Publiceringsdatum:

Positivt delårsresultat

Kommunen uppvisar ett positivt delårsresultat på 49,6 miljoner kronor och prognosen på hela året är ett överskott på drygt 25 miljoner kronor. Alla nämnder visar ett positivt resultat och prognosen för hela 2022 är ett fortsatt positivt.

Kommunen har bara haft positiva budgetresultat sedan 2011 och sedan 2013 har kommunen avsatt pengar från överskottet till det som kallas resultatutjämningsreserv. I dagsläget har kommunen 100 miljoner kronor avsatta i reserven. Pengarna är planerade att användas för att täcka underskott när skatteintäkterna sjunker såsom de historiskt gjort i samband en lågkonjunktur, säger Catharina Fredriksson, (S) kommunstyrelsens ordförande.

En stor del av det positiva resultatet kommer från högre skatteintäkter och statsbidrag. Under 2022 är prognosen att kommunen når samtliga finansiella mål vilket är mycket positivt. Detta gör att vi 2022 ur ett finansiellt perspektiv bedöms nå god ekonomisk hushållning, berättar Magnus Petersson, ekonomichef.

God ekonomisk hushållning är ett lagstadgat krav som återfinns i kommunallagen. Det bygger på principen att varje generation ska bekosta den kommunala service som konsumeras och därigenom lämna över en kommun med ett oförändrat finansiellt handlingsutrymme till kommande generationer.

Utöver de ekonomiska resultaten visar delårsrapporten att målvärdet för de flesta av de av Kommunfullmäktige satta målområden kommer att uppnås vid årets slut.

Eftersom bedömd måluppfyllelse i slutet av året har ökat 2022 jämfört med 2021 är bedömningen att vi uppnår "God ekonomisk hushållning" även ur ett verksamhetsperspektiv vilket är väldigt glädjande, avslutar Johan Persson, kommunchef

Totalt sett uppnås nivån en god måluppfyllelse, 72,5 procent för alla mål antagna av Kommunfullmäktige och nämnderna bedöms uppfyllas innan året är slut. Det är en förbättring jämfört med 2021 som innebar en måluppfyllelse på 68 procent.

Slutlig behandling av delårsbokslutet sker vid kommande kommunfullmäktigesammanträde.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer