Loggan för Oxelösunds kommun

Trygghet och folkhälsa

Här kan du läsa om hur Oxelösunds kommun arbetar med trygghet och folkhälsa.

I ett av Oxelösunds kommuns mål står det att "Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt." Som invånare i Oxelösund betyder det att du känner delaktighet och inflytande, att du deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård och lever ett självständigt liv fritt från missbruk..

Trygghet

Att vi känner oss trygga ökar vårt välbefinnande. Det är kommunstyrelsen som leder och samordnar kommunens trygghetsfrämjande och brottsförbyggnade arbete. Alla myndigheter och flera organisationer arbetar gemensamt och mot samma mål.

Folkhälsa

Samhället kan bidra till att skapa goda förutsättningar för en god och jämlik hälsa för alla. Inom Oxelösunds kommun finns många verksamheter som arbetar för det, bland annat i förskola och skola och i individ- familje- och äldreomsorg. Det kan också exempelvis handla om att skapa en bra bostadsmiljö och närhet till rekreationsplatser eller möjligheten till lek och rörelse i närmiljön. Att skapa en trafikmiljö som ger möjligheter till att kunna gå eller cykla i staden, är ett annat exempel. Kommunen jobbar även förebyggande mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel, (ANDTS).

Kommunstyrelsen antog 2016 beslut om strategi för förebyggande alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksarbete (ANDT). Strategin utgår ifrån att stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer kring barn och unga. En handlingsplan togs fram i samband med strategin. Oxelösunds kommun har även ställt sig bakom Södermanlands läns samlade regionala ANDT-strategi med åtgärdsprogram 2018-2021. På senare åren har även spel om pengar inkluderats i det förebyggande arbetet som numera förkortas med ANDTS.

Strategi för förebyggande alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksarbete (ANDT) i Oxelösunds kommun Pdf, 236.3 kB.