Loggan för Oxelösunds kommun

Kortfattat från Kommunstyrelsen, 25 oktober

På Kommunstyrelsen den 25 oktober beslutades bland annat att:

Godkänna Kultur-och fritidsnämndens förslag till utformning av minnesplats för civila och militära utlandsveteraner i fredsbevarande tjänst godkänns.
Kommunstyrelsen beslutade även att ställa sig bakom Kultur-och fritidsnämndens förslag till finansiering av minnesplatsen via investeringsmedel för offentlig konst till en kostnad om maximalt 200 000 kronor.

I juni 2021 inkom ett medborgarförslag från en representant ifrån Södra Sörmlandsgruppen av Sveriges veteranförbund med förslag om att bygga en minnesplats för civila och militära utlandsveteraner i fredsbevarande tjänst i Oxelösund. Placering av minnesplatsen förslås vid infarten vid Läget, på den grusade ytan vid stålbänkarna. Ambitionen är att minnesplatsen invigs på nationaldagen den 6juni 2024.

Kommunens tomtkö upphör och avvecklas från den 1 januari 2024.
Kommunstyrelsen beslutade också att kommande kommunala lediga tomter i stället erbjuds direkt på den öppna marknaden till ett värderat marknadsvärde eller högstbjudande.

Det har sedan mitten på 1970-talet funnits en tomtkö i Oxelösunds kommun. Vem som helst kan mot en anmälningsavgift och därefter en mindre årlig tomtköavgift ställas i kö i tomtkön.

Syftet har varit att få förtur till kommunala tomter i Oxelösund för att kunna bygga en enfamiljsbostad för permanent boende eller fritidshus. Under de senaste åren har intresset varit lågt för de tomter som erbjudits via tomtkön. De resurser som kommunen lägger på att administrera tomtkön samt när tomter ska värderas blir onödiga resurser då tomterna i slutändan ändå slussas vidare till den öppna marknaden.

Föreslå kommunfullmäktige att Oxelösunds kommun avstyrker ansökan och inte ger tillstånd i enlighet enligt miljöbalkens 16:e kapitel, fjärde paragrafen.

Beslutet grundar sig på kommunens översiktsplan, där det finns ett avsatt område till havs för vindkraftverk. I den av Kommunfullmäktige antagna översiktsplanen är kommunen positiv till havsbaserad vindkraft inom ett visst område till havs. Men området som pekas ut i översiktsplanen är cirka 68 km2, vilket är avsevärt mindre än området som ansökan avser.

Sedan år 2015 har Sveavind Offshore AB, idag Långgrund AB, utrett möjligheten att etablera en vindkraftpark inom riksintresseområdet för energiproduktion i utanför Oxelösunds skärgård. Området berör kommunerna Trosa, Nyköping, Oxelösund, Norrköping och Söderköping. Avståndet från Oxelösund är 16 kilometer och från Nyköping 24 kilometer. Projektet är lokaliserat 21 km från Trosa, 24 kilometer från Nyköping.

Svea Vind Offshore AB har lämnat en ansökan till Mark- och Miljödomstolen avseende en vindkraftspark i havet utanför Oxelösund.

Enligt 16 kap. 4 § första stycket miljöbalken får tillstånd till en anläggning för vindkraft endast ges om den kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det. I och med dagens beslut får Svea Vind Offshore AB inte tillstånd av Oxelösunds kommun att pröva frågan i Mark- och miljödomstolen.

Föreslå kommunfullmäktige att Kustbostäder i Oxelösund AB:s uppdrag att tillhandahålla lokalvårdstjänster i kommunens fastigheter avslutas i samband med att konkurrensutsättningen av lokalvårdstjänster är slutförd.

I förslaget ingår också att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta över ansvaret för lokalvården i kommunens fastigheter och upphandla utförandet av lokalvården, i enlighet med lagen om offentlig upphandling – LOU

Den politiska majoriteten har i sin avsiktsförklaring och i kommunens budget för 2023 till 2025 tydliggjort att lokalvårdstjänster ska konkurrensutsättas inför eller under 2024.

Beslutet innebär bland annat att kommunen tar över ansvaret för lokalvården och upphandlar i enlighet med lagen om offentlig upphandling – LOU, utförandet av lokalvården från extern part.

Lokalvård i extern regi anses ofta utgöra ett mer kostnadseffektivt alternativ eftersom konkurrens mellan olika leverantörer förutsätts ge bättre kvalitet till lägre priser. Även om utförandet upphandlas så måste kommunen ha viss kompetens inom området. Detta eftersom kunskap inom området krävs för att kunna identifiera behov, ställa kvalitetskrav utifrån behovet och sedan kontrollera och följa upp kvalitetskraven. Att ta in en sådan resurs i Oxelösunds kommun skulle underlätta styrning och uppföljning av lokalvården i extern regi och bidra till ökad kvalitet på utförd lokalvård. Vid lokalvård i extern regi har inte kommunen något personalansvar. Resurser för att hantera eventuell sjukfrånvaro och rehabilitering samt arbetsledning av personal är därmed leverantörens ansvar.

Då tjänsten lokalvård spänner sig över flera förvaltningar inom kommunen så föreslås att Inköpsavdelningen tilldelas uppdraget att upphandla lokalvård. Samtliga förvaltningar kommer att ges möjlighet att vara med i upphandlingsprocessen så att upphandlingen fångar upp varje förvaltnings- och verksamhetsspecifika behov. När behovskartläggning är färdig tas upphandlingsdokument fram. Upphandlingen beräknas gälla från och med 1 februari 2025. Anledningen till den väl tilltagna tidplanen är att upphandling av lokalvård är komplex och den mest överprövningsbenägna upphandlingen bland kommuner idag.

Den personal som idag utför lokalvården i kommunens fastigheter är erfaren och besitter kompetens om de fastigheter och verksamheter de utför lokalvård i idag. Därför föreslår kommunstyrelsen att personalen som idag utför lokalvården via Kustbostäders uppdrag, övertas av en eventuell ny leverantör. Om Kustbostäder förlorar uppdraget i en upphandling så är övertagande av personal ett bra sätt att behålla kompetensen i uppdraget.