Vinterväghållning

Kommunen ansvarar för vinterväghållningen av de ytor som är till för allmänheten. Titta gärna på vår snöröjningsfilm där vi förklarar hur röjningen går till.

I Oxelösund innebär det ca 800 000 kvadratmeter hårdgjorda ytor som det utförs snöröjning och halkbekämpning på.

Det innefattar cirka 7 mil gator och vägar, 5 mil gång- och cykelväg, gångbanor, parkeringar och andra allmänna ytor.

I normalfallet påbörjas ingen snöröjning under pågående snöfall. Beroende på förutsättningar tar snöröjningen olika lång tid. Mängd snö som faller, temperatur och vid vilken tid det snöar påverkar insatstiderna.

När kommunens utförare snöröjer bildas snövallar, även vid t ex infarter. Utförarna har instruktioner att ploga så att vallarna fördelas så rättvist som möjligt och underlätta i den mån det är möjligt. Men det går inte att förhindra uppkomsten av vallar.

Gång- och cykelvägar

Gång- och cykelvägar prioriteras högt när det gäller vinterväghållningen. Halkbekämpning utförs vid behov och snöröjning utförs när snödjupet är 3 centimeter eller mer.

Kommunens ambition är att snöröjningen och halkbekämpningen på gång- och cykelvägnätet ska vara slutförd 6 timmar efter det att vinterväghållningsinsatser påbörjats.

Om förutsättningarna är normala kan man förvänta sig att en gång och cykelväg ser ut ungefär som bilden nedan. Den mesta snön är bortplogad och grus för halkbekämpning är utlagt.

Gator och vägar

Gator och vägar snöröjs när snödjupet är 5 cm eller mer. Halkbekämpning med grus sker vid behov, oftast på de platser som är mest utsatta såsom korsningar och backar. Kommunens ambition är att snöröjning och halkbekämpning av gatorna ska vara slutförd 12 timmar efter att insatser påbörjas.

Om förutsättningarna är normala kan man förvänta sig att en gata ser ut som på bilden nedan. Snön är bortplogad, men trafiken gör att en del packad snö blir kvar. En bedömning görs om gatan därefter behöver sandas. 

Under vintersäsongen 2018/2019 halkbekämpas kollektivtrafikstråket i Oxelösund med salt.
När förutsättningarna är normala så uppstår då barmarksförhållanden som på bilden nedan.

Vinterväghållningen underlättas om träd och buskar inte växer ut i gatan.
Anordningar intill gatumark ska tåla en normal vinterväghållning, vilket innebär att stängsel, staket, växter, murar med mera ska tåla den tyngd som kommer från den plogade snön.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00
trafik@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter