Oxelösunds logga

Publiceringsdatum:

Nya detaljplaner för fler boenden på gång

På Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 24 januari fattades beslut om att skicka två nya detaljplaner på samråd.

Det första beslutet handlar om Cirkusplatsen på Vallsundsvägen där beslutade nämnden att det framskrivna detaljplaneförslaget ska gå ut på samråd. Ett samråd syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter kring det framtagna förslaget på detaljplan.

I korthet innebär planförslaget att den mark som finns idag får bebyggas med en högsta byggnadsarea om 2 500 kvadratmeter. Huvudbyggnaderna får ha en nockhöjd som mest på 12 meter. Utöver huvudbyggnaden får 100 kvadratmeter komplementbyggnader med en högsta nockhöjd om 4,0 meter uppföras på marken.

Att bygga bostäder, i det här fallet ett seniorboende i området innebär ett effektivt resursutnyttjande av skattemedel då vatten och avlopp, fjärrvärme och annan infrastruktur redan finns i anslutning till planområdet, säger Nils-Erik Sellin, förvaltningschef Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen.

I Oxelösund finns en betydande mängd äldre som bor i småhus och med stigande ålder får många allt svårare att sköta om hus och trädgård. Att kunna erbjuda andra boendeformer till kommunens äldre har hög prioritet. Vi vet att genom att öka antalet bostadsrätter ökar möjligheten att friställa småhus för exempelvis barnfamiljer och vi kan därigenom locka fler barnfamiljer att flytta till Oxelösunds, säger Tommy Karlsson, (S) ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Dagens andra nämndbeslutet handlar om en ny detaljplan för Vivesta 1:15. I förslaget till ny detaljplan ingår det att möjliggöra sju tomter med en minsta fastighetsstorlek på 1 000 kvadratmeter. Byggrätten inom detaljplanen föreslås till 130+50 kvadratmeter och med en nockhöjd på 6 meter. Runt villorna föreslås en ny väg för tillfarter och sophämtning. För att tydligt avgränsa tomterna från badplatsen ska staket eller häck uppföras i tomtgräns.

Idag används de öppna ytor som finns inne på Vivesta 1:15 av besökande till Vivestabadet. När denna mark nu planläggs för bostäder behöver mark på kommunens fastighet Aspa 2:8 planläggas så det finns stöd för att utöka parkeringarna. I förslaget finns möjlighet att anlägga drygt 50 parkeringsplatser i anslutning till badet.

 

Läs underlagen till detaljplanen Cirkusplatsen

Läs underlagen till detaljplanen Vivesta 15:1

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer