Publiceringsdatum:

Kommunen lex Sarah-anmäler missförhållande på boende

Idag den 23 juni lämnade Äldreomsorgsförvaltningen en lex Sarah anmälan med utredning vidare till Inspektionen för vård och omsorg, (IVO). Anmälan och utredningen visar på omfattande brister på avdelningen Holmen på Björntorps äldreboende. Med i utredningen till IVO finns en plan för åtgärder som ska genomföras. Flera av åtgärderna genomförs direkt.

I mars i år informerades förvaltningschefen för äldreomsorgen, Kristina Tercero om att det fanns brister i omvårdnaden på avdelningen Holmen. Samma dag som Kristina Tercero fick informationen beslutade hon att utöver lex Sarah-utredningen genomföra en arbetsmiljöutredning med hjälp av en extern konsult. I samband med att lex Sarah-utredningen och beslutet om arbetsmiljöutredningen informerades kommunchef, Johan Persson samt Vård- och omsorgsnämndens (VON) ordförande, Linus Fogel.

Det har i arbetsmiljöutredningen och i lex Sarah-utredningen framkommit att det finns brister i konsekvenstänk och utövande av yrkesrollen, att det brister i ledning och styrning i vården och i omsorgen av boende på avdelningen, berättar förvaltningschef Kristina Tercero.

Jag har därför beslutat att sju av tio anställda på avdelningen flyttas till andra avdelningar inom Äldreomsorgsförvaltningen. Sju vikarier från andra avdelningar flyttas till avdelningen Holmen och förflyttningarna gäller från måndagen den 27 juni, fortsätter Tercero.

Den nyrekryterade enhetschefen för avdelningen Holmen har fått ett direkt uppdrag att rekrytera ny personal till avdelningen. Redan på måndag, den 27 juni påbörjas arbetet med att ta fram nya rutiner, nya förhållningssätt och att se över ledning och styrning. Vi gör en nystart.

Personal, boende och anhöriga till boende på avdelningen Holmen har fått information om besluten och hur de kommer att påverka verksamheten. De fackliga organisationerna är informerade.

Åtgärder på kort och lång sikt

Efter utredningen har förvaltningen tagit fram åtgärder på kort och lång sikt. I anmälan till IVO finns bifogat den åtgärdsplan som har tagits fram.

Det handlar bland annat om att säkerställa ett närvarande ledarskap på avdelningen och att upprätta tydliga strukturer för systematisk uppföljning av lex Sarah-ärenden, avslutar Tercero.

Följsamhet av rutiner, tydliggöra krav och uppdrag för omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Genomföra kompetenshöjande insatser inom systematiskt kvalitetsarbete samt genomföra utbildningar för att höja kunskapen om rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah är en del av åtgärderna.

Vad är en lex Sarah?

Enligt lex Sarah är medarbetare med flera skyldiga att rapportera händelser där enskild utsätts för risk för påtagliga missförhållanden eller påtagliga missförhållanden, som följd av vården och/eller omsorg hen fått med stöd av Socialtjänstlagen (SOL) eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Den som bedriver en verksamhet är skyldig att dels utreda en lex Sarah-rapport, dels att avhjälpa eller undanröja missförhållandet eller den påtagliga risken för ett missförhållande. Den som bedriver en verksamhet ska snarast anmäla ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande till IVO. Med anmälan ska utredningen bifogas. I bedömningar och beslut som IVO fattar så fokuserar IVO på om utredningen är tillräckligt omfattande och att verksamheten har åtgärdat det aktuella missförhållandet.

Källa: Socialstyrelsen


Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer