Denna skiss visar Oxelösunds kommuns organisation. Klicka på bilden för att se den förstorad.

Hur fungerar en kommun?

Oxelösunds kommun ansvarar för det mesta av samhällsservicen. Bland annat så ansvarar kommunen för verksamheter som förskola och skola, socialtjänst och vård och omsorg. En kommun är politiskt styrd och till sin hjälp har politikerna tjänstemän för att genomföra de beslut som fattats. Politikerna beslutar bland annat om vilken skattenivå kommunen ska ha, vilken inriktning och vilka mål som kommunen eftersträvar att uppfylla.

En stor del av kommunens verksamheter är så kallade lagstyrd verksamhet, vilket innebär att politikerna inte kan prioritera bort dessa områden. Som medborgare kan du välja vilka som ska få styra kommunen vart fjärde år, men du kan även göra din röst hörd genom att till exempel lämna ett medborgarförslag, lämna en synpunkt eller kontakta en politiker.

Kommunfullmäktige är den högst beslutande församlingen och kan ses som kommunens riksdag. Här fattas de viktiga besluten som till exempel skattesatsen, mål och budget. Fullmäktige utser också vilka ledamöter som ska ingå i Kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Om Kommunfullmäktige är riksdagen så är Kommunstyrelsen kommunens regering. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter och ansvarar för samordningen inom kommunkoncernen.

Nämnderna beslutar inom sina speciella ansvarsområden. Till exempel utför Miljö - och samhällsbyggnadsnämnden uppgifter enligt miljöbalken och Vård- och omsorgsnämnden uppgifter enligt Socialtjänstlagen.

På SKL kan du läsa mer om kommunernas roll.

Vårt styrsystem

Bilden visar översiktligt hur Oxelösunds styrsystem fungerar. Kommunen är en politiskt styrd organisation och alla anställda ska jobba för att uppnå de politiska mål och beslut som fattas. Vi ska också följa upp och utveckla verksamheten. En utgångspunkt i det arbetet är kommunens ledord - medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet. Ledorden är värdegrunden/förhållningssättet i det vi gör. 

Bilden (klicka på den för att se i större format) visar en skiljelinje mellan politik och förvaltning. Politiken beslutar om vision och mål. Förvaltningen bryter ner målen. Det som ska vara styrande förs vidare i organisationen till varje enskild medarbetare via enheterna/avdelningarna/arbetsplatserna. Aktiviteter som planeras under året för att nå målen skrivs in i en handlingsplan. En koppling till handlingsplanen ska finnas i varje enskild medarbetares uppdragsbeskrivning. Det ska vara tydligt för alla hur det egna arbetet bidrar till helheten och det som kommunen vill åstadkomma. 

Det arbete som görs följs upp i medarbetarsamtal, lönesamtal och på arbetsplatsträffar genom uppföljning av handlingsplanen. Sammantaget blir det förvaltningens resultat. Respektive nämnd får löpande under året ta del av resultaten. Två gånger på år tar också Kommunfullmäktige del av uppföljningen.

 

 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommunstyrelseförvaltning
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
Kommun


Johan Persson
Kommunchef
Telefon 0155-381 01
Mobil 070-5673750

Kontakt för sidan: Kommuncenter