Tillstånd, regler och tillsyn

Om du bedriver en verksamhet som kräver att du lever upp till vissa fastställda kommunala regler eller krav vill vi göra detta så lätt som möjligt för dig. Här hittar du information som hjälper dig driva företag på rätt sätt.

Om du vill sälja tobaksvaror till detaljhandel och direkt till konsument behöver du ansöka om två tillstånd, detaljhandeltillstånd och partihandeltillstånd. Tänker du även sälja tobaksvaror online måste du fylla i det i ansökan. Det gäller även dig som har ett tillstånd att sälja tobaksvaror och nu vill börja sälja varor online.

Kravet gäller endast tobaksvaror. För att sälja e-cigaretter och påfyllningshållare krävs endast en anmälan till Oxelösunds kommun.

Kommunen tar ut en avgift enligt faställd taxa för att ansökan om tillstånd och ändringar. I e-tjänsten finns information om storleken på taxa.

Ansökan om tobakstillstånd gör du via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Följande blanketter fylls i och bifogas som bilagor i din ansökan:
Blankett - Finansieringsplan Pdf, 122.1 kB.
Blankett - Egenkontrollprogram Pdf, 250.3 kB.
Blankett - Ansökan om tobakstillstånd Pdf, 246.9 kB. (Används endast om du inte kan använda e-tjänsten).

Vid ändringar av verksamhet
Om det sker förändringar i ditt bolag som har försäljningstillstånd ska du anmäla det till kommunen. Det kan till exempel. röra sig om ett ägarbyte, att styrelsen förändras eller att butiken bytt namn. Anmälan ska göras så fort som möjligt efter förändringar.

Blankett - Anmälan om ändring av tillståndspliktig försäljning Pdf, 206.4 kB.

Avslutning av försäljning av tobak
Om du vill sluta sälja tobak ska du avanmäla din försäljning

Blankett för avanmälan - avslutning av försäljning av tobak Pdf, 497.4 kB.

Ny lag om Tobaksfria nikotinprodukter (LTN)

Den 1 augusti träder en ny lag i kraft som bland annat innebär att:

Du som vill sälja tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter, måste anmäla denna försäljning till kommunen senast 1 augusti 2022.

Tobaksfria nikotinprodukter (LTN)

Tobaksfri nikotinprodukt: produkt utan tobak som innehåller nikotin för konsumtion (men inte regleras i Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP) eller som läkemedel/medicintekniskprodukt), oftast en snusliknande produkt.

Vad innebär ändringen

Lagstiftningen innebär bland annat att:

 • Produkterna kommer bara få säljas till den som fyllt 18 år
 • Den som säljer produkterna ska förvissa sig om mottagarens ålder inne på varje försäljningsställe
 • Det ska finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år.

Anmälan om försäljning till kommunen

Butiker som ska sälja tobaksfria nikotinprodukter ska anmäla sin försäljning till kommunen.

Du måste lämna in en anmälan till kommunen innan du får börja sälja produkterna. Du ska samtidigt skicka med en kopia på verksamhetens egenkontrollprogram.

Blankett - Anmälan av försäljning tobaksfria nikotinprodukter Pdf, 170.1 kB.

Anmälan och egenkontrollprogram skickas in till miljo@oxelosund.se

Egenkontroll

Den som bedriver försäljning eller gränsöverskridande distansförsäljning ska utföra egenkontroll på försäljningen och hanteringen i övrigt av tobaksfria nikotinprodukter. Du behöver se till att det finns ett lämpligt egenkontrollprogram som säkerställer att försäljningen uppfyller lagens skyldigheter.

Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt vid en tillsyn, det vill säga finnas tillgänglig på försäljningsstället. En kopia på egenkontrollprogrammet ska även skickas in vid anmälan om försäljning.

Villkor för försäljning

 • Anmäl försäljningen till kommunen
 • Det ska finnas ett egenkontrollprogram
 • Sälj inte tobaksfria nikotinprodukter till någon under 18 år
 • Det ska finnas tydlig skyltning med information om åldersgräns

Mer information om vilka regler som finns för tobaksfria nikotinprodukter går att hitta på

Tobaksfria nikotinprodukter — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Det är näringsidkarens ansvar att se till att lagstiftningen följs.

Bassängbad som är till för allmänheten eller som används av många människor är anmälningspliktiga. En anmälan ska lämnas in senast sex veckor innan verksamheten startar till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Vid förändringar kan en ny anmälan behöva göras.

Blankett - anmälan verksamhet med bassängbad Pdf, 82.8 kB.

Läs mer om anmälningspliktiga verksamheter här.

När du ska installera en cistern ska Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen informeras skriftligt, minst 4 veckor innan du börjar använda anläggningen.

Informationsplikten gäller:

 • Cistern i mark, med tillhörande rörledningar, som rymmer mer än 1 m³.
 • Cistern ovan mark, med tillhörande rörledningar, som rymmer mer än 1 m³

Blankett - Anmälan om förvaring av diesel, eldningsolja eller spilloja i cistern Pdf, 105.1 kB.

När en cistern tas ur bruk ska den tömmas, rengöras och tas bort. Kom ihåg att anmäla detta till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Blankett - Anmälan om cistern tas ur bruk Pdf, 77.2 kB.

Läs mer om cisterner här.

Hygieniska verksamheter som använder stickande eller skärande redskap omfattas av anmälningsplikt. Det är för att behandlingen kan innebära blodsmitta och tillsynsmyndigheten ska därför ha möjlighet att lämna råd och ställa eventuella krav innan en verksamhet startar. Exempel på verksamheter som ska anmälas:

 • Fotvård
 • Akupunktur
 • Piercing
 • Tatuering
 • Solarier

En anmälan ska lämnas in senast 6 veckor innan verksamhet startar. Om du utökar din verksamhet kan en ny anmälan behöva göras.

Om du bedriver ambulerande verksamhet ska du anmäla verksamheten till samtliga kommuner där du erbjuder hygienisk behandling. Det gäller även om du inte har en egen lokal utan erbjuder hygienisk behandling genom hembesök eller liknande måste du göra en anmälan av verksamheten i den kommun där du har utrymmen för rengöring, lagring med mera. Det ställs lika höga krav på allmän hygien samt hantering och i förekommande fall smittrening av instrument som för stationära verksamheter.

Blankett - Anmälan hygienisk behandling Pdf, 135.4 kB.

Läs mer om anmälningspliktiga verksamheter här.

Ska du starta en livsmedelsverksamhet i Oxelösund ska denna anmälas (skriftligt) till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden senast 2 veckor innan den startas.

Vissa tillfälliga livsmedelsverksamheter behöver inte registreras. Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information.

Registrering av livsmedelsverksamhet gör du i vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

Läs mer om livsmedelsverksamheter här.

Anmälningspliktiga verksamheter klassas som C-verksamheter och ska anmälas till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen senast 6 veckor innan start.

Blankett - Anmälan miljöfarlig verksamhet Pdf, 184.9 kB.

Blankett - Anmälan om krossnings- och sorteringsverk Pdf, 79.1 kB.

Ska du transportera farligt avfall som uppkommer inom yrkesmässig verksamhet, måste du skicka in en ansökan/anmälan till Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Blankett - Anmälan om uppläggning av avfall - användning av avfall för anläggningsändamål Pdf, 77.6 kB.

För viss spridning av bekämpningsmedel, bland annat på lekplatser, banvallar och idrottsanläggningar, krävs en anmälan till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Läs mer om miljöfarliga verksamheter här.

Alla som vill sälja alkohol mot betalning måste ha ett serveringstillstånd.

Vi har ett samarbete med Nyköpings kommuns alkoholinspektörer kring ansökan, utredning och tillsyn av alkoholtillstånd/serveringstillstånd.

Du ansöker om serveringstillstånd genom e-tjänsten hos Nyköpings kommun Länk till annan webbplats.. Här kan du även göra ändringar, anmäla serveringspersonal med mera.

Kom ihåg att ansöka i god tid! Räkna med att tiden mellan att en komplett ansökan lämnats in och att det finns ett förslag till beslut är 6 veckor.

Ansökningsavgift ska betalas i samband med att du ansöker. Utredningen om din ansökan startar först när vi fått din betalning. Ansökningsavgiften betalas till bg 991-1991 innan ansökan prövas. Ange ref 62315-31120-27900.

Ansökan leder till utredning efter remisser från Polisen, Skatteverket, Kronofogden med flera. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott i Oxelösunds kommun tar sedan beslut om serveringstillstånd.

Mer information om regler och ansökan finns på Nyköpings kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Alla som säljer eller serverar öl motsvarande klass II skall anmäla det till kommunen.

 • Det är bara tillåtet att sälja och servera öl i lokal som är godkänd som livsmedelslokal
  och där även matvaror säljs eller serveras
 • Bara den som själv är minst 20 år får sälja eller servera öl.
 • Företaget skall ha ett eget program för tillsyn av verksamheten, ett så kallat
  egentillsynsprogram
 • Bestämmelserna om folkölsförsäljning finns i alkohollagen.

Försäljning av folköl ska anmälas till kommunen. Kommunen är skyldig att kontrollera att den som säljer eller serverar öl klass II följer lagen.

Kommunen har också rätt att ta ut en årlig avgift för tillsynen. Avgiften för kommunerna har
fastställts till 1 400 kronor per år.

Matkravet vid detaljhandel
Öl klass II får bara säljas i en lokal där det samtidigt säljs mat. Folkölen skall vara ett
komplement till maten och inte tvärtom. Det skall vara så kallade egentliga matvaror ur det vanliga livsmedelssortimentet. Kioskvaror som glass, konfektyrer, snacks, frukt, kex och liknande anses inte vara matvaror i alkohollagens mening. Det måste finnas ett någorlunda stort urval avmejerivaror, charkvaror, torrvaror coh konserver för att få sälja folköl.

Egentillsynsprogram

Varje företag som säljer öl är skyldigt att se till att reglerna följs. Företaget måste ha ett program för tillsynen av ölförsäljningen (egentillsyn). Programmet hjälper företagen att följa reglerna samt att förebygga och förhindra att det blir problem i samband med ölförsäljningen. Det ska framgå vad man skall göra om man upptäcker att man inte följer lagen eller om det blir problem med försäljningen.
Företagaren är skyldig att informera sina anställda om reglerna i alkohollagen.
Egentillsynsprogrammet bör visa hur den informationen sköts samt hur ofta reglerna gås igenom.

Kunskaper och ansvar
Både företagaren och anställda med kassaarbete skall kunna försäljningsreglerna och veta varför de finns. Företagaren själv eller någon som utsetts till försäljningsansvarig har ansvar för att programmet för egentillsyn följs.

Det är förbjudet att sälja folköl till:

 • Den som är under 18 år
 • Till påverkade personer
 • Till kunder där det finns särskild anledning att anta att de avser köpa åt någon som inte själv får köpa, (så kallade langare)

Om reglerna inte följs
Den som säljer till underåriga, langare eller onyktra, den som inte kan visa upp ett egentillsynsprogram eller som på annat sätt bryter mot alkohollagen riskerar att få en varning eller att få försäljningsförbud. Den som lämnar ut varan eller säljer öl utan att ha rätt till det kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Blankett - Anmälan om servering/försäljning av folköl Pdf, 28.8 kB.

Blankett - Egentillsynsprogram försäljning/servering folköl Pdf, 33.9 kB.

Informationsblad - Regler för försäljning och servering av folköl Pdf, 54.9 kB.

För att starta en skola, förskola eller fritids krävs en anmälan till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Anmälan ska göras senast 6 veckor innan en verksamhet startar. Anmälningsplikten gäller även befintliga verksamheter där det till exempel sker större förändringar i byggnader, barnantal eller byte av lokaler. Kontakta miljö- och samhällsbyggnads­­förvaltningen om du är osäker på om en anmälan behövs eller inte.

Anmälningsplikten gäller bland annat för:

 • Förskola
 • Öppen förskola
 • Fritidshem
 • Öppen fritidsverksamhet
 • Förskoleklass
 • Grundskola
 • Gymnasieskola
 • Särskola
 • Specialskola

Blankett - Anmälan om drift av förskola, skola och fritdshem Pdf, 118.5 kB.

Läs mer om hälsoskyddsverksamheter här.

Innan du öppnar ett solarium ska du anmäla det till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Anmälan ska göras senast 6 veckor innan du startar verksamheten. Du måste också anmäla om du tar över en solarieverksamhet.

Blankett - Anmälan om lokal anläggning miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Pdf, 135.4 kB.

Läs mer om hälsoskyddsverksamheter här.

Kontaktinformation


Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning
613 81 Oxelösund

Telefon 0155-380 00
E-post miljo@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer