Publiceringsdatum:

Kortfattat från Kommunstyrelsen den 5 oktober

På Kommunstyrelsen den 5 oktober fattades bland annat följande beslut:

Att ansöka om planbesked så att arbetet med detaljplaneprocessen* för område runt ramdalsanläggningen kan påbörjas.

Beslutet möjliggör en eventuell kommande utbyggnad eller nybyggnation av ramdalsanläggningen. Det tar cirka 1,5 år för en ny detaljplan att fastställas och det är först efter det som projektering och förberedelse för eventuell byggnation av ny anläggning kan ske. Det är detaljplanen som talar om var en ny anläggning får byggas. Arbetet med detaljplanen behöver ske parallellt med planeringsarbetet för att inte tappa tid och minimera risk för ytterligare investeringar i en byggnad där hela eller delar kan behöva rivas.

Kommunstyrelsen beslutade på sammanträdet den 24 november, 2021 (§174) att finansiera en statusinventering av sporthallen samt badhusanläggning vid Ramdalsanläggningen. Den genomförda inventeringen och statusrapporten visar att badhusets livslängd kan förlängas tio år med hjälp av riktade underhållsinsatser de närmsta åren, sedan är den tekniska livslängden slut. Sporthallens livslängd kan med hjälp av riktat underhåll ha en livslängd på fem år.

Ramdalsanläggningen är en viktig knytpunkt för den lokala idrotten samt för Ramdalskolans verksamhet som profilerar sig inom idrott och hälsa.

*Planprocessen är det som sker när kommunen tar fram planprogram och detaljplaner som styr hur mark och vatten får användas och hur bebyggelse får se ut.

 

Att inte betala ut ersättning för kostnader i samband med överklagat tillsynsbeslut.

En enig kommunstyrelse fattade idag beslutet att inte betala ut någon ersättning för kostnaderna i samband med överklagat tillsynsbeslut.

Det är ägaren till fastighetsbolaget, Centrumbolaget Vinterklasen AB, som begär 770 000 kr av kommunen för ersättning gällande nedlagda kostnader för juridisk rådgivning samt för egen arbetstid i samband med överklagande av tillsynsbeslut avseende fastigheten Vildvinet 2.

Tillsynsbeslutet innebar inte något verksamhetsförbud och lägenheterna i fastigheten hyrdes ut. Fastighetsbolaget har därmed inte drabbats ekonomiskt på grund av tillsynsbeslutet. Att fastighetsbolaget anlitar juridisk expertis för att hantera ett överklagande är bolagets eget val och inget som kommunen krävt. Kommunen har rådfrågat juridiskt sakkunniga och budskapet är att i den här typen av PBL- ärenden, (plan- och bygglagen), så svarar var och en för sina nedlagda kostnader. Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen och Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunen inte ska betala ut den begärda ersättningen.

Vare sig i plan- och bygglagen eller lagen om mark- och miljödomstolar finns någon bestämmelse som säger att den som förlorar ett mål ska betala den andres rättegångskostnader. Någon sådan bestämmelse finns inte heller i kommunallagen (2017:725) eller förvaltningslagen (2017:900) som reglerar kommuners verksamhet. Det finns alltså ingen grund för att kommunen skulle betala en motparts rättegångskostnader i ett ärende som hanteras enligt plan- och bygglagen.

Tillsammans med e-postmeddelandet innehållande begäran om ersättning bifogades en ljudfil med en inspelning som synes vara från ett sammanträde med Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträden är slutna. Inspelning av slutna sammanträden är inte tillåtna. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är det allvarligt att en ljudfil återfinns från nämndens slutna sammanträde. Nämnder som har slutet sammanträde har det för att garantera rättssäkerheten bland annat för den medborgare som ärendet avser.

Ägaren till fastighetsbolaget framför i e-postmeddelandet att om ersättning utbetalas så kommer ägaren ta tillbaka sin anmälan (oklart vilken typ av anmälan som avses). Detta kan uppfattas som ett försök till påverkan av Kommunstyrelsens beslut.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer