Mål och budget i korthet

Varje höst beslutar kommunfullmäktige om mål och budget för den kommande treårsperioden. Det är kommunens viktigaste styrdokument. Det styr sedan vad verksamheterna ska göra. Dokumentet innehåller vision, kommunmål, ekonomiska ramar, investeringsplan, exploateringsbudget, barn- och elevpeng och budgetregler. Mål och budget beskriver vad kommunen förväntas uppnå under budgetperioden och med vilka resurser.

Kommunfullmäktige har antagit sex långsiktiga kommunmål med prioriteringar för åren 2022 - 2024. Det som verksamheterna ska fokusera på anges genom ett flertal mätbara mål under respektive kommunmål.

Hela koncernen ska bidra till att uppnå kommunmålen som är:

 • Mod och framtidstro
 • Trygg och säker uppväxt
 • God folkhälsa
 • Trygg och värdig ålderdom
 • Attraktiv bostadsort
 • Hållbar utveckling

Kommunen får det mesta av sina intäkter från skatter och statsbidrag. Dessa intäkter är beroende av hur befolkningen ser ut (antal och sammansättning). Befolkningsantalet läses av 1 november och intäkterna beräknas på detta antal för året innan budgetåret.

Förutom skatter får kommunen in pengar från den som använder kommunens tjänster, till exempel från den som ansöker om bygglov, har barn i förskolan eller bor på något av kommunens äldreboenden. För 2022 beräknas kommunens skatter och statsbidrag bli 802,3 miljoner kronor. De pengarna fördelas enligt nedanstående figur.

KF= kommunfullmäktige

KS=kommunstyrelsen

MSN=miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

KFN=kultur- och fritidsnämnden

UN=utbildningsnämnden

VON=vård- och omsorgsnämnden

Diagram som visas hur pengarna fördelas.

 • Det mesta av pengarna går åt till att betala löner till anställda. Oxelösunds kommun har cirka 1000 anställda som jobbar med allt från förskola och skola till äldreomsorg och socialtjänst.
 • Inköp av material, exempelvis skolböcker, mat till skolor, förskolor och äldreboenden, samt för olika tjänster, till exempel hyror, köp av utbildningsplatser och försäkringar.
 • Bidrag till privatpersoner och föreningar.
 • Kommunen har också kostnader för investeringar som gjorts under tidigare år.

En kommun får inte använda mer pengar än den får in under året. Det står i kommunallagen. Kommunen måste ha något som kallas för ”god ekonomisk hushållning”. Det betyder att kommunen inte bör använda alla intäkter till löpande verksamhet. I Oxelösund har fullmäktige därför beslutat att budgetera ett resultatkrav på 1 procent av kommunens skatteintäkter och statsbidrag för 2022. För 2023 och 2024 budgeterar kommunen 1,5 procent som resultatkrav.

Att budgeten har ett överskott är viktigt för att kommunen ska ha möjlighet att betala för alla investeringar. Det här har kommunfullmäktige bland annat bestämt att investera i 2022:

 • Ny förskola
 • Ombyggnation av skolor
 • Stallet Stjärnholm
 • Restaurang vid Läget
 • Gator och vägar
 • Välfärdsteknik

Den totala summan för investeringar 2022 uppgår till 148,9 miljoner kronor.

Dessutom finns det många osäkra faktorer i en kommuns ekonomi och det behövs marginaler för att kunna hantera oförutsedda händelser.

Oxelösund beräknas liksom flera andra kommuner få ett positivt resultat i år. Det beror på ett tillfälligt tillskott från statskassan till följd av pandemin. De långsiktiga ekonomiska utmaningarna kvarstår dock. Det beror på att det blir fler barn, unga och äldre i Oxelösund i förhållande till den arbetsföra befolkningen. Detta är grupper som generellt kostar mer i form av förskola, skola respektive äldreomsorg. För att hantera gapet mellan kostnader och intäkter måste kommunen därför fortsätta att effektivisera sin verksamhet.

Här kan du läsa hela dokumentet Mål och budget 2022-2024 Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer