Säkerhet och kris

Här kan du också läsa mer om kommunens krisberedskap och hur vi arbetar vid akuta utsläpp och olyckor.

Enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Länk till annan webbplats. ska varje kommun i Sverige ha en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras.

I Oxelösund har Kommunfullmäktige fastställt ett handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun. Programmet redovisar de risker som kommunen kan utsättas för och vilka mål och åtgärder som är uppsatta för att möta dessa risker.

Kommunfullmäktige har också fastställt en Risk- och sårbarhetsanalys för Oxelösunds kommun. Analysen visar på vilka extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka kommunens verksamhet.

Hur Oxelösunds kommun arbetar om en extraordinär händelse inträffar beskrivs i kommunens Krisledningsplan Pdf, 741.9 kB.. Planen redovisar hur vi organiserar vårt arbete och hur arbetet leds och styrs vid olyckor/kriser eller extraordinära händelser som inte kan hanteras inom den befintliga kommunorganisationen.

Krisledningsplanens syfte är att visa Oxelösunds kommuns förmåga att hantera olika kriser, och att ge förutsättningar för att snabbt komma i gång med åtgärder i olika kriser.

Ett modernt samhälle är också ett sårbart samhälle. När det inträffar kris kan det ta dagar innan vi är tillbaka till att samhällets service fungerar normalt igen.

Hur gör du om du är utan el, värme och vatten? Hur gör du om mobilnätet och internet går ner?

Att kunna klara några dygn utan el, vatten eller mat är ingen lätt situation. Men det går om du tänker efter före. Om du klarar dig själv kan samhällets resurser användas till de som behöver hjälpen mest de första, akuta dygnen. Den svenska krisberedskapen bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar för vårt lands och för vår egen och våra anhörigas säkerhet. Det egna ansvaret innebär att du ska vara förberedd på att kunna hantera en svår situation och klara de omedelbara behov som kan uppstå.

Det är bra att ställa iordning en krislåda hemma med saker som kan vara bra att ha. Ta en titt i checklistan och se om du har sakerna hemma.

 • Vattendunkar
 • Mat som klarar rumstemperatur
 • Campingkök med bränsle eller grill
 • Alternativ värmekälla om möjligt
 • Ficklampa med extra batterier
 • Stearinljus, värmeljus och tändstickor
 • Varma kläder och filtar
 • Radio med batteri
 • Telefonlista på papper med viktiga nummer
 • Husapotek med det viktigaste för dig
 • Hygienartiklar
 • Kontanter

Fler tips får du på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) webbplats. Länk till annan webbplats.

Broschyren "Om krisen eller kriget kommer"

Alla hushåll i Sverige fick broschyren "Om krisen eller kriget kommer" hemskickad 2018. Här kan du ladda ner den:

Om krisen eller kriget kommer (svenska) Länk till annan webbplats.

Om krisen eller kriget kommer (lättläst svenska) Länk till annan webbplats.

Om krisen eller kriget kommer : Jos kriisi puhkeaa tai sota syttyy (finsk version) Länk till annan webbplats.

Broschyren finns även på teckenspråk, i punktskrift, inläst och översatt till 14 språk Länk till annan webbplats.

Skyddsrum i Oxelösund

På MSB:s webbplats finns information om var det finns skyddrum i Sverige. Länk till annan webbplats.

Filmer med tips om hemberedskap från MSB

Här hittar du filmklipp med tips om hemberedskap från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB):

Hemberedskap – Kommunikation (länk till Youtube) Länk till annan webbplats.

Hemberedskap – Mat (länk till Youtube) Länk till annan webbplats.

Hemberedskap – Värme (länk till Youtube) Länk till annan webbplats.

Hemberedskap – Vatten (länk till Youtube) Länk till annan webbplats.

I Oxelösund finns anläggningar som bedriver verksamhet som kan orsaka allvarliga skador på människor, miljö och egendom. Dessa verksamheter klassas därför som farliga verksamheter. Det kan till exempel vara företag som hanterar brandfarliga och farliga kemikalier i stor mängd.

Att du som privatperson har kunskap om anläggningarna är viktigt för att förebygga och begränsa skador vid kemikalieolyckor. I Oxelösund klassas dessa verksamheter som farliga verksamheter:

 • SSAB
 • Linde Gas
 • Oxelösunds hamn
 • OxGas

Om en allvarlig olycka skulle inträffa kan de som bor i närheten av dessa verksamheter och allmänheten påverkas. Trots noggranna kontroller kan man aldrig bortse från olycksrisken.

Brand- och explosionsrisker

Gas sprids med vinden. Hur spridningen från ett gasutsläpp blir beror på väderförhållandena. Ingen av anläggningarna på industriområdet bedöms ge sådana utsläpp att de orsakar brand eller explosioner utanför området. Gaserna blandas med luften och koncentrationen har, innan de når bebyggelsen utanför industriområdet, sjunkit till så låga koncentrationer att de inte är antändningsbara.

Inandning och förgiftning

Kolmonoxid och bensen kan vid olycklig vind komma upp i halter som kan göra att området utanför industriområdet påverkas. De vanligaste och mest sannolika händelserna är små utsläpp som inte når fram till bostadsbebyggelsen.

Viktigast att komma ihåg är att inte åka till olycksplatsen.

Om larmet går

När fara hotar kan allmänheten snabbt varnas med hjälp av utomhuslarmet VMA – “Viktigt meddelande”. Signalen ljuder i 7 sekunder och följs av 14 sekunders tystnad. Detta upprepas under minst 2 minuter. Signalen provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00.

Så skyddar du dig vid en kemikalieolycka

 • Gå inomhus
 • Stäng fönster, dörrar och ventilation
 • Lyssna på radion för mer information
 • Besök inte olyckplatsen

Här kan du ladda ner foldern "Vad du ska göra om larmet går". Pdf, 4.5 MB.

Bli en brottsförebyggare

Grannsamverkan är en organiserad form av samverkan mellan grannar för att minska inbrott i exempelvis bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom skadegörelse. Metoden är effektiv och kan minska inbrotten med hela 36 procent enligt en rapport från Samverkan mot brott.

Läs mer om grannsamverkan på Samverkan mot brott (SAMBO) Länk till annan webbplats.

Läs mer om grannsamverkan på polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Broschyrer om grannsamverkan på flera olika språk Länk till annan webbplats.

Bli kontaktombud

För att kunna starta en grannsamverkan behövs det ett kontaktombud, som är den som håller i kontakten med Polisen. Oxelösunds kommun genomför minst en gång per år, i samarbete med polisen, en utbildning för blivande kontaktombud. Är du intresserad, mejla till: grannsamverkan.nykoping@polisen.se

Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor har högre trovärdighet än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte. Det är viktigt att du gör det du kan för att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Tänk därför gärna några varv extra kring det du hör, ser och läser.

 • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
 • Vem tjänar på att du sprider den?
 • Varför finns informationen? Är avsikten att förändra ditt tänkande och agerande?
 • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
 • Var fann du informationen? Kommer den från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat bekräftad information?
 • Kontrollera om du kan hitta informationen i andra källor. Information från endast en källa måste behandlas med stor försiktighet.
 • Sök efter information som inte bekräftar din nuvarande åsikt. På så sätt undviker du att du endast letar efter information som förstärker din nuvarande uppfattning.

På krisinformation.se hittar du fler tips om hur du kan tänka källkritiskt när det gäller exempelvis sociala medier. Länk till annan webbplats.

Oxelösunds kommun arbetar trygghetsskapande och brottsförebyggande i samverkan med Polismyndigheten. Samverkan är med utgångspunkt i en gemensam lägesbild och handlingsplan. Syftet är att minska sannolikheten för brott och minska skadeverkningar (inklusive rädsla) av brott. Handlingsplanen utgår från en gemensamt konstaterad problembild för Oxelösund och reglerar vilka samordnade aktiviteter som parterna ska genomföra.

Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens långsiktiga arbete med att förebygga brott och skapa trygghet. Det innebär att kommunen och polisen, med utgångspunkt i en lägesbild, särskilt prioriterar något område och lovar att genomföra vissa insatser inom detta område för att öka tryggheten i Oxelösund.

Medborgarlöfte 2022

Polisen och kommunen har tagit fram en gemensam lägesbild som visar att antalet anmälda brott har legat på ungefär samma nivå i Oxelösund kommun de senaste 10 åren. Dock har antalet anmälda inbrott (per 100 000 invånare), i främst villa och radhus, varit högre i Oxelösund under flera år jämfört med motsvarande siffror för hela landet.

Polisen och Oxelösunds kommun vill genom våra aktiviteter och genom att arbeta nära och tillsammans med medborgarna, medverka till att förebygga brott och öka upplevelsen av trygghet i våra bostadsområden.Polisen och kommunen ska skapa förutsättningar, uppmuntra och underlätta för medborgare att starta och bedriva Grannsamverkan i kommunen.

Grannsamverkan

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Samverkan mot brott (SAMBO) har genomfört en utvärdering av Grannsamverkans effekter och resultatet är tydligt, Grannsamverkan gör stor skillnad med en genomsnittlig minskning av inbrott med 36 % i Grannsamverkansområden jämfört med 8 % i kontrollområden. Utvärderingen visar även på andra positiva effekter som en minskning av tillgreppsbrott i Grannsamverkansområden och en ökning av antal gripanden av Polisen i Grannsamverkanområden i jämförelse med kontrollområden.

Oxelösunds kommun har tillsammans med Nyköping, Gnesta och Trosa Sörmlandskustens räddningstjänst som arbetar med säkerhets- och trygghetsarbete i de fyra kommunerna.

Mer information om vår räddningstjänst och deras uppdrag finns på Sörmlandskustens webbplats Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer