Publiceringsdatum:

Kortfattat från Kommunstyrelsen den 31 augusti

På Kommunstyrelsen den 31 augusti fattades bland annat följande beslut:

Ansöka om planbesked för del av fastigheten Stjärnholm 5:37

Att godkänna förslaget om att ansöka om planbesked för att därigenom starta en detaljplaneprocess för del av fastigheten Stjärnholm 5:37. Förslaget innebär att arbete med att ta fram en detaljplan för området vid den obebyggda ängsmarken mitt emot Inskogen och uppfarten mot Peterslund, längs Sundavägen kan påbörjas.

En detaljplan bestämmer hur mark och vatten ska användas inom ett visst område och reglerar i detalj hur nya byggnader får placeras och utformas. Den ger byggrätt och är bindande, det vill säga det som anges i detaljplanen är det som blir en laglig rättighet att bygga.

 

Godkänna sträckning för fjärrvärmeledning

Att godkänna den föreslagna sträckningen för fjärrvärmeledning mellan Nyköping och Oxelösund. Samtidigt fattades beslutet att förläggning av ledning inom tätort ska ske i befintlig gata/befintliga gator.

I samband med att SSAB planerar att ställa om stålproduktionen genom att stänga ned koksugnarna samt masugnarna försvinner bränslet för produktion av fjärrvärme.

Avtal har tecknats mellan Oxelö energi AB och Vattenfall AB för köp av värmeleveranser från Idbäcksverket i Nyköping. I förstudier har alternativ med egen produktion utretts och jämförts med utnyttjandet av ledig kapacitet på Idbäcksverket. Styrelsen i Oxelö energi AB beslutade att välja alternativet med köp av värme från Vattenfall AB. Huvudargumenten för beslutet är att investeringen är lägre, att riskerna med att driva en egen mindre biobränslebaserad anläggning bedöms som större samt att prisbilden av fjärrvärmen mot kund är i samma storleksordning.

Fjärrvärmen som pumpas från Idbäcken till Oxelösund behöver kompletteras med en tryckstegringsanläggning (pumpstation). Placeringen för pumpstationen är föreslagen med anledning av pumpkapacitet på Idbäcken samt tryckfall och är begränsad till att hamna på ett visst avstånd från Idbäcken. Den mest lämpliga platsen anses vara i höjd med Sundavägen där Danviksvägen slutar.

Oxelö energi AB bedömer att byggnationen av fjärrvärmeledningen tar ca 1,5 år och att förberedande arbeten pågår under perioden 2022 till början av 2024. Målsättningen är att ha ledningen driftklar i slutet av 2025.

 

Ny sittbänk vid terrassen vid före detta SSU-stugan på Femöre

Att bevilja en ny sittbänk vid terrassen vid före detta SSU-stugan på Femöre under förutsättningen att erforderliga tillstånd medges.

Beslutet fattades utifrån att ett E- förslag har lämnats in. E-förslaget fick 78 ”gillanden”. Förslaget som fanns att läsa på oxelösund.se innehöll följande formulering; ”Eftersom solterassen vid f.d SSU-stugan på S Femöre är ett mycket populärt rast & utflyktställe, så tycker jag att kommunen kompletterar terrassen med en skön sittbänk nedanför hela södra sidan av terrassen, så att flera personer kan sitta ned bekvämt och njuta av solen och havsutsikten”.

Alla medborgare i Oxelösunds kommun har möjligheten att lämna E-förslag. Förslaget går sedan att gilla och om ett enskilt förslag får fler än 50 gillanden inom 3-månader kommer det behandlas i ansvarig nämnd.

 

Detaljplan för Gnistan 1

Att anta detaljplanen med tillhörande planhandlingar för Gnistan 1.

Centrumbolaget Vinterklasen AB inkom den 9 augusti 2019 med en begäran om planbesked för en ny detaljplan för Telegrafhuset, även kallat Företagarhuset, på fastigheten Gnistan 1 mittemot Kommunhuset. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav planbesked 2019-11-20, MSN § 103. Den gällande detaljplanen från 1988 begränsade byggnadens användning till kontor.

Fastighetsägaren önskar nu inrätta bostäder i byggnaden med balkong. I huvuddrag innebär planförslaget att centrumverksamhet, bostäder och kontor tillåts i huset, där antalet bostäder begränsas till högst sex.

En bestämmelse om bevarande av byggnadens kulturvärden såväl utanpå som inuti förs in och därmed krav på att skötsel sker med metoder anpassade för byggnaden – utan rätt till ersättning för ökade kostnader. I detaljplanen regleras att bostadstomt ska avgränsas fysisk mot intilliggande parkmark Av kulturmiljöskäl införs krav på bygglov (utökad lovplikt) för komplementbyggnader och komplementbostadshus, attefallare liksom för plank, staket, stängsel och skärmtak. I plankartan föreslås två mindre områden inom vilket komplementbyggnader i form av uthus och cykelparkering under tak får placeras.

Detaljplanen har varit utställd till samråd och granskning med totalt 8 inkomna yttranden.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer