlagen eller andra författningar exempelvis patientdatalagen, socialtjänstlagen och bokföringslagen så kommer de att sparas i enlighet med den tillämpliga lagen.

Vi frågar inte eller ber dig lämna ut känsliga uppgifter om din person som exempelvis personnummer, kreditkortsnummer eller inloggningsuppgifter via telefon eller e-post. Om det behövs känsliga personliga uppgifter från dig för att utföra någon tjänst på webbplatsen behöver du identifiera dig genom att just du är du med e-legitimation.

Om du vill utföra en tjänst som kräver inloggning eller identifiering kan du inte vara anonym eller ha skyddad identitet. I och med att du identifierar dig vet systemet att det är du. I de fallen är det bättre att du vänder dig personligen till den som är ansvarig för tjänsten.

Vill du lämna synpunkter eller kontakta oss anonymt får du inte lämna med några personliga uppgifter då dessa uppgifter registreras och blir en allmän handling.

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook eller instagram, för att komma i kontakt med kommunen så överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part. Detta betyder att uppgifterna kan också komma att överföras till, och behandlas i, länder utanför EU/EES.

För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känsliga uppgifter till oss via sociala medier.

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller ett att de används på ett mer begränsat sätt. Vi kan inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring.

I de flesta fall har du rätt att bli informerad om att vi har börjat behandla dina personuppgifter och varför vi gör detta. Det gäller även om du inte själv har lämnat ut dina uppgifter, utan att vi fått dem av någon annan.

Du kan begära registerutdrag på två olika sätt:

  1. Kontakta personuppgiftsansvarige personligen, till exempel genom att besöka Kommuncenter. Det är viktigt i detta fall att den registrerade legitimerar sig med en giltig identitetshandling.
  2. Skicka in begäran via kommunens e-tjänst. Klicka här för att komma till e-tjänsten. Länk till annan webbplats.

Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress. Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Klicka här för att läsa mer om dataskyddsförordningen och dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) webbplats. Länk till annan webbplats.

I Oxelösunds kommun är Svitlana Jelisic dataskyddsombud. Dataskyddsombudet övervakar att vi följer dataskyddsförordningen och är kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) samt för de registrerade.

Kontaktinformation


Dataskyddsombud
Svitlana Jelisic

Telefon 0157-43 00 45
E-post svitlana.jelisic@flen.se