Loggan för Oxelösunds kommun

För dig som är förtroendevald

Denna sida är till för dig som är förtroendevald i Oxelösunds kommun. Här samlar vi information som kan vara av intresse för dig gällande ditt politiska uppdrag.

Om du arbetar och vill begära ersättning för din förlorade arbetsinkomst använder du blanketten, Intyg för förlorad arbetsinkomst.

Du behöver bara fylla i den under följande förutsättningar:

  • Det är första gången du begär förlorad arbetsinkomst
  • Vid byte av arbete
  • Vid förändrad lön

Tänk på att den senaste inskickade blanketten är underlag för utbetalning av förlorad arbetsinkomst, ansvaret för att senaste förändring är inskickad ligger på dig som förtroendevald.

Blankett - Intyg för förlorad arbetsinkomst Pdf, 40.9 kB.

Vid kurstillfällen och beredningar med mera, som är utöver nämnd och styrelsesammanträden använder du blanketten, Begäran om förlorad arbetsinkomst för annat än sammanträde.

Blankett - Begäran om förlorad arbetsinkomst för annat än sammanträde Pdf, 40.9 kB.

Blankett - reseräkning Pdf, 58.3 kB.

Blankett - redovisning av partistöd Pdf, 118.8 kB.

Du som sitter som förtroendevald i en nämnd i Region Sörmland använder nedan blankett för att ansöka om sammanträdes- och/eller förrättningsarvode kopplat till det uppdraget.

Blankett - utbetalning av sammanträdes/förrättningsarvode Pdf, 93.5 kB.
för förtroendevald (avseende uppdrag i regionala nämnder) Pdf, 93.5 kB.

I vårt förtroendemannaregister finns information och kontaktuppgifter till våra politiker

Minimikravet på vad som visas i registret är ditt namn och partiförteckning. För övriga uppgifter behövs ett medgivande som kansliet begär in vid ditt tillträdande som ledamot/ ersättare.

Det är viktigt att vid ändring av adress, e-post och telefonnummer att du som förtroendevald kontaktar kansliet med dina nya uppgifter, så att vi kan nå dig.

Här hittar du användarmanual för läsplattorna,du hittar bland annat information om:

  • Komma igång med läsplattan
  • Accesspunkter och andra uppkopplingsfrågor
  • Hämta hem kallelsen
  • Använda dokumentläsaren
  • Lägga till e-post

För support är du välkommen att kontakta kansliet på vardagar under arbetstid. Kansliet ger ej support till privata appar eller andra funktioner som ej har med ditt uppdrag som förtroendevald att göra.

Användarmanual för läsplattor Pdf, 65.6 kB.

Här publiceras sammanträdesprotokollen efter att de har justerats.

Vill du läsa äldre protokoll kontaktar du kommunen och begär ut dokumenten.

Den 19:e och 26:e januari 2023 genomfördes två halvdagar med utbildning av alla förtroendevalda i kommunen inför den nya mandatperioden. Nedan hittar du några av de bildspel som användes.

Budgetprocess och ekonomisk uppföljning Pdf, 646.4 kB.

Ägarstyrning och kommunala bolag Pdf, 1 MB.

Vision, mål och budget och styrmodell Pdf, 1.8 MB.

Kommuncenter och kommunikation Pdf, 1.3 MB.

Lagstiftning och kommunal kompetens Pdf, 290.8 kB.

Barnkonventionen Pdf, 648.9 kB.

Offentlighetsprincipen, GDPR och allmänna handlingar Pdf, 1.2 MB.

Trygg politiker och otillbörlig påverkan Pdf, 1.7 MB.

Arvoden och ersättningar Pdf, 527.4 kB.

Arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar Pdf, 291.8 kB.

Jäv, mutor och korruption Pdf, 109.8 kB.

Under våren 2023 genomförde samtliga verksamhetsnämnder och kommunstyrelsen specialiserade utbildningar för sina respektive politiker med fokus på speciallagstiftning och regler som omgärdar den specifika nämndens verksamhetsområde. Ta kontakt med respektive förvaltning för mer information.

Kommunfullmäktige har fastställt en plan för hur Oxelösunds kommun och de lokala politiska partierna ska arbeta för att förebygga och hantera våld, hot och trakasserier riktade mot kommunens förtroendevalda.

Syftet med planen är att, så långt det är möjligt, skapa en trygg och säker arbetssituation för kommunens förtroendevalda när de utför sina offentliga förtroendeuppdrag.

Plan för hantering av hot-, och våldssituationer samt trakasserier riktade mot förtroendevalda Pdf, 215 kB.

Utbildningen Trygg politiker

Den webbaserade utbildningen Trygg politiker är tillgänglig för samtliga förtroendevalda. Utbildningen kan användas förebyggande inför val och andra politiska aktiviteter.

Den används också som en grundutbildning för nya förtroendevalda, som tillkommer under mandatperioden samt som repetition av tidigare kunskaper.

Länk till utbildning Trygg politiker Länk till annan webbplats.

Vägledning för hantering av hot- eller våldssituationer

Rutin för hantering av hot- och våldssituationer eller trakasserier

I planen för hantering av hot-, och våldssituationer samt trakasserier beskrivs hur en situation ska hanteras när en förtroendevald har blivit utsatt för hot, våld eller trakasserier. Hanteringen, med ansvarsfördelning mellan berört politiskt parti och kommunens tjänstemannaorganisation, finns sammanfattat i en särskild rutin.

Incident- och händelsedokumentation

Riskanalys - Vägledning för egen riskanalys i vardagen Pdf, 21.8 kB.

Vägledning för hantering av hot- eller våldssituationer Pdf, 61 kB.

Rutin för hantering av hot- och våldssituationer eller trakasserier riktade mot förtroendevalda Pdf, 33.6 kB.

I kontaktlistan hittar du de aktuella kontaktuppgifter som används vid hantering av hot-, och våldssituationer samt trakasserier.

Kontaktlista - Hot- och våldssituationer samt trakasserier riktade mot förtroendevalda Pdf, 110.1 kB.

Alla händelser som innefattar hot, våld eller trakasserier riktade mot förtroendevalda ska dokumenteras. Dokumentation görs av berört partis säkerhetsansvarig enskilt (tillämpliga delar) eller i samråd/samverkan med kommunens säkerhetsstrateg.

Mall för incident- och händelsedokumentation Word, 44 kB.

Mer om personlig säkerhet

Läs mer i säkerhetspolisens handbok Personlig säkerhet Länk till annan webbplats.. Handboken innehåller råd och stöd till politiskt aktiva och är framtagen av Säkerhetspolisen i samverkan med Polismyndigheten och andra myndigheter.

Kontaktinformation


Kanslichef
Niklas Telin
613 81 Oxelösund

Telefon 0155-381 38
E-post niklas.telin@oxelosund.se

Kommunalråd
Dag Bergentoft (M)

Telefon 0155-385 00
E-post dag.bergentoft@oxelosund.se

Oppositionsråd
Linus Fogel (S)

Telefon 0155-381 02
E-post linus.fogel@oxelosund.se