Loggan för Oxelösunds kommun

Ekonomi och budget

Här hittar du kort fakta om kommunens ekonomi och budget

Kommunen är en komplex verksamhet som driver förskola och utbildning, ger äldreomsorg och annat stöd, tillhandahåller bibliotek, kulturskola, idrottsanläggningar, gator och parker och mycket annat.

För att veta vad som ska göras, vem som ska göra det och vilka förutsättningar är, krävs en plan. Mål- och budgetdokumentet är en ekonomisk plan som säger hur mycket pengar kommunen som helhet har att förfoga över kommande år och hur kommunen tänker använda pengarna. Kommunfullmäktige beslutar varje år hur kommunens pengar ska fördelas mellan de olika nämnderna.

Innan beslutet tar man reda på hur mycket pengar kommunen har att röra sig med och utifrån den informationen gör man en prognos över hur kommunens intäkter från skatter, bidrag och avgifter ser ut. I budgetarbetet undersöker man också vilka behov kommunens verksamheter och medborgare har och sedan prioriterar man och bestämmer hur mycket pengar kommunens nämnder ska få kommande år. Det kallas för budgetram.

När nämnderna vet vilken budgetram de har gör nämnderna en prioritering och beslutar om en verksamhetsbudget. Verksamhetsbudgeten är nämndens plan för hur mycket pengar var och en av nämndens verksamheter ska få nästa år.

Kommunfullmäktige beslutar även om en investeringsbudget. Investeringsbudgeten är som det låter; en plan för vilka investeringar kommunen ska göra under kommande år.

Behoven och önskemålen kräver nästan alltid mer pengar än kommunen, nämnden och verksamheten har att förfoga över. Det kräver prioriteringar av våra förtroendevalda eller tjänstepersoner som har fått rätt att fatta beslut. De bestämmer vilka behov som är viktigast att prioritera. Ofta innebär det att ingen får precis allt de behöver eller önskar, men en stor del av behoven och önskemålen kan ändå tillgodoses.

Budgetprocessen bygger på förutsättningar och antagande från föregående budget. Varje år sätts budget för år ett och en plan för år två och år tre tas fram. Det är därför det slutgiltiga dokumentet som Kommunfullmäktige beslutar om heter Mål- och budget 2025–2027, (MBB 2025–2027).

I början på varje år tydliggörs planeringsförutsättningarna för nämnderna. Vi gör en omvärldsanalys där vi tar reda på vilka utmaningar och möjligheter kommunen står inför. Vi tittar på trender och händelser som på verkar kommunen. I februari och mars får kommunerna årets första skatteprognos samt SCB:s befolkningsprognos. All information används som underlag i budgetprocessen.

I mars träffas politikerna och tjänstemän för en boksluts- och omvärldsdag. Här görs en tillbakablick på året som gått, (bokslutet) och en framåtblick med konsekvensbeskrivningar. I april och maj arbetar nämnderna med preliminära ramar och planering för nästkommande år och i juni fattar Kommunfullmäktige beslut om Mål- och budget för nästkommande period, MBB 2025–2027. Under hösten arbetar verksamheterna med planering av sina respektive verksamheter för nästkommande år. Under hösten finns det också möjlighet att justera budgeten om något oförutsett händer.

Verksamheterna redovisar de ekonomiska resultatet, inklusive en prognos för helåret till nämnd för februari, mars, april, augusti och oktober. Politikerna, som bär det yttersta ansvaret, kan på så sätt följa utvecklingen. Om verksamheterna inte klarar att hålla sin budget måste de vidta åtgärder som gör att underskottet inte fortsätter att växa och för att ha en budget i balans. Per augusti varje år sammanställer kommunen ett delårsbokslut och vid årets slut redovisas helheten i ett årsbokslut.

Kommunens verksamheter finansieras med skatt, intäkter/avgifter och samt olika bidrag från bland annat staten. Kommunalskatten ger huvuddelen av intäkterna. I Oxelösunds kommun är kommunalskatten 22,22 kronor per hundralapp, (2024) det vill säga 22,22 procent av beskattningsbar inkomst.

Du betalar också skatt till Region Sörmland som är 10,83 kronor per hundralapp (2024), alltså 10,83 procent av beskattningsbar inkomst.

Är du medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift som varierar beroende på vilken församling du tillhör. Du som inte är medlem i Svenska kyrkan betalar inte kyrkoavgift utan bara begravningsavgift.

En del av kommunens verksamhet finansieras med avgifter. Här finns information om avgifter och taxor för olika slags service som kommunen tar betalt för att utföra. https://www.oxelosund.se/kommun-och-politik/planer-och-styrdokument Länk till annan webbplats.