Oxelösunds logga

Säkerhet och kris

Här hittar du information om var du kan vända dig vid akut hjälp, våld i nära relationer, socialjour. Du kan läsa mer om kommunens krisberedskap samt hur vi arbetar vid akuta utsläpp och olyckor.

I Oxelösund finns anläggningar som bedriver verksamhet som kan orsaka allvarliga skador på människor, miljö och egendom. Dessa verksamheter klassas därför som farliga verksamheter. Det kan till exempel vara företag som hanterar brandfarliga och farliga kemikalier i stor mängd.

Att du som privatperson har kunskap om anläggningarna är viktigt för att förebygga och begränsa skador vid kemikalieolyckor. I Oxelösund klassas SSAB, AGA och Oxelösunds hamn som farliga verksamheter.

Om en allvarlig olycka skulle inträffa kan kringboende och allmänhet komma att beröras. Trots
noggranna kontroller kan man aldrig bortse från olycksrisken.

Brand- och explosionsrisker
Gas sprids med vinden. Hur spridning från ett gasutsläpp blir beror på väderförhållandena. Ingen av anläggningarna på industriområdet bedöms ge sådana utsläpp att de orsakar brand/explosioner utanför området. Gaserna blandas med luften och koncentrationen har, innan de når bebyggelsen utanför industriområdet, sjunkit till så låga koncentrationer att de inte är antändningsbara.

Inandning och förgiftning
Kolmonoxid och bensen kan vid ogynnsam vind komma upp i halter som kan medföra att området utanför industriområdet påverkas. De vanligaste och mest sannolika händelserna är små utsläpp som inte når fram till bostadsbebyggelsen.

Viktigast att komma ihåg är inte åka till olycksplatsen.

Om larmet går
När fara hotar kan allmänheten snabbt varnas med hjälp av utomhuslarmet “Viktigt meddelande”.
Signalen ljuder i 7 sekunder och följs av 14 sekunders tystnad. Detta upprepas under minst 2 minuter.
Signalen provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00

Så skyddar du dig vid en kemikalieolycka!

  • Gå inomhus
  • Stäng fönster, dörrar och ventilation
  • Lyssna på radion för mer information
  • Besök inte olyckplatsen

Här kan du ladda ner samma information men som en folderPDF.

Enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska varje kommun i Sverige ha en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras.

I Oxelösund har Kommunfullmäktige fastställt ett handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun. Programmet redovisar de risker som kommunen kan utsättas för samt vilka mål och åtgärder som är uppsatta för att möta dessa risker.

Kommunfullmäktige har också fastställt en Risk- och sårbarhetsanalys för Oxelösunds kommun. Analysen redovisar möjliga extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka kommunens verksamhet.

Hur kommunen bedriver sitt arbete om en extraordinär händelse inträffar beskrivs i kommunens Krisledningsplan. Planen redovisar hur kommunen organiserar sitt arbete samt hur arbetet leds och styrs vid olyckor/kriser eller extraordinära händelser som inte kan hanteras inom den befintliga kommunorganisationen.

Krisledningsplanens syfte är att visa kommunens förmåga att hantera olika kriser samt att ge förutsättningar för att snabbt komma i gång med åtgärder i olika kriser.

Oxelösunds kommun har tillsammans med Nyköping, Gnesta och Trosa Sörmlandskustens räddningstjänst som arbetar med säkerhets- och trygghetsarbete i de fyra kommunerna.

Mer information om vår räddningstjänst och deras uppdrag finns på Sörmlandskustens hemsidalänk till annan webbplats

Oxelösunds kommun bedriver ett trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i samverkan med Polismyndigheten. Samverkan bedrivs med utgångspunkt i en gemensam lägesbild och handlingsplan. Syftet är att minska sannolikheten för brott och reducera skadeverkningar (inklusive rädsla) av brott.

Handlingsplanen utgår från en gemensamt konstaterad problembild för Oxelösund och reglerar vilka samordnade aktiviteter som parterna ska genomföra.

Sedan 2015 arbetar kommunen och polismyndigheten med medborgarlöften. Det innebär att kommunen och polisen, med utgångspunkt i en lägesbild, särskilt prioriterar något område och lovar att genomföra vissa insatser inom detta område för att öka tryggheten i Oxelösund.

Kontaktinformation


Säkerhetsstrateg
Niklas Thelin
613 81 Oxelösund

Telefon 0155-381 38
E-post niklas.thelin@oxelosund.se

Sidan uppdaterad: 21 september 2020

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer