Loggan för Oxelösunds kommun

Kortfattat från kommunstyrelsen

På Kommunstyrelsen den 24 november fattades bland annat följande beslut:

Positivt budgetresultat för kommunen

I den ekonomiska uppföljningen för oktober ser resultatet ut för 2021 ut att gå med ett överskott på drygt 29 miljoner kronor. Det är en förbättring med nästan 17 miljoner jämfört med budget. Alla verksamhetsnämnder håller sin budget eller går med överskott.

Genomföra en undersökning av Ramdalsanläggningens livslängd och framtida behov av lokaler för inomhusidrott

Att bevilja 2 miljoner kronor till en undersökning av Ramdalsanläggningens (sporthall, badhus och gym) tekniska livslängd. Undersökningen ska bland annat svara på om och vilka fastighetsåtgärder som behöver göra i sporthall, när badhuset når sin tekniska livslängd och om det är möjligt att genomföra en ny större renovering. Rapporten som tas fram ska också innehålla information om vilka långsiktiga behov det finns av inomhusidrott i Oxelösund för att kunna utvärdera om den idrottshall som finns idag räcker. Rapporten ska vara klar under våren 2022.

Uppdrag att förebygga klotter och skadegörelse

På grund av återkommande skadegörelse i Oxelösund har det idag på kommunstyrelsen fattats beslut om att åtgärder som kan bidra till en ökad trygghet och minskade skador ska tas fram.

Arbetet har pågått under hela året och flera åtgärder är genomförda. Bland annat har väktare befunnit sig på skolorna under sommaren. Okrossbara fönsterglas är installerade samt hinder för att klättar på tak är uppsatta. En genomgång av ramdalsområdet med syfte att identifiera platser där enkla åtgärder kan försvåra att genomföra skadegörelse eller andra brott är genomförd.

Under genomgången av ramdalsområdet identifierades bland annat att belysning av området under kvällar och helger kommer minska attraktionen att vara på platsen. Införande av parkeringsförbud kan behöva göras. Även kameraövervakning av utsatta skolor utreds och ansökan om tillstånd är inskickad. Arbete med att se över utsatta områden i Oxelösund kommer att fortsätta och kommer följas upp av kommunstyrelsen löpande.