Internationellt arbete

Oxelösunds kommun deltar sedan 1998 i det europeiska vänortsarbetet Douzelage, en organisation bestående av 28 europeiska kommuner. Samarbetet i Douzelage ska bidra till att kontakter etableras mellan kommunerna i frågor som rör utbildning, ekonomi, turism, sport samt kultur.

Oxelösund har deltagit i flera av de projekt som arrangeras inom Douzelage och kommunens Musikskola besöker emellanåt någon av vänorterna för att spela och träffa elever från andra europeiska städer. Den senaste studieresan gick till Sherborne i England våren 2018.

 

Lyckat vänortsmöte i Oxelösund 2018

11–12 maj stod Oxelösunds kommun som värd för 170 besökare från 27 europeiska städer i vänortsorganisationen Douzelage. Mötet genomfördes som ett EU-finansierat projekt inom ramen för programmet ”Ett Europa för medborgarna”

Huvudtemat för mötet var integration i europeiska städer. Under två intensiva dagar, med arbete i workshops och andra forum, diskuterade 182 medlemmar i vänortsorganisationen framgångar och svårigheter kring nyanländas deltagande i samhällslivet, fördomar, diskriminering och integration i allmänhet.

”Douzelage 2018 i Oxelösund var en framgång. Många idéer och tankar utbyttes om vad som är små och stora framgångsfaktorer för framgångsrik integration. Utbytet med våra europeiska vänorter sker alltid med stor glädje och ger oss nya perspektiv på svåra frågor som vi inom vänorterna gemensamt och var och en för sig har att hantera", säger Catharina Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande.

Under rubriken ”Mer information” kan du ta del av projektets slutrapport.

A successful meeting in Oxelösund 2018

In May 11th -12th 2018 Oxelösund municipality hosted visitors from 27 European cities in the twinning organization Douzelage. The meeting was conducted as an EU-funded project under the programme "Europe for Citizens".

The main theme for the project was Integration in European cities.  For two days of intense work, in workshops and other forum, 180 members of the Douzelage European town twinning discussed successes and difficulties with immigrant’s participation in local society, prejudices, discrimination and integration in general.

"Douzelage 2018 in Oxelösund was a success. Many ideas and thoughts were exchanged about what are small and big success factors for successful integration. The exchange with our European towns always takes place with great joy and gives us new perspectives on the difficult issues we have in common with each other, each and every one has to deal with, "says Catharina Fredriksson, chairman of the municipal council."

You can read the project's final report under the heading "More information".

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00 Kommuncenter
kommun

Niklas Thelin
Säkerhetsstrateg
Telefon: 0155-381 38
Niklas Thelin

Kontakt för sidan: Kommuncenter