Publiceringsdatum:

Kortfattat från Kommunstyrelsen den 23 november

På Kommunstyrelsen den 23 november fattades bland annat följande beslut:

Begära planbesked för norra Stjärnholms industriområde

Att godkänna förslaget om planbesked för norra Stjärnholms industriområde samt ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att begära planbesked för planerat industriområde. Norra Stjärnholms industriområde är området öster om länsväg 510/515 och väster om TGOJ-banan.

I samband med beslut får kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att lämna in begäran om planbesked till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Efter inlämnad planbegäran har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fyra månader på sig att ge ett positivt eller negativt planbesked. Under den tiden utreds och undersöks förutsättningarna på platsen och information samt synpunkter hämtas från andra myndigheter, främst Länsstyrelsen. Föreslaget område är en mindre del av ett större område som i översiktsplanen är utpekat som verksamhetsområde (industri) medan en större del är natur.

Att fastställa planeringsunderlaget om styrel

Att fastställa planeringsunderlaget om styrel från 2015 innebärande att det återanvänds. Anledningen till att dokumentet återanvänds är att inga förändringar har skett som gör att kommunen behöver göra några revideringar.

Kommunens roll i styrelarbetet är att identifiera samhällsviktiga verksamheter och elanvändare samt att föreslå en rangordning av elledningar. Kommunstyrelsen fastställde senast 2015 (KS 2015, § 106) ett planeringsunderlag för Oxelösunds kommun. Styrel är ett planeringsverktyg som används för att skapa förutsättningar för prioritering av samhällsviktiga elanvändare vid eleffektbrist.

Kamerabevakning av Oxelöskolan

Att söka tillstånd för att införa kameraövervakning av Oxelöskolan samt att när tillstånd ges ta fram en plan för kameraövervakning vid Oxelöskolan.

Det var efter den återkommande skadegörelse i Oxelösund under 2020–2021 som kommunchefen fick i uppdrag att föreslå åtgärder som kan bidra till en ökad trygghet och färre skador. För närvarande är det förhållandevis lugnt när det gäller skadegörelse, även om avvikelser finns.

Beslutet att välja Oxelöskolan före de andra skolorna hänger ihop med att Oxelöskolan utgör en samlingsplats för ungdomar på kvällstid. Aktiviteter som klättring på tak, allmänt bus och viss skadegörelse har noterats. I direkt anslutning till skolan har en aktivitetspark öppnat vilket sannolikt gör området mer attraktivt som en plats att vistas på, såväl under dagtid som under kvällstid.

Godkänna rapporten – statusinventering av sporthall och simhall

Under sommaren och hösten har Ramböll AB haft uppdraget att genomföra en kompletterande statusinventering av sporthallen och badhuset vid Ramdalsanläggningen. Idag fattade kommunstyrelsen beslutet att godkänna rapporten.

Ramböll AB tilldelades under 2021 uppdraget att genomföra en statusinventeringen av sporthall och badhus vid ramdalsanläggningen. På kommunstyrelsen den 1 juni 2022 återrapporterade Ramböll AB vad de hittills kommit fram till. Rapporten var då inte komplett, men med de kompletterande delarna som redovisades på dagens styrelsemöte är nu rapporten komplett och kommunstyrelsen beslutade att godkänna rapporten.

Redan på återrapporteringen den 1 juni visade det sig att sporthallen är i dåligt skick och att detsamma gäller för simhallen. Därför fattade kommunstyrelsens på sammanträdet den 5 oktober 2022 beslut om att påbörja detaljplaneprocessen för området runt ramdalsanläggningen. Det beslutet möjliggör en eventuell kommande utbyggnad eller nybyggnation av ramdalsanläggningen.

Det tar cirka 1,5 år för en ny detaljplan att fastställas och det är först efter det som projektering och förberedelse för eventuell byggnation av ny anläggning kan ske. Det är detaljplanen som talar om var en ny anläggning får byggas. Arbetet med detaljplanen behöver ske parallellt med planeringsarbetet för att inte tappa tid.

Den genomförda inventeringen och statusrapporten visar att badhusets livslängd kan förlängas tio år med hjälp av riktade underhållsinsatser de närmsta åren, sedan är den tekniska livslängden slut. Sporthallens livslängd kan med hjälp av riktat underhåll ha en livslängd på fem år.

*Planprocessen är det som sker när kommunen tar fram planprogram och detaljplaner som styr hur mark och vatten får användas och hur bebyggelse får se ut.

Att anta detaljplanen för del av Vivesta 1:15 och Aspa 2:8

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav positivt planbesked till Vivesta Udde AB och fastigheten Vivesta 1:15 2020-01-22 § 5. Detaljplanen var ute på samråd i februari 2022. Planförslaget bygger till stora delar på angränsande detaljplan för Granliden. Byggrätten inom planområdet föreslås till 130+50 kvadratmeter och med en nockhöjd på 6 meter. Det möjliggör 1 ½-planshus med sadeltak. Med en minsta fastighetsstorlek på 950 kvadratmeter möjliggörs maximalt 7 tomter. Bebyggelsen anpassas till de naturvärden som framkom i naturvärdesinventeringen och håller sig inom Vivesta 1:15. Detaljplanen ger utrymme till att samma mängd parkeringsplatser i anslutning till badet som idag finns.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer