Publiceringsdatum:

Kortfattat från Kommunstyrelsen den 30 augusti

På Kommunstyrelsen den 30 augusti beslutades bland annat att:

Godkänna försäljning av mark i Inskogen till Acasa Bostad AB

Acasa Bostad AB har sedan slutet på 2020 en markanvisning i Inskogen där de planera att bygga cirka 80 hyreslägenheter med loftgång fördelat på mindre flerfamiljshus i detaljplanerat markområde inom fastigheten Stjärnholm 5:1.

Acasa Bostad AB har under markanvisningstiden sökt och fått statligt stöd av Boverket samt sökt och har bygglov och startbesked för det planerade bygget. Acasa Bostad AB planerar nu för byggstart av hyreslägenheterna.

Nu påbörjas en process som ska leda fram till försäljning av marken. Processen innebär bland annat att köpehandlingar anpassade för projektet tas fram. Eftersom processen är omfattande lämnas förslag från kommunstyrelseförvaltningen att Kommunstyrelsen godkänner en process med fortsatt dialog och med syftet att få till en försäljning av marken som innebär att kommunstyrelsens arbetsutskott ges beslutanderätt att fatta slutligt beslut om köpehandlingarna för marken.

Godkänna markupplåtelseavtal mellan Vattenfall och kommunen

SSAB har sedan tidigare inkommit till Vattenfall Eldistribution med en förfrågan om anslutning av sin nya ljusbågsugn. Vattenfall planerar att bygga två nya 130 kV-ledningar mellan transformatorstationen i Hedenlunda och transformatorstationen vid SSABs stålfabrik i Oxelösund.

Den 7 oktober 2020 lämnade Vattenfall Eldistribution in ansökan om koncession för att möjliggöra anslutning av SSABs ljusbågsugn i Oxelösund. Den 12 oktober 2022 meddelade Energimarknadsinspektionen att de godkänt ansökan. Energimarknadsinspektionens beslut har sedan dess överklagats till mark- och miljödomstolen. För att spara tid söker nu Vattenfall ledningsrätt hos Lantmäteriet för hela sträckan och parallellt söks även godkännande av markupplåtelseavtal hos respektive fastighetsägare. I detta skede är det innehållet i avtalet som ska beslutas. I nästa skede kommer Vattenfall presentera intrångsersättningar som ska godkännas innan markupplåtelseavtalet undertecknas.

Ersättningen som fastighetsägaren får är en engångsersättning som består av ersättning för fastighetens minskade marknadsvärde, (intrångsersättning). Intrångsersättningen baseras på värdering som görs utifrån energibranschens normer och principer. På intrångsersättningen görs ett påslag med 25 procent. Eventuella övrig skada som kan uppstå när ledningen byggs ersätts också.

För Oxelösunds kommuns del ska Vattenfall bland annat svara för kostnad för byggnation av ny väg kopplad till Inskogen. Erbjudande om ersättning lämnas tillsammans med markupplåtelseavtalet och reglerar bestående skada.

Utse tillförordnad kommunchef

Då kommunchef Johan Persson väljer att avsluta sin anställning som kommunchef i Oxelösunds kommun i oktober har kommunstyrelsens arbetsutskott utsett biträdande kommunchef, Henny Larsson till tillförordnad kommunchef från den 9 oktober och fram till dess att en ny kommunchef är på plats.

Partistöd för 2024

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att godkänna de inkomna redovisningarna av hur partistödet har använts samt föreslå utbetalningar av partistöd för 2024 enligt följande; Socialdemokraterna 223 500 kr, Moderaterna 223 500 kr, Vänsterpartiet 100 500 kr, Sverigedemokraterna 100 500 kr, Centerpartiet 39 000 kr och Kristdemokraterna 39 000 kr samt Liberalerna 39 000 kr, summa är oförändrad jämfört med partistödet som utbetalats för 2023.

Partistödet består av 20 500 kronor per mandat samt ett grundstöd på 18 500 kronor per år. Partistödet betalas ut i förskott i januari månad, för kommande år. Stödet baseras på den mandatfördelning som följer av 2022 års val till kommunfullmäktige, utbetalningen avser 2024.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer