Publiceringsdatum:

Kortfattat från Kommunstyrelsen den 1 juni

På Kommunstyrelsen den 1 juni fattades bland annat följande beslut:

Säljer markområde till Vattenfall Eldistribution AB för uppförande av ställverk

Kommunstyrelsen fattade beslut om att sälja ett markområde vid Tegeltorp för att detta ska kunna användas som ställverksområde och nedväxlingsområde, till Vattenfall Eldistribution AB. I samma beslut ingår också att teckna avtal om att kommunen får miljöskadeersättning för byggnaden Tegeltorp.

Kommunstyrelseförvaltningen och Vattenfall har diskuterat olika alternativa för byggandet av ett nytt ställverk och platsen kring ängen vid Tegeltorp har ansetts som det bästa alternativet. Vattenfall har sedan tidigare ett positivt förhandsbesked för bygglov för platsen.

I enlighet med kommunens riktlinjer vid försäljning av kommunal mark har en värdering tagits fram för ställverksområdet samt nedväxlingsområde är på totalt 16 000 kvadratmeter. Tegeltorpsområdet ingår inte i köpet men påverkas av ställverket och därför får kommunen en miljöskadeersättning för området. Ersättningen är 220 000 kr. Den totala försäljningssumman är 4 950 000 kr.

Utreda vad D-skolan och Torgskolan ska användas till

Med anledning av den nya förskole-och skolorganisationen som kommer vara helt införd till höstterminen 2022, samt kommunstyrelsens beslut om evakuering av Peterslundskolans verksamhet till Brevikskolan behöver den långsiktiga användningen av D-skolans och Torgskolans lokaler utredas.

Peterslundskolan ska renoveras och under tiden renoveringen pågår används Brevikskolans lokaler som evakueringslokaler och flytten sker till vårterminens start 2023.

Återkoppling till kommunstyrelsen med förslag på vad D-skolan och Torgskolan ska användas till redovisas till kommunstyrelsens senast vid sammanträdet i november 2023.

Rapport från statusinventeringen av sporthall och simhall, ramdalsanläggningen återremitterades

Ramböll AB tilldelades under 2021 uppdraget att genomföra en statusinventeringen av sporthall och badhus vid ramdalsanläggningen. På dagens kommunstyrelsemöte återrapporterade Ramböll AB vad de hittills kommit fram till. Den framtagna rapporten är inte komplett och behöver kompletteras. Det gick därför inte att fatta beslut att godkänna rapporten och kommunstyrelsen beslutade därför att återremittera ärendet. Att ett ärende återremitteras innebär att ärendet återkommer till kommunstyrelsen när kompletteringar är gjorda. Rapporten kommer när den är klar att redovisas vid ett av kommunstyrelsens sammanträden i höst.

Riva fastigheten på Flädern 3 1, gamla Oxelö förskola

Gamla Oxelö förskolas lokaler är från tidigt 60-tal har sedan flytten till nya Oxelöskolan varit tomställd. Kommunen har inget behov av lokalen som förskola och fastigheten har sedan länge uppnått sin tekniska livslängd. Att renovera lokalerna till dagens standard är för dyrt samt att lokalerna inte behövs. Därför har Kommunstyrelsen fattat beslut om att riva fastigheten och att ge kommunchef i uppdrag att återkomma med förslag till planbegäran för del av fastighet Oxelö 7:50 och Flädern 3. Anledningen till planbegäran är för att i framtiden kunna använda marken till bland annat bostäder. Kostnaden för rivningen beräknas till cirka 1,9 miljoner kronor.

Ny detaljplan för del av Stjärnholm 5:37, Näsuddsvägen/Tångvägen 1

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå Kommunfullmäktige att anta ny detaljplan för del av Stjärnholm 5:37, Näsuddsvägen/Tångvägen.

Kommunstyrelsen förlänger markanvisningen för Bo Klok, Sjögatan 1

Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med Bo Klok AB och konsultföretaget Afry AB arbetat med att ta fram kostnad för sanering av mark i aktuellt område. Detta arbete har försvårats på grund att det finns hyttsten på området. För att få en komplett bild av hur mycket föroreningar det kan finnas i marken behöver området gås igenom med markradar. Efter genomgången går det att se om föroreningarna kan orsaka problem inför kommande byggnation. Bo Klok är fortsatt intresserad av att bygga bostäder på tomten. Den förlängda markanvisningen gäller till 31 december, 2022.

Ställer sig bakom och antar den länsgemensamma målbilden för Nära vård i Sörmland

Alla län i Sverige tar tillsammans med Sveriges kommuner och regioner, (SKR) fram målbilder för ”Nära vård”. God och nära vård och omsorg är ett övergripande mål för den omställning som sker inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Omställningen syftar till att vården och omsorgen i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt i individens behov och förutsättningar. När allt fler lever längre och när sjukdomar som tidigare var dödliga nu kan behandlas och kan bli kroniska tillstånd, ställs nya krav på vården och omsorgen. Sörmland har idag höga ohälsotal både vad gäller den fysiska och den psykiska ohälsan. Ett gemensamt arbete har därför skett mellan regionens kommuner och Region Sörmland kring målsättning för omställningen i Sörmland och dessa utgår från begreppen:

  • Tillsammans; genom delaktighet och samordning med individens fokus
  • Nära; genom tillgänglighet och kontinuitet
  • God hälsa, vård och omsorg; genom hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser.

Primärvården ska vara basen i svensk hälso- och sjukvård oavsett om den bedrivs i kommunal eller regional regi. Vården ska finnas nära invånarna och utgångspunkten är att arbeta hälsofrämjande, förebyggande och proaktivt och utgår från individens behov. Samverkan mellan huvudmän är central.

Kommunstyrelsen antog den länsgemensamma målbilden för Nära vård i Sörmland.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer