Loggan för Oxelösunds kommun

Visselblås

I Oxelösunds kommuns visselblåsartjänst kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden. Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. 

Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt. I Oxelösunds kommuns visselblåsartjänst kan du konfidentiellt meddela misstankar om allvarliga missförhållanden i kommunens verksamheter. 

Vad är visselblåsning?

Visselblåsning innebär att en person med insyn i ett företag, organisation eller myndighet informerar ledningen eller utomstående om att något så kallat oegentligt sker. Visselblåsaren är ofta en anställd eller tidigare anställd.

Vem kan använda funktionen?

Visselblåsartjänsten ska användas av den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller hämtat in information om missförhållanden, och som tillhör någon eller några av dessa personkategorier hos verksamheten:

a) arbetstagare,

b) person som gör en förfrågan om eller söker arbete,

c) person som söker eller utför volontärarbete,

d) person som söker eller gör praktik,

e) person som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under verksamhetens kontroll och ledning,

f) egenföretagare som söker eller utför uppdrag,

g) person som står till förfogande för att ingå eller ingår i verksamhetens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan,

h) aktieägare som står till förfogande för att vara eller som är verksam i aktiebolaget, eller

i) har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten.

När ska funktionen användas?

Funktionen ska användas vid misstanke om allvarliga oegentligheter när kommunens normala interna rapporteringskanaler inte bedöms vara möjliga eller lämpliga att använda. Anmälan ska vara saklig och uppgifterna korrekta.

Allvarliga oegentligheter
Detta är exempel på agerande som kan anses falla in under begreppet ”allvarliga oegentligheter”:

  • Ekonomisk brottslighet såsom givande och tagande av muta, bedrägeri och förfalskning
  • Betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen
  • Betydande överträdelser av miljöregler och förorening av miljön
  • Sekretessbrott
  • Grövre avvikelser mot interna regler och riktlinjer
  • Jäv i alla former av situationer
  • Andra situationer där någon får privat vinning av sin tjänsteställning
  • Försök att dölja något av ovanstående

När ska funktionen inte användas?

  • Vid händelser som endast berör dig som enskild person och inte är av allmänt intresse. Dessa anmäls till och hanteras av ansvarig verksamhet.
  • Om du har synpunkter och klagomål på exempelvis lokaler, skolor, gator och liknande. Dessa ska inte lämnas via visselblåsartjänsten utan kan lämnas i tjänsterna på sidan Förslag och synpunkter

Blir min anmälan offentlig?

En anmälan till visselblåsarfunktionen blir normalt sett en allmän handling. Om det inte finns en tillämplig sekretessbestämmelse blir handlingen offentlig. En begäran om utlämnande av handling prövas i varje enskilt fall, men det finns sällan grund för att sekretessbelägga identiteten på namngivna personer eller de omständigheter som anmälan pekar på. En person som vill vara anonym ska därför inte lämna några uppgifter som avslöjar personens identitet i samband med en anmälan.

Inga efterforskningar görs för att identifiera vem som lämnat en anonym anmälan.

För Oxelösunds kommun är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt, vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Här kan du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter