Publiceringsdatum:

Kortfattat från Kommunstyrelsen den 25 januari

På Kommunstyrelsen den 25 januari fattades bland annat följande beslut:

Att riva och genomföra markförberedande åtgärder vid Läget

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-06-02 fattades beslut om investering av ny restaurang vid Läget. Beslutet innefattade även rivning av befintlig byggnad. Då av Kommunfullmäktige fastslagen budget för 2023 inte rymmer investeringskostnad för byggnation av ny restaurang i kommunens regi behöver rivning och markförberedande arbeten finansieras som en egen post i form av driftkostnad.

Gamla restaurangen vid Läget är sedan tidigare utdömd av kommunens bostadsbolag som sköter förvaltningen av kommuners byggnader. Byggnaden är stängd sedan 2021. Det är inte längre möjligt att driva restaurang i lokalerna då byggnaden inte uppfyller kraven för livsmedelshantering.

Beviljat rivningslov finns. Byggnaden rivs i sin helhet och marken grusas av och beräknas vara klart till sommaren 2023, vilket möjliggör att ytan kan nyttjas till annat under sommaren. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att driftkostnaden 720 000 kronor för rivning av den befintlig byggnaden och markförberedande arbeten finansieras via medel avsatta för oförutsedda händelser. I samma beslut får kommunchefen i uppdrag att meddela den upphandlade leverantören att den tidigare planerade byggnationen av restaurang inte kommer att ske i kommunens regi.

Att inrätta ett näringslivsråd

Den politiska majoriteten i kommunen bestående av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har i sin avsiktsförklaring för mandatperioden 2023–2026 uttryckt att man vill öka samarbetet med företag och företagare genom inrättande av ett Näringslivsråd. Rådet föreslås positioneras mot de lite större företagen och företagsledarna. Samarbete och samverkan med de mindre företagen hanteras genom Oxelösunds kommuns engagemang i Oxelösunds företagarförening.

Syftet med näringslivsrådet är att näringslivet och företagsklimatet i Oxelösund ska fortsätta att utvecklas och att Oxelösunds kommun ska stimuleras till olika typer av initiativ och samarbeten på temat ökad företagsamhet och ökat utbud i Oxelösund. Kommunstyrelsen beslutade att ge Kommunstyrelsens ordförande Dag Bergentoft, (M) i uppdrag att välja ut och kalla lämpliga företagsledare till ett första möte. Det första sammankallande mötet föreslås ske i mitten av februari. Från Oxelösunds kommun deltar Dag Bergentoft, kommunchef Johan Persson och näringslivsansvarig Johan Scherlin.

Att utreda öka valfrihet inom äldreomsorgen

På dagens kommunstyrelse beslutades att ge Kommunchefen i uppdrag att utreda skillnader, effekter och konsekvenser av att konkurrensutsätta delar av hemtjänsten. Utredningen ska ge svar på skillnaderna mellan konkurrensutsättningen sker via valfrihetssystem i enlighet med Lagen om valfrihet (2008:962) LOV eller genom upphandling av tjänst i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) LOU. Kommunchefen får också i uppdrag att utreda och analysera konkurrensutsättning av särskilt boende i enlighet med Lagen om offentlig upphandling.

Vad menas med LOV?

Lag om valfrihetssystem, LOV, reglerar vad som ska gälla för de kommuner och regioner som vill konkurrenspröva kommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten.

Vad menas med LOU?

När offentlig sektor köper varor, tjänster eller byggentreprenader sker det oftast genom en offentlig upphandling. Offentlig upphandling är en lagreglerad inköpsprocess som ska se till att offentliga inköp öppnas för konkurrens och att offentliga medel används så effektivt som möjligt. Syftet med lagen, som utgår från ett antal EU-direktiv, är att alla leverantörer ska behandlas jämlikt vid upphandlingar.

Att utarbeta förslag på ny mål- och budgetprocess

Kommunchefen får i uppdrag att utarbeta förslag till ny mål- och budgetberedningsprocess. Planen är att den kan införas senast vid budget och flerårsplan för 2025 – 2027. Framtaget förslag till budget och flerårsplan ska rymma förslag till process för uppföljning av budget genom månatliga uppföljningar, delårsbokslut och bokslut.

Att tilldela RE Equity Fund AB markanvisning för Villabacken

Fastigheten Vändskivan 1, även kallad Villabacken, har en detaljplan från 2015-10- 09. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder i ett centralt läge med fantastisk utsikt över både land och hav. En del av detaljplanens syfte är att binda ihop östra och västra delarna av Oxelösund. Inför tilldelningen har en tävling genomförts där inkomna bidrag jämförs och vinnare, RE Equity Fund AB har utsetts till vinnare av tävlingsjuryn.

I redovisat tävlingsbidrag finns lägenhetsstorlekar från 1–5 rum och kök med större lägenheter ju högre upp i husen man kommer. Vid byggnation av de byggnaderna skulle det ge ett bostadstillskott på ca 200 lägenheter till Oxelösund.

Underlaget är väl utformat med trevliga bostads- och utemiljöer som passar väl in i befintlig omgivning. Stort fokus ligger på ett hållbart klimatsmart byggande och boende med minsta möjliga avtryck på miljö och minsta möjliga energianvändning. Projektet avspeglar sig med stor flexibilitet, socialt hållbart och med senaste teknik.

En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre. Överenskommelsen ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om att den ska överlåta eller upplåta ett kommunägt markområde för bebyggande.

Att kartlägga de bakomliggande orsakerna kring personalomsättningen

Kommunchefen fick i uppdrag av Kommunstyrelsen att kartlägga de bakomliggande orsakerna till personalomsättningen av chefer inom Vård- och omsorgsnämnden. Utöver kartläggningen ska åtgärder som vidtas redovisas utifrån vad som genomförts och vad som planeras att genomföras. Redovisning till Kommunstyrelsen ska ske den 15 mars.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer