Publiceringsdatum:

Kortfattat från Kommunstyrelsen den 26 april

På Kommunstyrelsen den 26 april beslutades bland annat att:

Föreslå Kommunfullmäktige att besluta om budget och investering av Peterslundsskolan.
Förslag på tak för investeringen är drygt 112 miljoner kronor. Till denna summa tillkommer kostnad för valda optioner såsom solceller, kostnad för tillfälliga busshållplatser, kostnader för inventarier med mera. Den samlade investeringskostnaden medtaget alla åtgärder för tidigare nedlagda kostnader och kostnader som berör renoveringen är enligt kommunstyrelsens beslut 132 miljoner kronor. Den slutgiltiga budgeten för renovering av Peterslundsskolan kan tas efter att de delar av skolan som ska rivas är rivna.

För att möta kommande behov och verkställa utbildningsnämndens nya förskole- och skolorganisation behöver Peterslundsskolan renoveras då befintliga lokaler inte stöder intentionerna i läroplanen. Lokalerna behöver anpassas till dagens skolorganisation. Efter ombyggnationen kommer Peterslundsskolan kunna erbjuda 450 elever skolplats. Detta är en utökning av skolan från de två paralleller som finns idag till tre paralleller.

I slutet på 2020 fattade Utbildningsnämnden beslut om ny förskole- och skolorganisation. Beslutet innebär bland annat att organisationen delas in i tre skolområden.
Skolområde 1: Oxelöskolan F-9. Skolområde 2: Ramdalsskolan F-9, samt särskolan 7–9 och skolområde 3: Peterslundsskolan F-6, samt särskolan F-6.

Att bevilja Miljö och samhällsbyggnadsnämnden ett extra investeringsanslag på 1,6 miljoner kr ur kommunstyrelsens investeringsreserv.
Pengarna ska finansiera två på- och avstigningsplatser för skolelever. Peterslundsskolan ska renoveras och under tiden som renoveringen pågår kommer eleverna att vara i Breviksskolans lokaler. Flera elever kommer sannolikt att ta sig till Breviksskolan på egen hand men många kommer behöva transport. Inhyrda skolbussar kommer på morgonen hämta upp elever vid korsningen Sundavägen/Nyponvägen och lämnas av vid Breviksskolan. Kommunens ordinarie busshållplatser kommer inte räcka till för att hantera mängden elever vid ett och samma tillfälle. Därför så måste två nya på- och avstigningsplatser iordningställas.

Att ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en markanvisning med tävlingsförfarande för Stenvikshöjden.

Redan 2019 genomfördes en markanvisningstävling där jurygruppen utsåg Anebyhusgruppen AB till vinnare. Anebyhusgruppen AB tilldelades markanvisning och fick ensamrätt att exploatera området. Efter förlängningar av markanvisning valde Anebyhusgruppen AB slutligen att avsluta markanvisningen. Sedan årsskiftet 2022–2023 har Oxelösunds kommun återigen full rådighet över marken. Detaljplanen över Stenvikshöjden har ett attraktivt läge och har en flexibel detaljplan. Området ligger med natur in på knuten och endast 250 meter från Ramdalshamnen. Byggrätten lämpar sig bäst för radhus i ett eller två plan med äganderätt eller som bostadsrättsförening. Kommunen har kontaktats av flera intresserade byggare som vill utveckla området och genomföra byggnation inom det. Kommunstyrelsen beslutade därför att påbörja en ny markanvisning genom tävlingsförfarande.

Att förlänga markanvisning - del av Stjärnholm 5:1 (Inskogen) till 31 december 2023. Företaget Acasa Bostad AB tilldelades markanvisningen i oktober 2020. Acasa ska enligt förslaget bygga cirka 80 hyreslägenheter med loftgång och hiss. Acasa redogjorde inför markanvisning att ett statligt investeringsstöd var en förutsättning för byggnation. Acasa har fått det statliga investeringsstödet men för att en försäljning av kommunens mark ska kunna ske behövs enligt avtalet med Oxelösunds kommun att Acasa har bygglov, startbesked samt att statligt stöd är beviljat. I dagsläget har Acasa är i en process att ta fram handlingar som leder till startbesked därför önskar Acasa nu en förlängning av markanvisningen med sex månader för att kunna uppfylla överenskommelsen i avtalet.

Föreslå Kommunfullmäktige att besluta om sänkt taxa för båtar i kommunens småbåtshamnar.

Taxan förslås att sänkas till 135 kronor per kvadratmeter enligt förslag från styrande majoritet. Sänkningen av taxan medför en minskad intäkt till kommunen med cirka 760 000 kr. En sänkning av taxan bör leda till att småbåtshamnarnas attraktion ökar med en förväntad ökad beläggning som resultat. Beläggningsgraden i småbåtshamnarna var 62 procent under 2022.

Samtidigt som den minskade båtplatsavgiften genomförs föreslås att ett verksamhetskrav införs. Verksamhetskravet införs för att minska gapet mellan kommunens förlorade intäkter och nuvarande utgifter från kommunens småbåtshamnar. Kravet ska bestå i att beläggningsgraden på kommunens uthyrning av båtplatser ska öka i kombination med att kostnaderna för driften av småbåtshamnarna minskas för att nå samma resultatnivå som 2022 exklusive markavgift. Om verksamhetskravet ej uppfylls vid årsredovisning 2025 föreslås att de fastslagna taxorna för kommunens småbåtshamnar återigen revideras i samband med säsongen för 2026

Alla handlingar till Kommunstyrelsen hittar du här:

 

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer