Ekonomiskt bistånd

Vi kan alla hamna i ekonomiska svårigheter och behöva stöd för att klara vår egen eller familjens försörjning. Då kan du ansöka om ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt bistånd fungerar som ett sista skyddsnät för dig som har tillfälliga ekonomiska problem, och du har alltid i första hand ett eget ansvar för att reda upp din situation. 

1. Att ta reda på innan du ansöker

 • Om du har pengar på banken ska du använda dem i första hand. Om du har pengar över från tidigare månader, enligt våra beräkningar, kan vi också ta med det i bedömningen.
 • Om du har egna tillgångar, som till exempel fonder/aktier, bil eller om du äger din bostad, kan du behöva sälja det för att du ska få pengar till din försörjning.
 • Om du är sambo, gift eller registrerad partner räknas inkomster och tillgångar ihop.
 • Om du har rätt till andra bidrag, från till exempel Försäkringskassan eller A-kassan, ska du alltid vända dig dit i första hand.
 • Om du är arbetslös ska du stå till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att du ska vara anmäld hos arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete.
 • Du som har arbetshinder behöver styrka att du inte kan arbeta.
 • Om du betalar avgift för barnomsorg eller hemtjänst ska du kontrollera att din avgift är rätt i förhållande till den inkomst du har idag.
 • Du som studerar eller har eget företag har oftast inte rätt till ekonomiskt bistånd.
 • Du kan själv beräkna om du har rätt till ekonomiskt bistånd.
  Gör beräkningen på Socialstyrelsens hemsida.
 • Om du har prövat alla dessa sätt för försörjning kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Det är socialtjänstlagen som avgör om du har rätt till biståndet.

Vad kan jag söka hjälp till?

Riksnorm

Regeringen fastställer årligen nivån på riksnormen som utgår från Konsumentverkets prisundersökningar. Årets belopp och mer information om riksnormen hittar du här

Riksnormens belopp per person är lika för hela landet och ska täcka kostnader för:

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • förbrukningsvaror
 • hälsa och hygien
 • dagstidning och telefon

Övrigt försörjningsstöd (som inte ingår i riksnormen)

Denna del ska täcka skäliga månadskostnader för:

 • Boende, innebär endast boende, ej bilplats eller extra förråd
 • Hushållsel
 • Arbetsresor: Innebär resor till och från arbetet eller annan planerad sysselsättning, och resor till arbetsförmedling eller arbetsgivare.
 • Hemförsäkring
 • Medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

Det är möjligt att söka bistånd till annat än det som ingår i posterna för försörjningsstöd, som läkarvård (ej för uteblivna besökstider), medicin (receptbelagda läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet), tandvård, glasögon, begravningskostnader med mera.

För bistånd till glasögon och tandvård behövs som regel ett kostnadsförslag.

Tolk

Du kan begära tolkhjälp om du inte talar eller förstår svenska. Du har även rätt till tolk om du har nedsatt hörsel eller talfunktion.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

Om den avlidne inte har tillräckligt med pengar till begravningen kan kommunen hjälpa dig med ekonomiskt bistånd till begravningen. Du kan söka ekonomiskt bistånd till begravningskostnad och gravsten genom att fylla i blanketten som du hittar här.

2. Så här ansöker du

1. För att ansöka krävs en personlig kontakt med socialsekreterare. Kontakta oss på 0155-380 00. Om du redan har en personlig kontakt/socialsekretare så vänder du dig direkt dit. 

