Kostnader och avgifter inom vård och omsorg

Oxelösunds kommun tar ut avgifter för de insatser som du har fått utförda. Under Mer information i spalten till höger kan du läsa mer om kommunens avgifter inom vård och omsorg och också vad det aktuella högkostnadsskyddet/maxtaxan är. 

För service, vård och omsorginsatser inom äldreomsorgen och funktionsstöd tar Oxelösunds kommun ut en timavgift. Undantaget är boendestöd som från och med 2020-01-01 är kostnadsfritt. Högsta totala månadsavgift, det så kallade högkostnadsskyddet/maxtaxan, regleras i Socialtjänstlagen (SoL) och baseras på prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet fastställs av regeringen och justeras varje år. 

Din avgift kan påverkas av din inkomst och därför bör du lämna in dina inkomster så att en beräkning kan göras för att fastställa ditt eget avgiftsutrymme. Du hittar blanketten Inkomstförfrågan under Mer information.

Du bör kontakta Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten och kontrollera om du har rätt till bostadstillägg (BTP). Vi räknar med det BTP du har rätt till, som inkomst, även om du väljer att inte söka hos Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten.

Du kan också välja att avstå från att lämna inkomstuppgifter och istället betala enligt aktuell avgiftstabell men som högst enligt högkostnadsskyddet/maxtaxan.  

Insatser enligt Lag o stöd och service till funktionshindrade (LSS) är i princip avgiftsfria eftersom utgångspunkten är att människor inte ska ha merkostnader till följd av sin funktionsnedsättning. Kommunen får ta ut skäliga avgifter för till exempel matkostnad, bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter beroende på vilken insats du blivit beviljad. 

Föräldrar har enligt föräldrabalken underhållsskyldighet för sina barn och är försörjningsskyldiga till dess barnet fyller 18 år eller så länge barnet går i skola, dock längst tills barnet fyller 21 år.

Ta kontakt med avgiftshandläggare för mer information om kostnader enligt LSS på telefon 0155-380 00.

FAQ- Vanliga frågor och svar

Varför ska jag lämna in inkomstuppgifter?

Vi kan hämta inkomster från Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten men för att kunna räkna fram ditt avgiftsutrymme, så behöver vi din hjälp för att få in dina övriga inkomster och din boendekostnad. Övriga inkomster kan vara inkomst-/ tjänstepension (t ex från AMF, KPA, SPV med flera) och ränteinkomster eller aktieutdelningar.

Vad är ett förbehållsbelopp?

Förbehållsbeloppet är de levnadskostnader som vi tar hänsyn till, till exempel bostadskostnad och socialstyrelsens minimibelopp som du hittar här

Konsumentverket beräknar varje år levnadskostnader som ligger till grund för vad socialstyrelsen minimibelopp skall räcka till. Skäliga levnadskostnader är de varor och tjänster som hushållen vanligen behöver för att klara vardagens behov. Till exempel mat, hushållsel, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, läkemedel, kläder och skor med mera.

Vad är avgiftsutrymme?

Från din nettoinkomst dras förbehållsbelopp och bostadskostnad, det som blir kvar är ditt eget så kallade avgiftsutrymme, och är det belopp som du kan få betala för dina utförda insatser. Kostnaden kan dock inte bli högre än maxtaxan/högkostnadsskyddet.

Hur beräknas ditt avgiftsutrymme?

Vi gör en beräkning på din aktuella inkomst efter att skatt dragits (minus kyrkoavgift). Om du är gift ska alltid båda makars inkomster uppges. Nettoinkomsterna läggs sen samman och fördelas med hälften på vardera maken. Från nettoinkomsten dras sen förbehållsbeloppet, inklusive bostadskostnad.

Den inkomst som blir kvar, det så kallade avgiftsutrymmet, blir det belopp som du kan få betala för gällande omvårdnadsavgifter, dock högst enligt högkostnadsskyddet/maxtaxan.

Vad är ett Avgiftsbeslut?

Avgiftsbeslutet är ett beslut på vad du som mest ska betala för dina omvårdnadsinsatser. Om du har matkostnader som t ex matdistribution, kan det individuella tillägget variera från månad till månad utifrån antal beställda matportioner och på så sätt påverka avgiftsutrymmet.

Oavsett hur högt ditt avgiftsutrymme blir kan kostnaden för dina omvårdnadsinsatser inte bli högre än högkostnadsskyddet/maxtaxan.

Om ditt avgiftsutrymme understiger högkostnadsskyddet/maxtaxan innebär det att ditt eget avgiftsutrymme istället blir högsta månadskostnad för dina omvårdnadsinsatser. Glöm inte att kontrollera din bostadskostnad på framsidan och dina bruttoinkomster på baksidan av Avgiftsbeslutet.

Vad händer om jag inte skickar in inkomstförfrågan?

Du kan välja att inte lämna in inkomstförfrågan. Du kommer då att få betala utförda insatser enligt aktuella avgifter men som högst enligt maxtaxan/högkostnadsskyddet. Du hittar våra avgifter här

Hur gör jag om hyran ändras?

Du lämnar in en ny inkomstförfrågan till oss med den nya bostadskostnaden.

Du kan ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten om du har en hög bostadskostnad, telefon 0771- 776 776. Glöm inte att även anmäla ändrad bostadskostnad till Pensionsmyndigheten om du har bostadstillägg och sen meddela oss ditt nya bostadstillägg.

Vilka kostnader får jag om jag flyttar in på särskilt boende?

Du betalar hyra, matkostnad och omvårdnadsavgift. Hyran administreras av Kustbostäder AB och varierar beroende på vart du flyttar in. Matkostnaden är en fast avgift, precis som hyran, och påverkas inte av dina inkomster. Omvårdnadsavgiften däremot kan påverkas av ditt avgiftsutrymme men är som högst, samma belopp som högkostnadsskyddet/maxtaxan.

Om jag får dubbla bostadskostnader när jag flyttar till särskilt boende, hur gör jag då?

Dubbel boendekostnad kan accepteras upp till tre månader när man flyttar till särskilt boende och kan medföra ett lägre avgiftsutrymme. Det innebär att omvårdnadsavgiften kan påverkas. Du måste själv anmäla dubbel boendekostnad till avgiftshandläggare på inkomstförfrågan. Dubbel boendekostnad accepteras inte om anhörig bor kvar i bostaden.

Kan jag få min post till anhörig?

Ja, du kan anmäla särskild postadress till Skatteverket, telefon 0771-567 567.
Läs mer om särskild postadress på Skatteverkets hemsida

Om du vill att endast räkningen från vård och omsorg skickas till en anhörig, använder du istället kommunens blankett och skickar in den till avgiftshandläggare. Du hittar den här.

Kan jag få räkningen på autogiro?

Ja, du kan via kommunens hemsida både använda dig av vår e-tjänst eller skriva ut ansökan om autogiro här.  Du kan även kontakta Kommuncenter eller kommunens ekonomikontor på telefon 0155-380 00.

Ansökan om autogiro för hyresräkningen på särskilt boende hittar du istället på Kustbostäders hemsida. Du kan också vända dig till Kustbostäders kundcenter på telefon 0155-388 50.

Kontakt för sidan: Kommuncenter