Publiceringsdatum:

Kortfattat från Kommunstyrelsen 15 december

På Kommunstyrelsen 15 december fattades bland annat följande beslut:

Att sälja fastigheten Montören 1 med nytt datum för tillträde och stomresning

På fastigheten Montören 1 ska Expertiss Holding AB bygga kontors- och lagerhotell. De köper fastigheten från kommunen för 1 730 000 kronor. I avtalet framkommer det att Expertiss Holding AB får tillträde till tomten 31 mars 2023 och bygget av lokalerna ska vara påbörjade senast 1 juli 2023. De nya beslutade köpehandlingarna ersätter tidigare avtal som undertecknats av båda parterna.

Att förlänga nuvarande markanvisning tillhörande Cirkusplatsen, del av Oxelö 8:20

Kommunstyrelsen fattade 2020-05-27, KS 2020 §81, beslutet att ge Toltorp Bygg AB markanvisning nära Ramdalens idrottsplats på del av fastigheten Oxelö 8:20 på den så kallade Cirkusplatsen. I uppdraget för markanvisning ingår för Toltorp Bygg AB att skapa en detaljplan för utpekat område. Tanken är att det ska byggas ett seniorboende med en inglasad utemiljö på tomten.

Arbete med att ta fram en ny detaljplan har dragit ut på tiden och kommunstyrelsen beslutar därför att förlänga markanvisningen för att kunna slutföra arbetet med detaljplanen. Efter att arbetet med att ta fram en detaljplan är färdigt ska sedan Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och Kommunfullmäktige besluta om att godkänna detaljplanen. Först därefter är det möjligt för företaget att påbörja arbetet med bygglovsansökan.

Att börja bygga etapp två, Särskilt boende Björntorp

Behovet av platser på särskilt boende kommer öka i framtiden och det behövs därför fler platser. I dagsläget är fullt på både Björntorp och Sjötången varför bygget av en nytt boende på Björntorp behöver genomföras utan dröjsmål.

Det nya boendet kommer att kosta drygt 50 miljoner kronor och innehålla 22 lägenheter. Etapp två byggs i anslutning till etapp ett som var färdigt för inflytt i december 2021.

Kommunens lokalförsörjning för lägenheter inom särskilt bonde har analyserats i en scenarioplanering som sträcker sig fram till år 2030 och byggnaders livslängd till 2050. En teknisk och ekonomisk analys har genomförts på de befintliga äldre byggnaderna inom området Björntorp. Analysen visar bland annat att Björntorp Klockartorpsvägen 1, inte är aktuell för någon större ombyggnation. Främst på grund av omfattande kostnader då det är en äldre byggnad med stora brister. I stället förslås en renovering i mindre omfattning, för att säkerställa godtagbar funktionalitet fram till 2030. Samtidigt sker en ombyggnation av Klockartorpsvägen 3 samt en nybyggnation på en ännu inte bestämd plats allt för att täcka behovet av lägenheter och skapa rätt personalytor och minska energi- och underhållsbehovet på lång sikt.

Att avslå e-förslaget utsiktstorn i Gamla Oxelösund.

2021-06-19 inkom ett e-förslag om att bygga ett utsiktstorn liknande det i Stendörrens naturreservat. Platsen som föreslås i e-förslaget är där lotstornet i gamla Oxelösund låg tidigare.

Förslaget har nu utretts och i utredningen framkommer att ett eventuellt uppförande av ett utkikstorn ska vägas mot den gränsande detaljplanen i norr för Oxelösunds hamns område där den planerade LNG-anläggningen (hantering av flytande naturgas) ska placeras. I detaljplanen och tillståndet för verksamheten finns beräkningar för riskgränser vid olyckshändelser som skulle kunna påverka genomförande av förslaget och området är klassificerat som skyddsområde. Det innebär att området är att betrakta som en buffert mot industriområdet i norr vilket gör att man vill ha så lite rörelse inom området som möjligt.

Investeringskostnaden uppskattas till cirka 1,5 miljoner kronor och är baserad på kostnaden för att uppföra Stendörrens utsiktstorn som invigdes i maj 2021. I nuvarande budget finns inget utrymme för byggnation av ett torn och som kommun finns inte samma möjlighet att söka investeringsstöd för detta ändamål som för andra organisationer såsom Länsstyrelsen i Södermanlands län. Den årliga driftskostnaden uppskattas till cirka 100 000 kr/år.

Detta gör samlat att Kommunstyrelsen beslutade att avslå e-förslaget.

Att avslå e-förslaget – öka säkerheten i Ramdalshamnen

2022-07-05 inkom ett e-förslag som handlar om att öka säkerheten för att undvika inbrott och skadegörelse på båtarna i Ramdalshamnen. I e-förslaget föreslås att låsbara grindar till bryggorna monteras av kommunen.

Kommunens bedömning är att flera olika faktorer behöver vägas och ställas mot varandra. Förslaget bedöms vara viktigt för den enskilde båtägaren. Kommunen behöver väga in olika intressen såsom båtägares intresse och allmänhetens intresse. Till allmänhetens intresse hör att trygga den allemansrättsliga tillgången till strandområden, såsom dessa bryggor, kopplat till den lagstiftning som finns rörande strandskydd.

I maj 2023 flyttar dessutom 35 nya bostadsrättsinnehavare in i sina nyproducerade lägenheter som är placerade precis intill hamnen vilket borde vara till fördel ur en säkerhetsaspekt. Andra åtgärder kan vara att båtägare bildar båtsamverkan som polisen rekommenderar och att själv tömma sin båt på stöldbegärligt lösöre. Montering av grindar bedöms som en sista åtgärd. Vid värdering av de olika aktuella intressena beslutade Kommunstyrelsen att avslå e-förslaget.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer