Oxelösunds logga

Publiceringsdatum:

Positivt delårsresultat för Oxelösund kommun

Kommunen uppvisar ett positivt delårsresultat på 46 miljoner kronor och prognosen på hela året är ett överskott på cirka 19 miljoner. Alla verksamhetsnämnder har positivt resultat och prognosen är att alla nämnder utom två kommer att gå med överskott vid årets slut.

En stor det av det positiva resultatet kommer från högre skatteintäkter, drygt 13 miljoner kronor. Försäljningen av mark bidrar med nästan 13 miljoner kronor till det positiva resultatet. Utöver de ekonomiska resultaten visar delårsrapporten att målvärdet för de flesta av de av Kommunfullmäktige satta målområden kommer att uppnås vid årets slut. Rapporten visar att måluppfyllnaden har ökat inom fem av de sex övergripande koncernmålen.

Under målområdet ”Mod och framtidstro” uppfylls 80 % av Kommunfullmäktiges och nämndernas mål. Ett av målen är att antalet invånare ska öka med minst 80 personer under 2021. Det uppnås vid delåret med 6 individer.

Under målet ”Trygg och säker uppväxt” uppnås 91 % av Kommunfullmäktiges och nämndernas mål. Bland målen som mäts finns ”Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska öka” samt ”Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka”.

Under målet ”God folkhälsa” som betyder att oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt mäts bland annat ”Andelen unga, 0-12 år med insats som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats ska bibehållas”. Här uppnås måluppfyllnaden till 70 %.

Under målet ”Trygg och värdig ålderdom” är måluppfyllnaden inte uppfylld och det finns flera orsaker till det. Omställningen inom hemtjänsten medförde bland annat ökad upplevd stress i arbetsgrupperna och kan därmed varit en bidragande orsak till minskad nöjdhet hos brukarna för hemtjänstens arbete som helhet. Utöver det är brukarundersökningen som Socialstyrelsen genomför försenad och inget resultat finns att redovisa till delårsbokslutet.

Under målet ”Attraktiv bostadsort” är måluppfyllnaden 68% och det är endast i ett av områden som mäts, där resultatet är negativt. Det är ”Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras/öka” som minskar från 3,2 till 3,1. För att nå målet finns flera aktiviteter inplanerade under hösten.

Under målet ”Hållbar utveckling” som bland annat innebär i kommunens ekonomi är stabil redovisas som ovan att alla verksamhetsnämnder har positivt resultat och prognosen är att alla nämnder utom två kommer att gå med överskott vid årets slut.

Slutlig behandling av delårsbokslutet sker vid kommande Kommunfullmäktigesammanträde.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer