Oxelösunds logga

Information om coronaviruset

Här hittar du Oxelösunds kommuns samlade information om vad som gäller runt coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Informationen är senast uppdaterad 2021-08-13

Det är flera myndigheter som gemensamt ansvarar för frågor som rör coronaviruset i Sverige.

Du hittar uppdaterad information och svar på de vanligaste frågorna om coronaviruset på följande webbplatser:

Om du inte hittar svar på webben kan du ringa nationella informationsnumret 113 13.

Om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning, ring 1177. Använd numret med förnuft och aldrig för allmänna frågor om coronaviruset.

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer om coronaviruset genom att vara källkritisk och dela endast bekräftad information.

Alla har ett eget ansvar att förhindra smittspridning. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad, hur du ska hålla avstånd och hur du kan undvika att smitta andra. Visa hänsyn, särskilt till personer i riskgrupper.

Läs mer om vilka råd och restriktioner som gäller just nu:

Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.
Krisinformation.se Länk till annan webbplats.
Regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Från 21 juni 2021 publicerar vi tills vidare inga siffror så länge vi inte har några konstaterade fall av covid-19 hos brukare/patienter inom vård och omsorg.

Så informerar vi om smitta
Uppgiften om konstaterad covid-19 inom äldreomsorgen får Oxelösunds kommun från Region Sörmland. Läkare som ordinerat provtagning meddelar provsvar till ansvarig sjuksköterska. Om någon på våra boenden har konstaterad covid-19 informerar sjuksköterskan personen.

När det gäller en enskild brukare avgör den personen själv om anhöriga ska känna till dennes hälsotillstånd. Detta gäller även vid covid-19. De flesta godkänner att anhöriga ska få den informationen. Andra på boendet som medboende, personal och besökare som är berörda genom smittspårning kommer också att få information.

Vi publicerar inte detaljer om inom vilken avdelning eller på vilket boende det finns smittade brukare. Oxelösund är en liten kommun med få boenden och brukare där det är lätt att identifiera en enskild person och dennes anhöriga. Vi värnar den enskilde personens integritet. Våra brukare måste kunna vara trygga i att de är skyddade från att uppgifter om deras hälsotillstånd blir publicerade i våra kanaler.

Här nedan kan du läsa om hur vi arbetar vid smitta inom äldreomsorgen.

Covid-19 är ett nytt virus, men att hantera smitta på äldreboenden är något som vår vårdpersonal har planering för och är utbildade för. Säsongsinfluensa och vinterkräksjuka är några av de återkommande virus som vi varje år arbetar för att hålla borta från brukarna. Hur vi arbetar med covid-19 skiljer sig inte mot hur vi arbetar vid smittor, även om covid-19 har visat sig vara ett svårare virus.

Oxelösunds kommun är i dagsläget väl förberedda med skyddsutrustning för den personal som arbetar med misstänkt smittade samt konstaterat smittade. Vi har god kunskap om så kallade basala hygienrutiner. Vid misstänkt och konstaterad smitta använder vi skyddsutrustning enligt regionens smittskyddsläkares rutiner, vilka vi är väl inarbetade med. Med skyddsutrustning menar vi munskydd/skyddsmask, visir, skyddsförkläde, skyddshandskar samt handsprit och ytdesinfektion.

Vi använder munskydd vid alla vårdnära kontakter i verksamheterna inom vård och omsorg. Munskydd används av personal vid alla nära vårdkontakter, alltså där avstånd på 1,5 meter inte kan hållas. Det gäller även om det inte finns misstänkt eller konstaterad covid-19. Detta för att skydda patient/brukare från att riskera att bli smittad av personal som bär på viruset utan att ha några symtom – så kallad asymtomatisk smitta.

Munskyddet är ett komplement till de basala hygienrutiner och klädregler som vi idag arbetar efter i alla vårdnära kontakter. Beslutet gäller tills vidare.

Provtagning på boenden

Provtagning (screening) för covid-19 tas på alla brukare/patienter som flyttar in på särskilt boende, kommer hem från sjukhus till särskilt boende, ordinärt boende eller korttidsboende. Provtagning sker också på alla brukare/patienter som uppvisar luftvägssymtom eller blir dåliga i magen.

Vid konstaterad smitta startar en smittspårning enligt Region Sörmlands rutiner. Läkare ansvarar för att starta smittspårningen.

Vi behöver fortfarande vara försiktiga vid besök på våra äldreboenden. Smittspridningen ökar och kan ta fart igen om vi inte följer gällande rekommendationer.

Här kan du läsa vad som gäller vid besök på våra boenden

Bojen

Coronaviruset kan väcka oro och rädsla – både bland vuxna och barn.

På Uppdrag psykisk hälsas webbplats Länk till annan webbplats. finns samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Om saker du kan göra som får dig att må bra. Råden och informationen är anpassade för olika åldrar och behov.

På vår webbplats under rubriken "Våld i nära relationer" hittar du mer information om du utsätts för våld av någon som står dig nära eller någon som tidigare stått dig nära, kan du få stöd och hjälp av socialtjänsten. Om du har barn får de också hjälp.

Kommunen följer Region Sörmlans smittskydds råd och rekommendationer. Länk till annan webbplats.

I dagsläget gäller att friska barn går till skolan och att sjuka barn stannar hemma.

Kommunens förskolor och skolor håller öppet som vanligt. Behöver någon av våra verksamheter stänga meddelas vårdnadshavare av förskola eller skola. Information kommer också finnas på Schoolsoft.

Barn som är friska ska gå till förskola och skola, även om de har befunnit sig i riskområden. Elever som är sjuka ska stanna hemma som vanligt. Det gäller även vid lindriga symtom av hosta, huvudvärk, halsont, snuva, illamående, huvudvärk och/eller muskel- och ledvärk.

Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn; som till exempel lätt rinnsnuva efter utevistelse eller gråt och/eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symtom på möjlig covid-19. Om symtomen fortsätter över dagen och oberoende av om barnet har vistats utom- eller inomhus, bör det tolkas som att barnet blivit sjukt och barnet bör gå hem, eller stanna hemma.

Barn som är för unga för att lämna prov ska stanna hemma tills något av följande gäller:

  • De är helt friska sedan minst två dagar.
  • De har kvar lätta symtom som snuva eller hosta men det har gått minst sju dygn sedan de blev sjuka. De mår tydligt bättre och har varit utan feber de två senaste dygnen.

Barn som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka i andra sjukdomar än covid-19 kan gå till förskola och skola som vanligt.

Barn som insjuknar i förskola eller skola ska hämtas hem så snart som möjligt.

Vuxna och barn som bor med någon som har covid-19 ska stanna hemma i sju dygn och undvika att träffa andra. Det gäller även om du eller barnet är utan symtom. ​Räkna från den dag som personen med covid-19 lämnade provet.

Du behöver inte stanna hemma om du har haft covid-19 eller är vaccinerad med två doser och det har gått mer än två veckor sedan sista dosen.

När du hämtar och lämnar ditt barn på skolan kom ihåg att hålla avstånd och gärna, om det är möjligt, hämta och lämna på skolgården.

Barnen fortsätter att själva ta både kall och varm mat i bufféservering på skolan och förskolan. Serveringen organiseras på ett sätt som gör att färre barn och elever tar mat och äter samtidigt.

Öppna förskolan

Från och med den 28 april är Öppna förskolan stängd. Vi håller stängt tillsvidare och öppnar när smittoläget ser bättre ut.

Följ Oxelösunds Familjecentral på Facebook för att få uppdateringar om Öppna förskolan Länk till annan webbplats.

Det här händer vid konstaterad smitta på skola eller förskola

När det finns ett eller flera bekräftade fall på någon av våra skolor blir skolledningen kontaktad av Smittskyddet på regionen. De som Smittskyddet anser kan ha blivit utsatta för smittorisk blir då direkt informerade via skolan.

Dessa personer uppmanas att vara extra uppmärksamma och stanna hemma vid minsta symptom de närmaste 14 dagarna. För beskrivning av vilka symptom man ska vara uppmärksam på hänvisas till 1177 och Folkhälsomyndigheten. Alla med symptom, det vill säga även med icke-konstaterad covid-19, uppmanas att testa sig och att då beställa ett test via 1177.

Får jag information om det finns någon person som bekräftats ha smitta i mitt barns förskola eller skola?

Nej, bara om smittskydd på Region Sörmland bedömer att ditt barn riskerar att ha blivit utsatt för smittorisk. Smittskydd avgör vilka personer som kan ha riskerat att bli smittade, vilken information som behöver ges till vem och vilka åtgärder som behöver vidtas.

Vad ska jag göra om mitt barn går på en skola där elev eller lärare är bekräftat smittade?

Så länge ditt barn är friskt ska det gå i skolan. Det är viktigt för barnets utveckling att ta del av utbildningen. Smittskydd på Region Sörmland bestämmer vad som ska göras vid konstaterade fall av covid-19: smittspårning, provtagning, karantän eller andra åtgärder. Du som vårdnadshavare kommer att få information från skolan.

Ska mitt barn gå till förskolan/skolan om någon i familjen har konstaterad covid-19?

Barn i förskola och grundskola ska stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Det gäller även om barnet inte har några symtom.

Vilka ska testa sig?

Alla måste vara uppmärksamma på symtom på covid-19 och stanna hemma från sitt arbete eller skola vid minsta misstanke om sjukdom. På 1177.se kan du läsa om vilka symtom du ska vara uppmärksam på. Alla som fyllt 6 år kan testa sig för en pågående infektion av coronaviruset. Mer information hittar du på 1177.se

Gymnasieskolor

För information om gymnasieelevers undervisning hänvisar vi till respektive skolas hemsida.

Campus Oxelösund (vuxenutbildning)

Campus undervisar och handleder under säkra former. Undervisningen sker på plats i skolan från och med höstterminen 2021.

Information om fritidsgården hittar du på deras sida.   Länk till annan webbplats.

Från måndag 15 januari håller Koordinaten öppet sina ordinarie öppettider för att öka möjligheten till god service till besökare. De tidigare restriktionerna att göra sitt ärende skyndsamt och därefter lämna Koordinaten gäller fortfarande.

Du kan läsa mer om evenemang och biljetthantering på visitoxelosund.se Länk till annan webbplats.

Nu är det inne att handla ute

Oxelösunds kommun har beslutat att inte ta ut någon avgift för att ställa ut bord/ställningar utanför butiker under pågående pandemi. Bakgrunden är förstås att minska ner antalet personer inomhus för att undvika smittorisk men samtidigt stötta möjligheten att hålla igång den viktiga lokala handeln. I vanliga fall innebär utnyttjande av kommunal mark en avgift för tillstånd, vilken alltså slopas nu under pandemin.

Omsättningsstöd till näringsidkare

Näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen handlägger stödet men du gör din ansökan hos Boverket. Länk till annan webbplats.

Samlad information till företagare till följd av coronaviruset finns på Verksamt.se Länk till annan webbplats.

Stöd och rådgivning

Ett samlat stöd för besöksnäringen i Sörmland
För att stötta dig inom besöksnäringen i Sörmland, tillhandahåller STUA ett stöd för att ge akut rådgivning och stöd i din verksamhet, med finansiering från Region Sörmland. Ett nätverk av kompetenta och erfarna rådgivare är beredda att ge dig stöd och rådgivning och uppmuntrar alla i besöksnäringen att dra nytta av hjälpen som finns att tillgå. All rådgivning sker under sekretess och alla frågor är välkomna. Finns det inte rådgivare inom ett specifikt område, blir du lotsad vidare.

Nya regler för krögarnäringen
Se uppdaterad information Länk till annan webbplats.

Smittskyddsåtgärder för livsmedelsverksamheter
Läs mer Länk till annan webbplats.

Direkt stöd och rådgivning till ny- och småföretagare

Har du som företagare frågor eller funderingar utifrån den extraordinära situationen just nu? Vi gör vårt bästa och är tillgängliga på en direkttelefon för att du som ska, eller har startat företag kan få hjälp med dina frågor och funderingar. Stödlinjen för ny- och småföretagare: 010-344 35 30
Telefonen är bemannad 9-18 alla dagar i veckan (även lör-sön).

Betalningssvårigheter?

Skatteverket erbjuder flera åtgärder som kan hjälpa dig kortsiktigt.

  • Ändra preliminärskatten – lämna en ny preliminär inkomstdeklaration för 2020
  • Få skatteåterbäring – gör en avsättning till periodiseringsfond i årets deklaration (inkomståret 2019)
  • Få tillbaka preliminärskatt för förra verksamhetsåret om bolaget har betalat för mycket – ändra bolagets preliminära inkomstdeklaration för verksamhetsåret.

Läs mer på Verksamt.se. Länk till annan webbplats.

Vad händer om du eller dina medarbetare blir sjuka?

Skjuta fram besök?

Vill du skjuta fram ett bokat tillsynsbesök från Oxelösunds kommun kan du alltid kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och komma överens om en ny tid för besök.

Anstånd eller uppdelning av fakturor

Det finns möjlighet att få anstånd med, eller uppdelning av fakturor utställda av Oxelösunds kommun. Det här är ingen generell åtgärd, så ta alltid kontakt med oss för att vi ska kunna bedöma varje enskilt fall.

Tillväxtverkets nyhetsbrev

Tillväxtverkets nyhetsbrev samlar nyheter och tips från flera myndigheter. Allt för att göra det enklare för dig som driver eller funderar på att starta företag. Prenumerera på nyhetsbrevet. Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer