Loggan för Oxelösunds kommun

Kortfattat från kommunstyrelsen den 4 oktober

På Kommunstyrelsen den 4 oktober beslutades bland annat att:

Avsätta två miljoner kronor till utvecklingen av Ramdalsskolans skolgård

Skolåret 2021 gjorde utbildningsförvaltningen en omorganisation. Ramdalsskolan gick från årskurs F-6 till F-9 och med inriktning idrott och hälsa. Det har bland annat inneburit att elevantalet har ökat på Ramdalsskolan. Den nuvarande skolgården är inte anpassad för det utökade antalet elever och att det nu även går högstadieelever på skolan.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 31 maj i år 2023-05-31 fattades beslut om att avsätta 800 000 kronor för att utveckla delar av skolgården. Utveckling av skolgården på framsidan ingick inte i det beslutet, eftersom det krävde fortsatt utredning och planering.

Utbildningsförvaltningen vill att skolgården ska delas upp mellan yngre och äldre elever och har tillsammans med elevrådet tagit fram ett förslag på hur skolgården kan delas upp och vad som bör finnas där.

I det förslag som idag godkändes av kommunstyrelsen ingår en multisportarena, en social yta för äldre elever där de förutom att umgås även ska uppmuntras till fysisk aktivitet. Baksidan av skolgården kommer att få en grusplan med två mål, en förrådsbyggnad samt ett lekområde för de yngre eleverna.

Den totala kostnaden för upprustningen av skolgården beräknas bli 1 995 000 kronor.

 

Föreslå kommunfullmäktige att godkänna delårsresultatet

Kommunen uppvisar ett positivt delårsresultat på 26,1 miljoner kronor och prognosen på hela året är ett överskott på 21 miljoner kronor

God ekonomisk hushållning är ett lagstadgat krav som återfinns i kommunallagen. Det bygger på principen att varje generation ska bekosta de kommunala tjänster som konsumeras och därigenom lämna över en kommun med ett oförändrat finansiellt handlingsutrymme till kommande generationer.

Begreppet god ekonomisk hushållning har två perspektiv, det finansiella perspektivet och verksamhetsperspektivet. Prognosen är att det finansiella målet kommer att nås vid årsskiftet. Totalt sett bedöms 89 procent av alla mål att uppnås i slutet av året.

Det finns 122 mål som relaterar till de sex kommunmålen, varav 24 är kommunfullmäktiges mål. Totalt sett bedöms att 92 procent av kommunfullmäktiges mål uppnås i slutet av året.

Slutlig behandling av delårsbokslutet sker vid kommande kommunfullmäktigesammanträde.

 

Föreslå Kommunfullmäktige att anta detaljplanen för del av Oxelö 8:20, Vallsundsvägen, (Cirkusplatsen)

Kommunstyrelsen överlät 2020-05-27 Ks§81 till Toltorp Bygg AB från Bovieran AB markanvisningen för framtagande av ny detaljplan för bostäder på markområdet Cirkusplatsen vid Ramdalen, direkt sydväst om korsningen Björntorpsvägen/Vallsundsvägen. Toltorp Bygg AB har en plan, att på platsen bygga cirka 30 seniorbostäder kring en inglasad vinterträdgård.

Området är på knappt 11 000 m2 och ägs av kommunen. Idag är ytan planlagd som park vilket gör att det inte går att bygga bostäder på marken om inte en ny detaljplan tas fram. Den nya detaljplanen bekostas av Toltorp bygg AB. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av bostäder, centrumfunktioner, samlingslokal och/eller kontor på en drygt 8500 m2 stor yta.