Loggan för Oxelösunds kommun

Kortfattat från Kommunstyrelsen den 26 oktober

På Kommunstyrelsen den 26 oktober fattades bland annat följande beslut:

Gång-och cykelväg längs väg 510, ”Kustlinjen”

Det har under flera år funnits planer på en gång- och cykelväg längs väg 510, ”Kustlinjen” och nu ser det ut som att arbetet kan påbörjas. Vägen som är en sammankoppling av gång- och cykelväg längs ”Kustlinjen” görs i samarbete med Trafikverket.

Planeringen har funnits under flera år och investeringen vi GC-vägen sker tillsammans med Trafikverket. Kommunstyrelsen beslutade hur denna investering ska finansieras Oxelösunds kommuns finansiering i GC-vägen är 4,2 miljoner.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa budgeten för 2023–2025.

Kommunfullmäktige styr kommunens verksamheter genom Mål- och budgetdokument. Mål- och budgetdokumentet innehåller kommunens vision, koncernmål, ekonomiska ramar, investeringsplan, exploateringsbudget, barn- och elevpeng samt budgetregler. Dokumentet beskriver vad kommunen förväntas uppnå under budgetperioden och med vilka resurser. Kommunfullmäktige kommer att behandla, debattera och besluta om budgeten vid sitt kommande sammanträde den 9:e november.

I år är det ett annorlunda år då valresultatet efter valet den 11 september leder till majoritetsskifte i Oxelösunds kommun. Kommunfullmäktige har sedan den senaste fullmäktigesammanträdet den 19 oktober en ny majoritet i fullmäktige. I Kommunstyrelsen och övriga nämnder är det sittande majoritet som bestämmer fram till årsskiftet. Det innebär att det på Kommunstyrelsen idag fanns två budgetförslag för 2023–2025 att ta ställning till. Det slutliga beslutet om Mål- och budget för 2023 – 2025 fattas på Kommunfullmäktige den 9 november.

Partistöd för 2023

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att godkänna de inkomna redovisningarna av hur partistödet har använts samt föreslå utbetalningar av partistöd för 2023 enligt följande; Socialdemokraterna 223 500 kr, Moderaterna 223 500 kr, Vänsterpartiet 100 500 kr, Sverigedemokraterna 100 500 kr, Centerpartiet 39 000 kr och Kristdemokraterna 39 000 kr.

Den 15 juni 2022 antog Kommunfullmäktige nya riktlinjer för partistöd, (kf 2022-06-15 § 35). Partistödet består av 20 500 kronor per mandat samt ett grundstöd på 18 500 kronor per år. Partistödet betalas ut i förskott i januari månad, för kommande år. Stödet baseras på den mandatfördelning som följer av 2022 års val till kommunfullmäktige, utbetalningen avser 2023.

Samtliga partier förutom Liberalerna och Miljöpartiet har lämnat in redovisningar i rätt tid. Liberalerna lämnade in sin redovisning efter den 30 juni och Miljöpartiet har på grund av omständigheter kopplade till gruppledarens bortgång inte haft möjlighet att lämna in någon redovisning.