Oxelösunds logga

Information om coronaviruset

Här hittar du Oxelösunds kommuns samlade information om vad som gäller runt coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Informationen är senast uppdaterad 2021-04-07

Det är flera myndigheter som gemensamt ansvarar för frågor som rör coronaviruset i Sverige.

Du hittar uppdaterad information och svar på de vanligaste frågorna om coronaviruset på följande webbplatser:

Om du inte hittar svar på webben kan du ringa nationella informationsnumret 113 13.

Om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning, ring 1177. Använd numret med förnuft och aldrig för allmänna frågor om coronaviruset.

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer om coronaviruset genom att vara källkritisk och dela endast bekräftad information.

Folkhälsomyndigheten.selänk till annan webbplats finns tydlig information om vad som gäller för alla.

Personligt ansvar

Du är skyldig att göra allt du kan för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Grundläggande försiktighetsåtgärder

För att undvika spridning av covid-19 bör du:

Smittspridningen av covid-19 ökar i Sörmland. Nu införs förnyade skärpta regionala rekommendationer med tydliga uppmaningar om vad som förväntas av dig som bor och vistas i Södermanlands län. De skärpta rekommendationerna gäller omedelbart, från 31 mars till den 2 maj och kan förlängas. Alla har ett ansvar för att förbättra situationen, även du.

Rekommendationerna innebär:

 • Alla i ett hushåll rekommenderas i möjligaste mån att vara hemma från det att någon får symtom som kan stämma med covid-19.
 • Alla i ett hushåll skall stanna hemma i en vecka om någon i hushållet har bekräftad covid-19.
 • Avstå från icke nödvändiga resor. Res så smittsäkert som möjligt vid nödvändiga resor.
 • Använd alltid engångsmunskydd när du reser med kollektivtrafik. Detta gäller personer födda 2004 och tidigare.
 • Använd eget engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika. Var och en ordnar eget munskydd. Detta avser inte förskolor eller klassrumssituationen i grund- och gymnasieskola.
 • Begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer du normalt träffar.
 • Undvik platser som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker, när det är risk för trängsel.
 • Fortsätt arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.
 • På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, ha 2 meters avstånd till varandra under både arbete och rast.

Här hittar du mer infomation på Region Sörmland om de skärpta rekommendationerna.länk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gäller också fortfarande.

7 april 2021: Totalt inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter har 0 brukare/patienter konstaterad covid-19. Observera att siffran är en ögonblicksbild över hur det ser ut just idag.

Antal fall av konstaterad covid-19 senaste månaden:
31 mars 2021: 0
24 mars 2021: 0
17 mars 2021: 1
10 mars 2021: 0
3 mars 2021: 0
24 februari 2021: 1


Så informerar vi om smitta
Uppgiften om konstaterad covid-19 inom äldreomsorgen får Oxelösunds kommun från Region Sörmland. Läkare som ordinerat provtagning meddelar provsvar till ansvarig sjuksköterska. Om någon på våra boenden har konstaterad covid-19 informerar sjuksköterskan personen.

När det gäller en enskild brukare avgör den personen själv om anhöriga ska känna till dennes hälsotillstånd. Detta gäller även vid covid-19. De flesta godkänner att anhöriga ska få den informationen. Andra på boendet som medboende, personal och besökare som är berörda genom smittspårning kommer också att få information.

Oxelösunds kommun publicerar veckovis på oxelosund.se aktuell siffra med antal bekräftade fall i våra verksamheter inom vård och omsorg. Vi publicerar även antal bekräftade fall en månad tillbaka.

Vi publicerar inte detaljer om inom vilken avdelning eller på vilket boende det finns smittade brukare. Oxelösund är en liten kommun med få boenden och brukare där det är lätt att identifiera en enskild person och dennes anhöriga. Vi värnar den enskilde personens integritet. Våra brukare måste kunna vara trygga i att de är skyddade från att uppgifter om deras hälsotillstånd blir publicerade i våra kanaler.

Här nedan kan du läsa om hur vi arbetar vid smitta inom äldreomsorgen.

Covid-19 är ett nytt virus, men att hantera smitta på äldreboenden är något som vår vårdpersonal har planering för och är utbildade för. Säsongsinfluensa och vinterkräksjuka är några av de återkommande virus som vi varje år arbetar för att hålla borta från brukarna. Hur vi arbetar med covid-19 skiljer sig inte mot hur vi arbetar vid smittor, även om covid-19 har visat sig vara ett svårare virus.

Oxelösunds kommun är i dagsläget väl förberedda med skyddsutrustning för den personal som arbetar med misstänkt smittade samt konstaterat smittade. Vi har god kunskap om så kallade basala hygienrutiner. Vid misstänkt och konstaterad smitta använder vi skyddsutrustning enligt regionens smittskyddsläkares rutiner, vilka vi är väl inarbetade med. Med skyddsutrustning menar vi munskydd/skyddsmask, visir, skyddsförkläde, skyddshandskar samt handsprit och ytdesinfektion.

Från 13 november använder vi munskydd vid alla vårdnära kontakter i verksamheterna inom vård och omsorg. Munskydd används av personal vid alla nära vårdkontakter, alltså där avstånd på 1,5 meter inte kan hållas. Det gäller även om det inte finns misstänkt eller konstaterad covid-19. Detta för att skydda patient/brukare från att riskera att bli smittad av personal som bär på viruset utan att ha några symtom – så kallad asymtomatisk smitta.

Munskyddet är ett komplement till de basala hygienrutiner och klädregler som vi idag arbetar efter i alla vårdnära kontakter. Beslutet gäller till och med 31 november 2021.

Kohortvård

Kommer smitta in på en avdelning på särskilt boende eller korttidsboende startar vi så kallad kohortvård. Kohortvård innebär bland annat isolering av patienten på boenderummet, användning av skyddsutrustning och färre personal som arbetar runt den smittade.

När en brukare/patient kommer hem till sitt boende från efter att ha vårdats på sjukhus samt andra förflyttningar arbetar vi enligt särskilda rutiner:

Vid ankomst till korttidsboende eller vid inflyttning på särskilt boende ska brukaren betraktas som misstänkt smittad i 48 timmar och kohortvård ska tillämpas. Gäller även vid hemkomst från sjukhus till ordinärt boende och om brukare/patient lämnat sitt boende för att besöka anhöriga.

Personer (med omvårdnadsbehov som kräver vårdnära kontakt) som kommer från sjukhus till hemtjänst ska betraktas som misstänkt smittade i 48 timmar efter hemkomst. Uppvisar personen symtom ska kontakt tas med sjuksköterska i hemsjukvården om personen är inskriven. Om personen INTE är inskriven i hemsjukvården tas kontakt med 1177 eller vårdcentralen.

Provtagning på boenden

Provtagning (screening) för covid-19 tas på alla brukare/patienter som flyttar in på särskilt boende, kommer hem från sjukhus till särskilt boende, ordinärt boende eller korttidsboende. Provtagning sker också på alla brukare/patienter som uppvisar luftvägssymtom eller blir dåliga i magen.

Vid konstaterad smitta startar en smittspårning enligt Region Sörmlands rutiner. Läkare ansvarar för att starta smittspårningen.

Från 1 april ändras stark avrådan från besök på våra boenden, istället gäller fortsatt försiktighet vid besök. Vi öppnar även upp för växelvård igen från 12 april.

Beslutet gäller från 2021-04-01 tills vidare eller tills annat beslut fattas.

Här kan du läsa vad som gäller vid besök på våra boenden

Coronaviruset kan väcka oro och rädsla – både bland vuxna och barn.

På Uppdrag psykisk hälsas webbplatslänk till annan webbplats finns samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Om saker du kan göra som får dig att må bra. Råden och informationen är anpassade för olika åldrar och behov.

På vår webbplats under rubriken "Våld i nära relationer" hittar du mer information om du utsätts för våld av någon som står dig nära eller någon som tidigare stått dig nära, kan du få stöd och hjälp av socialtjänsten. Om du har barn får de också hjälp.

Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring förskola och skolalänk till annan webbplats och Region Sörmland Smittskydds råd och rekommendationerlänk till annan webbplats.

Grundskola (årskurs F-9)

I dagsläget gäller fortfarande att friska barn går till skolan och att sjuka barn stannar hemma.

Kommunens förskolor och skolor håller öppet som vanligt. Folkhälsomyndigheten bedömer att stänga skolor inte är en effektiv åtgärd för att minska smitta. Barn som är friska ska gå till förskola och skola, även om de har befunnit sig i riskområden. Elever som är sjuka ska stanna hemma som vanligt. Det gäller även vid lindriga symtom av hosta, huvudvärk, halsont, snuva, illamående, huvudvärk och/eller muskel- och ledvärk.

I de fall där inget prov för covid-19 har tagits rekommenderas att barn, elever och medarbetare stannar hemma så länge symtom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. Om lindriga symtom kvarstår, exempelvis torrhosta och lätt snuva, när det har gått sju dagar efter insjuknandet kan man återgå till skola och annan verksamhet även om inget prov för covid-19 har tagits.

Barn som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka i andra sjukdomar än covid-19 kan gå till förskola och skola som vanligt. Vid konstaterad covid-19 hos någon i familjen ska barn i förskola och grundskola ska stanna hemma, även om de inte själva har symtom. Detta gäller även för äldre elever, som elever i gymnasieskolan.

När du hämtar och lämnar ditt barn på skolan kom ihåg att hålla avstånd och gärna, om det är möjligt, hämta och lämna på skolgården.

Barnen fortsätter att själva ta både kall och varm mat i bufféservering på skolan och förskolan. Serveringen organiseras på ett sätt som gör att färre barn och elever tar mat och äter samtidigt.

Förskolor

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket betyder:

 • För att minska risken för smittspridning ska alla vara uppmärksamma på symtom som kan förekomma vid covid-19. Det gäller både lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.
 • Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn; som till exempel lätt rinnsnuva efter utevistelse eller gråt och/eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symtom på möjlig covid-19. Om symtomen fortsätter över dagen och oberoende av om barnet har vistats utom- eller inomhus, bör det tolkas som att barnet blivit sjukt och barnet bör gå hem, eller stanna hemma.
 • Barn som insjuknar i förskolan ska hämtas så snart som möjligt av vårdnadshavare eller annan person utsedd av vårdnadshavarna.
  Barn ska stanna hemma så länge de är sjuka och kan komma tillbaka till förskolan efter minst 2 symtomfria dagar.
 • Barn kan återgå till förskolan även om de har kvar lite torrhosta när det har gått 7 dagar sedan de blev sjuka och om de inte haft andra symtom på minst 2 dygn.
 • Barn som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka i andra sjukdomar än covid-19 kan gå till förskola som vanligt. Vid konstaterad covid-19 hos någon i familjen ska barn i förskola och grundskola ska stanna hemma, även om de inte själva har symtom. Detta gäller även för äldre elever, som elever i gymnasieskolan.

Öppna förskolan

Från och med 1 februari 2021 är du välkommen till Öppna förskolan igen. Vi kommer dock inte att öppna upp precis som vanligt, utan vi börjar i mindre skala och med några viktiga begränsningar:

 • Vi har öppet för barn 0–18 månader med en (1) medföljande förälder eller annan vuxen
 • Max 8 besökare samtidigt i lokalen
 • Endast besökare till Öppna förskolan får vara i lokalen. Ska du till BVC, vänta i väntrummet
 • Tvätta händerna direkt du kommer in på Öppna förskolan
 • Sprita händerna vid behov under besöket. Handsprit finns på flera ställen i lokalen
 • Håll avstånd från andra besökare när du är på besök
 • Du är självklart helt frisk och symtomfri när du besöker oss
 • Vi städar och spritar ytorna på Öppna förskolan dagligen

Öppetider som gäller från 1 februari tills vidare:
Måndag: 13–15
Tisdag: 13–15
Onsdag: 09.30–11.30
Torsdag: 09.30–11.30
Fredag: 09.30–11.30

Följ Oxelösunds Familjecentral på Facebook för att få uppdateringar om Öppna förskolanlänk till annan webbplats

Det här händer vid konstaterad smitta på skola eller förskola

När det finns ett eller flera bekräftade fall på någon av våra skolor blir skolledningen kontaktad av Smittskyddet på regionen. De som Smittskyddet anser kan ha blivit utsatta för smittorisk blir då direkt informerade via skolan.

Dessa personer uppmanas att vara extra uppmärksamma och stanna hemma vid minsta symptom de närmaste 14 dagarna. För beskrivning av vilka symptom man ska vara uppmärksam på hänvisas till 1177 och Folkhälsomyndigheten. Alla med symptom, det vill säga även med icke-konstaterad covid-19, uppmanas att testa sig och att då beställa ett test via 1177.

Får jag information om det finns någon person som bekräftats ha smitta i mitt barns förskola eller skola?

Nej, bara om Smittskydd på Region Sörmland bedömer att ditt barn riskerar att ha blivit utsatt för smittorisk. Smittskydd avgör vilka personer som kan ha riskerat att bli smittade, vilken information som behöver ges till vem och vilka åtgärder som behöver vidtas.

Vad ska jag göra om mitt barn går på en skola där elev eller lärare är bekräftat smittade?

Så länge ditt barn är friskt ska det gå i skolan. Det är viktigt för barnets utveckling att ta del av utbildningen. Smittskydd på Region Sörmland bestämmer vad som ska göras vid konstaterade fall av covid-19: smittspårning, provtagning, karantän eller andra åtgärder. Du som vårdnadshavare kommer att få information från skolan.

Ska mitt barn gå till förskolan/skolan om någon i familjen har konstaterad covid-19?

Barn i förskola och grundskola ska stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Det gäller även om barnet inte har några symtom.

Vilka ska testa sig?

Alla måste vara uppmärksamma på symtom på covid-19 och stanna hemma från sitt arbete eller skola vid minsta misstanke om sjukdom. På 1177.se kan du läsa om vilka symtom du ska vara uppmärksam på. Alla som fyllt 6 år kan testa sig för en pågående infektion av coronaviruset. Du beställer testet på 1177.se. Du som är över 18 år kan även testa dig för antikroppar.

Gymnasieskolor

För information om gymnasieelevers undervisning hänvisar vi till respektive skolas hemsida.

Campus Oxelösund (vuxenutbildning)

Campus undervisar och handleder under säkra former. Merparten av undervisningen sker fortfarande på distans. Ytterdörren är låst och läraren släpper in eleverna på angiven tid. De studerande lämnar skolan när undervisningen är klar. Bänkarna har glesats ut i salarna så att eleverna kan hålla avstånd till varandra. Det är olika starttider för elevgrupperna för att undvika köer i korridorerna. Mötesytorna är minimerade och det finns inte några raster. Det går fortfarande att ha en plats för självstudier på skolan, men då får eleven boka den i förväg.

Utifrån de nya riktlinjerna har Breviksskolan delvis infört distansundervisning enligt följande:

Vecka 14, 5 - 9 april
Påsklov

Vecka 15, 12 - 16 april
Årskurs 7 går i skolan som vanligt hela veckan.
Årskurs 8 går i skolan som vanligt hela veckan.
Årskurs 9 har distansundervisning hela veckan.

Vecka 16, 19 - 23 april
Årskurs 7 har distansundervisning hela veckan.
Årskurs 8 går i skolan som vanligt hela veckan.
Årskurs 9 går i skolan som vanligt hela veckan.

Vecka 17, 26 - 30 april
Årskurs 7 går i skolan som vanligt hela veckan.
Årskurs 8 har distansundervisning hela veckan.
Årskurs 9 går i skolan som vanligt hela veckan.

Vecka 18, 3 - 7 maj
Årskurs 7 går i skolan som vanligt hela veckan.
Årskurs 8 går i skolan som vanligt hela veckan.
Årskurs 9 har distansundervisning hela veckan.

Vecka 19, 10 - 14 maj
Årskurs 7 har distansundervisning hela veckan.
Årskurs 8 går i skolan som vanligt hela veckan.
Årskurs 9 går i skolan som vanligt hela veckan.

Distansundervisningen följer ordinarie schema. Om någon elevs dator eller inloggning inte fungerar så ska den eleven delta på plats i skolan. Studiegårdens elever och särskolans elever är i skolan som vanligt. Elever som lärare bedömer har svårt att utföra sina studier och sitt arbete med enbart digitala verktyg kommer också vara på skolan och ha ordinarie undervisning.

Skollunch serveras till de elever som vill, även de som har distansundervisning. Vill du äta på skolan är det viktigt att komma ihåg att du bara får komma och äta på anvisad lunchtid, och att gå hem direkt efter att du ätit. Det är också möjligt att beställa en matlåda och hämta i skolans café.

Åtgärderna har tagits fram i samråd mellan skola, förvaltning och nämnd och utgår från rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Sörmland. Syftet är att skapa rimliga förutsättningar för social distansering i korridorer, klassrum, matsal och vid skolskjuts. Vi råder eleverna att ta sig till skolan på annat sätt än att åka buss för att minska trängseln på skolskjutsen. Vi råder också eleverna att ha med sig skolväska eller ryggsäck till skolan så att trängseln vid skåpen kan minska då eleven inte behöver besöka skåpet så ofta.

Det är viktigt att vuxna som finns runt eleverna, både skolpersonal och föräldrar, talar med eleverna om att de ska ta eget ansvar när det gäller att inte umgås så tätt.

 

Information om fritidsgården hittar du på deras sida.  länk till annan webbplats

Från måndag 15 januari håller Koordinaten öppet sina ordinarie öppettider för att öka möjligheten till god service till besökare. De tidigare restriktionerna att göra sitt ärende skyndsamt och därefter lämna Koordinaten gäller fortfarande.

Du kan läsa mer om evenemang och biljetthantering på visitoxelosund.selänk till annan webbplats

Nu är det inne att handla ute

Oxelösunds kommun har beslutat att inte ta ut någon avgift för att ställa ut bord/ställningar utanför butiker under pågående pandemi. Bakgrunden är förstås att minska ner antalet personer inomhus för att undvika smittorisk men samtidigt stötta möjligheten att hålla igång den viktiga lokala handeln. I vanliga fall innebär utnyttjande av kommunal mark en avgift för tillstånd, vilken alltså slopas nu under pandemin.

Förlängt stöd – Korttidsarbete (tidigare kallat korttidspermittering)

Regeringen beslutade den 9 november att korttidsstödet förlängs till juni 2021. Från januari kommer det också att vara möjligt att söka stöd för kompetensutveckling för de permitterade medarbetarna.

Du hittar mer information på Tillväxtverkets webbplats.länk till annan webbplats

Omsättningsstöd till näringsidkare

Näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen handlägger stödet men du gör din ansökan hos Boverket.länk till annan webbplats

Samlad information till företagare till följd av coronaviruset finns på Verksamt.selänk till annan webbplats

Stöd och rådgivning

Ett samlat stöd för besöksnäringen i Sörmland
För att stötta dig inom besöksnäringen i Sörmland, tillhandahåller STUA ett stöd för att ge akut rådgivning och stöd i din verksamhet, med finansiering från Region Sörmland. Ett nätverk av kompetenta och erfarna rådgivare är beredda att ge dig stöd och rådgivning och uppmuntrar alla i besöksnäringen att dra nytta av hjälpen som finns att tillgå. All rådgivning sker under sekretess och alla frågor är välkomna. Finns det inte rådgivare inom ett specifikt område, blir du lotsad vidare.

Nya regler för krögarnäringen
Se uppdaterad informationlänk till annan webbplats

Smittskyddsåtgärder för livsmedelsverksamheter
Läs merlänk till annan webbplats

Stöd för industriföretagen i Sörmland
För att hjälpa dig som är företagare inom industrin att hantera följdeffekterna av den pågående coronapandemin erbjuder partnerskapet FriS – Framtidens industri i Sörmland – nu stöd och rådgivning till de sörmländska industriföretagen.
Information om stöd till industriföretag i Sörmland hittar du här.länk till annan webbplats

Nationella företagsakuten
Till Nationella Företagsakuten kan du som har problem i ditt företag vända dig med dina frågor eller för att få vägledning. Telefonnumret är 010-241 13 00 och jouren är öppen vardagar kl. 8–16. Läs mer på Företagsakutens webbplats.länk till annan webbplats

Direkt stöd och rådgivning till ny- och småföretagare

Har du som företagare frågor eller funderingar utifrån den extraordinära situationen just nu? Nyföretagarhjälpenlänk till annan webbplats har en stödlinje för ny- och småföretagare. Telefonnumret är 010-344 35 30.

Betalningssvårigheter?

Skatteverket erbjuder flera åtgärder som kan hjälpa dig kortsiktigt.

 • Ändra preliminärskatten – lämna en ny preliminär inkomstdeklaration för 2020
 • Få skatteåterbäring – gör en avsättning till periodiseringsfond i årets deklaration (inkomståret 2019)
 • Få tillbaka preliminärskatt för förra verksamhetsåret om bolaget har betalat för mycket – ändra bolagets preliminära inkomstdeklaration för verksamhetsåret.

Läs mer på Verksamt.se.länk till annan webbplats

Vad händer om du eller dina medarbetare blir sjuka?

Skjuta fram besök?

Vill du skjuta fram ett bokat tillsynsbesök från Oxelösunds kommun kan du alltid kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och komma överens om en ny tid för besök.

Anstånd eller uppdelning av fakturor

Det finns möjlighet att få anstånd med, eller uppdelning av fakturor utställda av Oxelösunds kommun. Det här är ingen generell åtgärd, så ta alltid kontakt med oss för att vi ska kunna bedöma varje enskilt fall.

Tillväxtverkets nyhetsbrev

Tillväxtverkets nyhetsbrev samlar nyheter och tips från flera myndigheter. Allt för att göra det enklare för dig som driver eller funderar på att starta företag. Prenumerera på nyhetsbrevet.länk till annan webbplats

Uppgifter om konstaterad covid-19 för Oxelösunds kommun från Region Sörmland.

Här hittar du Region Sörmlands uppgifter om antalet smittade.länk till annan webbplats

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer