Loggan för Oxelösunds kommun

Positivt delårsresultat

Kommunen uppvisar ett positivt delårsresultat på 26,1 miljoner kronor och prognosen på hela året är ett överskott på 21 miljoner kronor.

En stor del av det positiva resultatet kommer från högre skatteintäkter och lägre pensionskostnader än beräknat. Under 2023 är prognosen att kommunen når samtliga finansiella mål vilket är mycket positivt. Detta gör att vi även för 2023 ur ett finansiellt perspektiv bedöms nå god ekonomisk hushållning, berättar Johan Persson kommunchef.

God ekonomisk hushållning är ett lagstadgat krav som återfinns i kommunallagen. Det bygger på principen att varje generation ska bekosta de kommunala tjänster som konsumeras och därigenom lämna över en kommun med ett oförändrat finansiellt handlingsutrymme till kommande generationer.

Begreppet god ekonomisk hushållning har två perspektiv, det finansiella perspektivet och verksamhetsperspektivet. Gällande verksamhetsperspektivet bedöms det att 89 procent av alla antagna mål uppnås i slutet av året. Det finns 122 mål som relaterar till de sex kommunmålen, varav 24 är kommunfullmäktiges mål.

Eftersom bedömd måluppfyllelse i slutet av året ökar 2023 jämfört med 2022 är bedömningen att vi uppnår "God ekonomisk hushållning" även ur ett verksamhetsperspektiv vilket är väldigt glädjande, avslutar Johan Persson, kommunchef.

Det här är det första delårsresultatet som den nya majoriteten redovisar och jag är nöjd med resultatet med tanke hur omvärlden ser ut och hur den påverkar oss i Oxelösund. Jag vill också passa på att tacka Johan Persson* för de drygt 10 månaderna vi har arbetat nära varandra. Delårsresultatet visar på ett gott samarbete mellan politik och verksamhet, säger Dag Bergentoft, (M) kommunstyrelsens ordförande.

Slutlig behandling av delårsbokslutet sker vid kommande kommunfullmäktigesammanträde.

*Johan Persson, kommunchef arbetar sin sista dag i Oxelösunds kommun, fredagen den 6 oktober och går vidare till Finspångs kommun där han blir kommundirektör.