2. Fyll i blanketten: Ansökan om ekonomiskt bistånd.

3. För att vi ska kunna utreda din ekonomiska situation och bedöma om du har rätt till ekonomiskt bistånd, måste du skicka med följande handlingar tillsammans med din ansökan:

 • Underlag som visar vilka inkomster du och dina familjemedlemmar haft under de senaste två månaderna. Det kan till exempel vara:
    - lönespecifikation
    - utbetalningar från a-kassan och Försäkringskassan
    - beslut om sjukersättning, aktivitetsersättning och bostadsbidrag
    - beslut- och utbetalningsplan från CSN
    - Swish-historik
    - kontoutdrag och kontoöversikt från banker  
 • “Specifikation till Förenklad självdeklaration”, sidorna 1 och 4 (gulrandig blankett). Det går även bra med en sammanställning på kontrolluppgift från Skatteverket, som du kan få hemskickad genom att ringa telefonnummer 0771–567 567.
 • Kopia på beslut om uppehållstillstånd och uppehållskort
 • Beslut om etableringsplan eller handlingsplan från Arbetsförmedlingen
 • Uppgifter som visar att du är ägare av till exempel bil, husvagn, båt eller sommarstuga
 • Ekonomisk översikt och kontoutdrag från din bank/dina banker. Kontoutdrag ska lämnas in för alla konton du har och ska vara från de senaste månaderna. Du behöver också intyg från övriga banker (Swedbank, Sörmlands sparbank, SEB, Handelsbanken, ICA Banken, Danske bank) att du inte har konton där.
 • Hyreskontrakt och kvitto på senast inbetalda hyra
 • Om du är arbetslös: intyg från arbetsförmedlingen och eventuellt beslut om a-kassa. En lista på vilka arbeten du har sökt, när du sökt dem och telefonnummer till en kontaktperson på arbetsplatsen
 • Om du är sjukskriven: läkarintyg och eventuella högkostnadsskydd för läkarvård, medicin och sjukresor
 • Räkningar och/eller kvitton på de utgifter som du söker ekonomiskt bistånd för

4. Skicka in kopior på de utgifter som är för kommande månad.

3. Skicka in din ansökan

Du skickar in din ansökan med alla kopior på dokument till:

Ekonomiskt bistånd
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND   

Du kan även lämna den hos Kommuncenter på Järntorget 4 eller i postlådan utanför kommunhuset på Höjdgatan 26.

4. Beslut

När alla papper har kommit in till oss utreder vi om du har rätt till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. När just du får ditt beslut beror på när du lämnat in din ansökan. Skicka in din ansökan i god tid! Vår handläggningstid kan ta upp till 14 dagar när vi fått komplett ansökan.

Om du blir beviljad ekonomiskt bistånd finns pengarna på det konto du uppgett inom 2-3 bankdagar från att utbetalningen registrerats i vårt system.

Du har rätt att överklaga ett beslut

5. Övrig information

Samtycke och felaktiga uppgifter

Vi behöver ditt samtycke till att samverka med andra myndigheter för att kunna hjälpa dig på bästa sätt att komma i egen försörjning. Vi kan hämta uppgifter från berörda myndigheter (Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, CSN, A-kassan, Kronofogden, Bilregistret m.fl.) för komplettering till och kontroll av de uppgifter du lämnat. Kontroller kan göras ett år efter ansökan.

Om du lämnar felaktiga uppgifter, eller döljer inkomster eller tillgångar kan du bli tvungen att betala tillbaka pengar som du har fått. Om vi misstänker att du medvetet har lämnat felaktiga uppgifter för att få pengar är vi skyldiga att polisanmäla detta.

Tystnadsplikt/sekretess

Vi har tystnadsplikt och får inte berätta för någon obehörig om sådant som gäller dina personliga eller ekonomiska förhållanden. Du har även rätt att ta del av det som skrivs om dig.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Social- och omsorgsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26 
Telefon: 0155-380 00
Fax: 0155-381 03  

Ring Kommuncenter 0155–380 00 eller kontakta din handläggare på mail. 

Handläggare ekonomiskt bistånd

Ylva Ståhl

Maha Mahmoud

Johanna Östlund

Catharina Palm

Hanna Niklasson

Marcus Bengtsson

 

Åsa Berg

Enhetschef Socialtjänst bistånd
Telefon: 0155-380 03

Kontakt för sidan: Kommuncenter