Familjerätt

Familjerätten erbjuder dig rådgivning i olika familjerättsfrågor så som vårdnad, boende och umgänge för barn till föräldrar som separerat. Du kan få råd via telefon eller vid personligt besök.

Familjerätten utreder dessutom frågor om vårdnad, boende och umgänge samt om adoption på uppdrag av tingsrätten. Vi fastställer faderskap och föräldrabekräftelse samt genomför samarbetssamtal och skriver avtal om vårdnad, boende och umgänge. 

Vårdnad, boende och umgänge
Föräldrar kan sinsemellan teckna ett avtal om vårdnad, boende och umgänge. Socialtjänsten prövar och godkänner det avtal föräldrarna kommit fram till. Om socialtjänsten bedömer att avtalet inte är till barnets bästa och inte godkänner avtalet går frågan över till tingsrätten för avgörande.

Faderskap
När föräldrar inte är gifta vid barnets födelse skall alltid en faderskapsbekräftelse undertecknas av fadern.

Namnärenden
Utredningar görs på begäran av domstol vid tvist mellan föräldrar om namnbyte på barn.

Samarbetssamtal
När föräldrar inte kommer överens om vårdnaden av barn, kan tingsrätten besluta att de skall försöka enas genom samarbetssamtal. Det innebär att tingsrätten uppdrar åt socialtjänsten att i samtal med föräldrarna arbeta sig fram till en lösning. Samarbetssamtal kan också initieras direkt av föräldrarna.

Adoption
För att få bli adoptivföräldrar krävs att det blivande föräldraparets situation utreds och att ett medgivande lämnas av Vård- och omsorgsnämnden.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Social- och omsorgsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00
Fax: 0155-381 03  

Kontakt för sidan: Kommuncenter