Inbjudan att lämna synpunkter

Oxelösunds kommun bjuder härmed in till att lämna synpunkter på förslaget ”Plan för arbetet med nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde i Oxelösunds kommun”. Ingen myndighet eller någon annan är skyldig att svara på denna inbjudan. Alla synpunkter är av stort värde för det fortsatta arbetet. Svaren kan lämnas på både svenska och finska.

Remissvaren ska ha kommit in till Oxelösunds kommun senast den 31 mars 2023. Svaren bör lämnas per e-post till registrator@oxelsound.se eller via formulär på denna sida, under perioden 15 februari till 31 mars 2023. Remissvaren kommer att redovisas på www.oxelsound.se

Frågor kan ställas till Annelie Ljungwald på telefon 0155-381 14.

Inbjudan att lämna synpunkter på ”Plan för arbetet med nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde i Oxelösunds kommun”

Möjligheten att lämna synpunkter gäller för invånare i Oxelösunds kommun. Tips på hur du lämnar synpunkter: Var tydlig med om du instämmer i förslagen, motsätter dig förslagen eller inte har några synpunkter på förslagen. Återge inte nuvarande förslag, eftersom det kan försvåra att identifiera dina förslag.

Kontaktuppgifter till den som lämnar synpunkter
  • Börja gärna med en sammanfattning
    Det underlättar om remissvaren innehåller en kortfattad sammanfattning. Där är det ofta lämpligt att kort formulera de synpunkter på förslagen som remissinstansen/du vill betona.
  • Gör ställningstagandena tydliga
    Remissinstanserna bör vara tydliga med om de instämmer i förslagen, motsätter sig dem eller inte har några synpunkter på dem. Den som är tveksam bör klart säga detta och inte låta tveksamheten komma till uttryck genom svårtolkade formuleringar. Avstå gärna från att i svaret återge utredningens förslag, eftersom det kan göra det svårare att identifiera remissinstansens ställningstaganden och skälen för dessa.
  • Följ gärna förslagets disposition
    En enhetlig disposition av remissvaren gör det lättare att identifiera vilka delar av förslaget som synpunkterna avser.

Den 1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Några år senare var bristerna i efterlevnaden så påtagliga att det tillsattes en utredning om hur lagen kunde förstärkas. Ändringarna i minoritetslagen trädde i kraft den 1 januari 2019. Syftet med lagen är att ge skydd för de nationella minoriteterna, att stärka deras möjlighet till inflytande samt att stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

Lagen ställer krav på att kommunen ska anta mål eller riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Av förarbetena till lagen framgår att denna skyldighet kan skapa en ökad medvetenhet om minoritetspolitiken och ge en tydlig signal till samtliga kommuner att de berörs av grundskyddet i lagstiftningen. Det utökade skyddet gäller i kommuner som har anslutit sig i ett språkligt förvaltningsområde för finska, samiska eller meänkieli.

Oxelösunds kommun har genom ett kommunfullmäktigebeslut 2013-12-18, § 127, fattat beslut om att ansöka hos regeringen om att kommunen ska anslutas till finskt förvaltningsområde. Med beslutet följer ett ansvar att uppfylla de krav som finns i minoritetslagen. Ansökan godkändes och Oxelösunds kommun anslöt sig till det finska förvaltningsområdet den 1 februari 2015. Som ett led i att uppfylla lagen har beslut fattats om en handlingsplan för finskt förvaltningsområde årligen mellan 2015–2018 samt för samtliga nationella minoriteter mellan 2019–2021, (förlängd att gälla även under 2022). Besluten är fattade av koncernledningen. Utöver handlingsplanen finns målformulering "Oxelösunds kommun arbetar för att tillgodose sverigefinnarnas och de övriga nationella minoriteternas rättigheter" i kommunstyrelsens måldokument.

Handlingsplanen för nationella minoriteter 2019–2021 hade relativt låg måluppfyllelse och det fattades därför beslut om att anlita PwC för att göra en utredning om kommunen uppfyller minoritetslagens krav och hur kan arbetet förbättras. I utredningen ingick även att omvärldsbevakning. Utredningen pågick under hösten och rapporten blev klar i december 2021. PwC rekommenderar att Oxelösunds kommun arbetar fram ett övergripande styrdokument på området som beslutas politiskt och som säkerställer att respektive nämnd inom ramen för sitt verksamhetsansvar tar fram egna riktlinjer/rutiner.

För att säkerställa måluppfyllanden föreslår PwC att kommunen etablerar ett system för uppföljning av nämndernas arbete och säkerställer en årlig återrapportering till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade den 11 maj, 2022 Dnr.KS2022.43 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta förslag till koncerngemensamma mål och riktlinjer för arbetet med de nationella minoriteterna vilka kan inkluderas i Mål och budget för 2024–26.

Under hösten 2022 har utredare, Johanna Parikka Altenstedt, haft i uppdrag att arbeta fram förslag till ”Plan för arbetet med nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde i Oxelösunds kommun”. Arbetet har genomförts i dialog med berörd minoritet, politiker och tjänstepersoner.

Under 2023 genomförs nu en remissomgång på framskrivet förslag. Förslaget presenteras på samråd den 15 februari och alla är välkomna med att inkomma med synpunkter på förslaget.

Efter den 31 mars sammanställs alla synpunkter och förslag till slutgiltig
”Plan för arbetet med nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde i Oxelösunds kommun” redovisas och diskuteras på ett öppet samråd den 26 april på Koordinaten, klockan 17.30-19.30.

Det slutgiltiga förslaget går sedan till Kommunstyrelsen den 31 maj och till Kommunfullmäktige den 14 juni, 2023. 

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer