Publiceringsdatum:

Kortfattat från Kommunstyrelsen den 31 maj

På Kommunstyrelsen den 31 maj beslutades bland annat att:

Avsätta 800 000 kr för utveckling av skolgården på Ramdalsskolan

Skolåret 2021 gjorde utbildningsförvaltningen en omorganisation. Ramdalsskolan gick från årskurs F-6 till F-9 och med inriktning idrott och hälsa. Det har inneburit att elevantalet har ökat på Ramdalsskolan. Den nuvarande skolgård är inte anpassad för det utökade antalet elever och behöver utvecklas samt även anpassas för de äldre eleverna.

Den önskan som skolan hade från början om att dela upp skolgården mellan yngre och äldre barn på skolans fram- och baksida utifrån dagens förutsättningar kan inte ske i den omfattning som skolan önskade från början. Anledningen är att markåtgärderna på framsidan blir för kostsamma. Men för att inte behöva invänta fler utredningar kommer baksidan av skolan iordningställas och framsidan kommer precis som idag ge möjlighet till spontan idrott på gräsmattan. Kostnaden för iordningställande av baksidan beräknas till 800 000 kronor som finansieras via investeringsreserven.

Skärgårdstrafik under sommaren 2023

Oxelösunds skärgård präglas av småskalighet där behovet av transporter är starkt säsongsberoende. Skärgårdsturer har under många decennier varit en självklarhet i Oxelösund. Turerna är efterfrågade av både besökare och boende i Oxelösund. Genom turerna erbjuder Oxelösund människor att uppleva skärgården och möjlighet att ta del av naturen på vissa av Oxelösunds öar. För säsongen 2023 kommer Femöre rök AB att utföra uppdraget och erbjuder skärgårdstrafik onsdag till lördag mellan den 1 juli och den 5 augusti med möjligheten till extrainsatta turer vid behov.

Kostnaderna för skärgårdsturerna är 200 000 kronor och finansieras genom avsättning av medel ur kommunstyrelsens ofördelade kostnader. Skärgårdsturerna kommer att utvärderas efter genomförd säsong.

Godkänna utredningen ”LOV LoU avseende hemtjänst och särskilt boende SÄBO”

På Kommunstyrelse den 25 januari beslutades att ge Kommunchefen i uppdrag att utreda skillnader, effekter och konsekvenser av att konkurrensutsätta delar av hemtjänsten. Utredningen ger svar på skillnaderna mellan konkurrensutsättningen som sker via valfrihetssystem i enlighet med Lagen om valfrihet (2008:962) LOV eller genom upphandling av tjänst i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) LOU. På dagens Kommunstyrelse presenterades utredningen som syftar till att ge en bild över vilka förutsättningar som krävs för att konkurrensutsätta verksamheter genom ett valfrihetssystem eller i enlighet med LOU. Utredningen kan även användas som ett beslutsunderlag inför ett eventuellt beslut att gå vidare i en eventuell konkurrensutsättning av hemtjänst och/eller särskilt boende. Kommunstyrelsen beslutade idag att godkänna utredningen.

Kommunstyrelsen beslutade också att föreslå att Kommunfullmäktige ger vård- och omsorgsnämnden i uppdrag utreda förutsättningarna för ett införande av LOV och att nämnden återkommer med ett förslag till beslut om ett eventuellt införande av LOV i Oxelösunds kommun senast till kommunfullmäktiges sammanträde senast i mars.

Vad menas med LOV?

Lag om valfrihetssystem, LOV, reglerar vad som ska gälla för de kommuner och regioner som vill konkurrenspröva kommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten.

Vad menas med LoU?

När offentlig sektor köper varor, tjänster eller byggentreprenader sker det oftast genom en offentlig upphandling. Offentlig upphandling är en lagreglerad inköpsprocess som ska se till att offentliga inköp öppnas för konkurrens och att offentliga medel används så effektivt som möjligt. Syftet med lagen, som utgår från ett antal EU-direktiv, är att alla leverantörer ska behandlas jämlikt vid upphandlingar.

Uppdrag att utreda vilka verksamhetsfastigheter som kan vara lämpliga att sälja

Kommunstyrelsens beslutade att ge Kommunchefen i uppdrag att utreda om och i så fall vilka verksamhetsfastigheter som kan lämpa sig för försäljning samt att i utredning beskriva exempel på kommuner som upplever sig genomfört för kommunen framgångsrika försäljningar

Anledningen till försäljningarna är att Oxelösunds kommun de senaste åren har varit inne i en investeringstung period. Staden byggdes i huvudsak under årtiondena runt 1970 och många av verksamhetsfastigheterna har de senaste åren behövt ersättas, renoveras eller är i behov av renovering. Genom en eventuell försäljning kan lån betalas av och därmed sänks inte bara lånekostnaderna utan även räntekostnader.

Förbereda fastigheten Byggmästaren 8 för framtida försäljning

Oxelösund saknar idag iordningsställd företagsmark som är klar för direkt byggnation. Genom att iordningställa Byggmästaren 8 möjliggörs kommande etableringar i Oxelösund. Utan färdig företagsmark har kommunen svårt att svara upp mot de etableringsförfrågningar som kommer till kommunen inom de korta tidsramar som ofta gäller vid förfrågan om etablering.

Kommunens två stora företag, SSAB Oxelösund och Oxelösunds Hamn AB har stora utvecklingsprojekt på gång. Omställningarna innebär sannolikt att nya kategorier av företag behöver etablera sig i Oxelösund. Omställningarna kan även innebära att vissa av de företag som idag finns inom respektive verksamhetsområde kan behöva flytta till nya lokaler utanför det aktuella verksamhetsområdet. Utöver dessa två stora företag finns det idag fler företag i Oxelösund som växer och framöver kan behöva tillgång till ny företagsmark för att kunna utveckla sin verksamhet.

Arbetet innebär att hela ytan terrasseras i tre nivåer. Den västra verksamhetsytan på 10 000 m² görs klar för att kunna etableras omgående. De två övriga ytorna, 6000 m² respektive 10 000 m², kommer initialt att ha sprängsten kvar. Borttransport av sten kostar relativt mycket och därmed föreslås att sprängsten lagras kvar på platsen som en depå.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut är att godkänna investeringen på 6 500 000 kronor för sprängning och terrassering av Byggmästaren 8 samt att använda de sprängmassor som blir över till andra åtgärder som kommer att genomföras de närmaste åren.

Föreslå Kommunfullmäktige att besluta om sänkt taxa för båtar i kommunens småbåtshamnar

På Kommunfullmäktige den 10 maj återremitterades ärenden om sänkt taxa för båtar i kommunens småbåtshamnar med motiveringen att ytterligare beredning av ärendet behövs. Ärendet är nu berett och Kommunstyrelsen fattade beslut om att föreslå Kommunfullmäktige att sänka taxan till 135 kronor per kvadratmeter.

Samtidigt som den minskade båtplatsavgiften genomförs föreslås att ett verksamhetskrav införs. Verksamhetskravet införs för att minska gapet mellan kommunens förlorade intäkter och nuvarande utgifter från kommunens småbåtshamnar. Kravet ska bestå i att beläggningsgraden på kommunens uthyrning av båtplatser ska öka i kombination med att kostnaderna för driften av småbåtshamnarna minskas för att nå samma resultatnivå som 2022 exklusive markavgift. Om verksamhetskravet ej uppfylls vid årsredovisning 2025 föreslås att de fastslagna taxorna för kommunens småbåtshamnar återigen revideras i samband med säsongen för 2026

Föreslå Kommunfullmäktige att anta ”Plan för genomförande och uppföljning av finskt förvaltningsområde”

Sedan 2015 ingår Oxelösunds kommun i det finska förvaltningsområdet. Kommunen har tagit på sig ett särskilt ansvar för att skydda och främja den finska kulturen och finska språket. En av bestämmelserna i lagen är att kommunerna ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetsarbete. Att ingå i det finska förvaltningsområdet betyder att kommunens sverigefinnar har utökade lagstadgade rättigheter i kommunen, bland annat stärkt skydd för användning av finska språket i kontakt med kommunen och i äldre- samt i barnomsorgen.

Dokumentet ”Plan för genomförande och uppföljning av inom finskt förvaltningsområde” definierar ramar och inriktning för kommunens arbete inom finskt förvaltningsområde.

Cirka 14 procent av invånarna i Oxelösund beräknas ha finsk bakgrund. Det innebär att drygt 1 600 kommuninvånare antingen är födda i Finland eller har en förälder eller en av mor- eller farföräldrarna som är födda i Finland.

Alla handlingar till Kommunstyrelsen hittar du här

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer