Publiceringsdatum:

Kortfattat från Kommunstyrelsen den 27 april

På Kommunstyrelsen den 27 april fattades bland annat följande beslut:

Att häva köpet av mark för att anlägga en paddelhall

Det var under vintern 2020 som Kommunstyrelseförvaltningen fick en förfrågan om en etablering av en padelhall. Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med Miljö & samhällsbyggnadsförvaltningen kommit fram till att ytan mellan Coop och Centralstationen var en bra plats för padelhallen För att möjliggöra uppförandet av padelhall behövs detaljplanen för området ändras. I det arbetet visade det sig att det finns rester från nedbrunna hus i marken vilket skapar saneringsproblem. Det visade sig också att arbetet med att ta fram en ny detaljplan försvåras av att Trafikverkets järnvägsspår gränsar till området och deras handläggningstider i ärenden som detta är tre år vilket påverkar tiden då en ny detaljplan finns tillgänglig och när bygget av padelhall kan påbörjas.

På grund av omständigheterna ovan måste köpets häva då det i jordabalken står att tiden mellan att avtal skrivs tills att nya ägaren tillträder fastigheten får vara maximalt två år, det kallas svävardirektivet. Eftersom detaljplanearbetet inte är klart och svävardirektivet finns måste köpet hävas och handpenningen återbetalas.

Godkänna den ekonomiska uppföljningen

Uppföljning av budget redovisas till Kommunstyrelsen tre gånger per år och detta är den första uppföljningen för året. Prognosen för 2022 visar ett budgetöverskott på 19,4 miljoner kronor. Det resultatet baseras på SKR:s skatteprognos från den 17 februari. Det finns en stor osäkerhet i prognosen för skatter och statsbidrag då resultatet är beroende av hur omvärlden och den ekonomiska konjunkturen utvecklas under året.

I mål och budget 2022 har kommunen ett årsresultat på 8,1 mkr och ett resultat enligt kravet på balans i kommunernas ekonomi på 8,1 mkr. Resultatet för 2022 kommer enligt prognosen att uppgå till 24,4 mkr, vilket är en förbättring med 16,3 mkr gentemot budget. Samtidigt bedömer verksamheterna i kommunen att de tillsammans kommer ha ett budgetunderskott på -8,7 miljoner kronor. Respektive nämnd redovisar följande resultat i uppföljningen: Kultur- och fritidsnämndens överskott med 0,1 mkr, Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens överskott med 0,2 mkr Utbildningsnämndens underskott - 4,0 mkr och Vård- och omsorgsnämndens underskott med -5,1 mkr. Kommunstyrelsen och övriga nämnder förväntas hålla sin budget.

Utreda hur tjänster som kommunen köper ska organiseras

I slutet av 2020 genomförde revisionen en granskning av kommunens uppdrag som är utlagda på det kommunala fastighetsbolaget Kustbostäder, (Kustbostäder i Oxelösund AB). I granskningsuppdraget ingick att se hur uppdragen inom fastighetsförvaltning, gata/park och driften av småbåtshamnarna samt Ramdalens IP genomfördes och hur avtalen mellan parterna såg ut.

Resultatet av granskningen visade att det saknades tydliga avtal mellan Kustbostäder och kommunen. Under våren 2021 påbörjades arbetet med att ta fram tydliga avtal och i samband med det arbetet blev det tydlig att det inte räcker med avtal. Det visade sig i arbetet att den nuvarande avtalsrelationen mellan kommunen och Kustbostäder inte uppfyller de kriterier som krävs för att avtalsrelationen ska vara undantagen LOU, Lagen om offentlig upphandling*.

Kommunstyrelsen beslutade den 24 november 2021 med anledning av utredningen att ge kommunchefen i uppdrag att utifrån de alternativ som föreslås i utredningen utreda och föreslå ansvar för och organisation av de tjänster som Kustbostäder AB idag genomför på uppdrag av kommunen. Allt så att dessa följer LOU. På dagens Kommunstyrelse redovisades att det behövs extern hjälp med processledning och expertis kring legala förutsättningar då kommunen inte har en anställd jurist. Kommunstyrelsen beslutade att en konsult får anlitas samt att uppdraget ska återrapporteras till Kommunstyrelsen under 2022. Val av lösning samt genomförandeplan utifrån vad som är möjligt enligt lag ska redovisas i oktober.

* Undantaget för intern upphandling innebär att vissa upphandlande organisationer kan träffa avtal med varandra utan att genomföra upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Undantaget gäller enkelt uttryckt fall där den upphandlande organisationen kontrollerar den part som den ingår avtal med och avtalsparten dessutom bedriver huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den upphandlande organisationen Undantaget har skapats av EU-domstolen.

Utredningen visar Kustbostäder med nuvarande verksamheter inte uppfyller definitionen av ett allmännyttigt bostadsbolag. För att kallas ett allmännyttigt bostadsföretag ska hyresintäkterna vara huvudinkomsten.

Nya mål och riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter


Den 1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Lagen ställer krav på att kommunen ska anta mål eller riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Oxelösunds kommun fattade 2013 beslut om att ansöka hos regeringen om att kommunen ska anslutas till finskt förvaltningsområde. Ansökan godkändes och Oxelösunds kommun anslöt sig till det finska förvaltningsområdet den 1 februari 2015. Som ett led i att uppfylla lagen har beslut fattats om en handlingsplan för finskt förvaltningsområde årligen mellan 2015–2018 samt för samtliga nationella minoriteter mellan 2019–2021, (förlängd att gälla även under 2022). Nu behövs en ny handlingsplan och för att få en bättre måluppfyllnad föreslår kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta förslag till koncerngemensamma mål och riktlinjer för arbetet med de nationella minoriteterna vilka kan inkluderas i Mål och budget för 2023–2025.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer