Loggan för Oxelösunds kommun

Kortfattat från Kommunstyrelsen 29 maj

På Kommunstyrelsen den 29 maj fattades följande beslut

Att godkänna investeringen på totalt 13,5 miljoner kronor för upprustning och förstärkning av Femöre kanal

Sedan kommunen köpte gamla Båt & motor-området vid Badhusviken har en diskussion pågått om vad som ska ske i området. Kommunen köpte området för att i framtiden utveckla området med fler bostäder och havsnära rekreations- och promenadstråk.

Området är idag i stort behov av upprustning oavsett vad kommunen planera att göra i området framöver. Bryggan utefter kanalen är avstängd och båtplatserna avvecklade på grund av bryggans dåliga skick. Geotekniska undersökningar visar att markens bärighet är bristfällig och vid belastning finns stor risk för sättningar och eller att strandlinjen mot kanalen kalvar ut i vattnet. Detta innebär att strandlinjen utefter kanalen måste förstärkas för att säkra kanalens fortlevnad.

Utefter kanalen finns en rad med äldre sjöbodar. Dessa ska bevaras och en ny brygga med båtplatser ska byggas. En förstärkning av kanalkanten sker på bästa sätt genom att stålspont slås ner i kanten. Kostnaden för detta bedöms till 13,5 miljoner kr. Finansieringen föreslås ske via investeringsreserven.

Kanten mot Femöre kanal och nya bryggor/kajer samt rekreations- och promenadstråk beräknas vara färdigt till båtsäsongen 2026.

Föreslå Kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Oxelö 8:45, Thorsborg

Det var i oktober 2022 som fastighetsägaren till Oxelö 8:42 inkom med en begäran om planbesked. Det innebär att fastighetsägaren vill ändra den tillåtna användningen från friluftsliv till bostäder för att möjliggöra för permanentboende på platsen. Samtidigt önskade fastighetsägaren att stycka upp fastigheten i flera delar.

Planförslaget som Kommunfullmäktige föreslås anta innebär att fastigheten tillåts styckas i tre delar med en minsta fastighetsstorlek på 1 000 kvadratmeter. Tillfart till samtliga fastigheter förutses ske söderifrån från parkeringen längs Jogersövägen, samtidigt som utrymme för utfart lämnas i norr då Jogersövägen och omkringliggande ytor ligger lågt i förhållande till en tänkt havsnivåhöjning.

Byggrätten för de tre fastigheterna föreslås bli 135 kvadratmeter för huvudbyggnad, lika stort som Thorsborg, samt 40 kvadratmeter för komplementbyggnader. En utgångspunkt i arbetet har varit att ny bebyggelse ska anpassas till topografin och att sprängning ska undvikas. Platsens unika läge motiverar att särskilt hänsyn tas till tomtens förutsättningar. Hela planområdet ligger inom 100 meter från strandlinjen vilket innebär att strandskyddet behöver upphävas för att säkerställa genomförbarheten. Utgångspunkten är att hela fastigheten är ianspråktagen och därmed saknar betydelse för strandskyddets syfte. Fri passage är dessutom säkerställd genom den allmänna gångvägen längs med kajkanten.

Föreslå Kommunfullmäktige att fastställa Mål och budget 2025–2027

I samma beslut föreslås att skattesatsen för 2025 fastställs till 22,22 per skattekrona. Det är samma belopp som är för 2024.

Här kan du läsa mer om Mål och budget 2025–2027, hur budgetprocessen går till samt hur nämnderna planerar för att hålla tilldelade budgetramar