Revisorer

Revisionen är ett demokratiskt organ för att utvärdera och kontrollera den kommunala verksamheten.

Uppgiften för de förtroendevalda revisorerna är att pröva verksamheten som kommunstyrelsen och kommunens nämnder ansvarar för. Till stöd använder revisionen sakkunniga biträden.

Prövningen gäller om arbetet är effektivt, har hög kvalitet och säkerhet samt följer de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt.

I revisorernas uppgift ingår också att undersöka om verksamheten sköts på ett lämpligt sätt ur ett ekonomiskt perspektiv, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig.

Kommunrevisionen består av fem revisorer som också är lekmannarevisorer i de kommunala bolagen. Kontakta oss gärna men tänk på att post, e-post och sms måste diarieföras.

Granskningsplan 2018

Under hela året utför revisorerna grundläggande granskningar av kommunstyrelse, nämnder, beredningar och bolag. Däri ingår kontroll av delårsrapport och årsredovisning, hur kommunfullmäktiges mål uppfylls samt intern styrning och kontroll.

Vi planerar att komplettera den grundläggande granskningen med fördjupade undersökningar inom följande områden:

  • Integration
  • Sjukfrånvaro

Därutöver följer vi upp vilka resultat 2016 års granskningar lett till.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
613 81 Oxelösund 

Besöksadress
Järntorget 7 

Telefon 0155-380 00
Kommun

Agneta Rönn (M)
Ordförande 
Telefon 070-581 74 65

Kontakt för sidan: Kommuncenter