Anvisningar ansökan om tilläggsbelopp för barn/elev med omfattande behov av särskilt stöd.

Förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och gymnasium

Grundbeloppet ska täcka verksamhetens samtliga kostnader och avser ersättning för omsorg och pedagogisk verksamhet/undervisning/ pedagogiskt material och utrustning/ lärverktyg, elevhälsa, mervärdes skatt, administration, lokalkostnader och måltider.

Det innebär att kostnader för till exempel stöd i form av extra undervisning, individuellt lärande, specialpedagogiska insatser eller undervisning i särskild grupp som syftar till att hjälpa elever med inlärningssvårigheter att nå målen inte berättigar till tilläggsbelopp.

Enligt Skolverket kan tilläggsbelopp sökas för ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra ovanliga stödåtgärder som inte har anknytning till den vanliga undervisningen.

Tilläggsbeloppet ska sökas för enskilt barn/elev.

En elevs diagnos är i sig inte utslagsgivande. Det är alltid elevens behov som det framträder i den pedagogiska verksamheten, inte elevens diagnos, som är underlag för bedömning av tilläggsbelopp. Det är önskvärt med åtgärder som främjar inkluderande.

Beskrivning av elever som kan vara berättigade till ett tilläggsbelopp

 • Elever med fysiska funktionsnedsättningar
 • Elever med psykiatrisk, neuropsykiatrisk samt social svårigheter där funktionsnedsättningen kan medföra fara för eleven och omgivningen
 • Elever på grund av sjukdom eller olycka behöver hel- eller deltidsstöd och där det kan innebära fara för liv och hälsa om inte en insats görs
 • Elever med stora inlärningssvårigheter som beror på språkliga eller sociala faktorer
 • Modersmålsundervisning
    

Ansökningsförfarande

Ansökan kan inte behandlas innan fullständigt underlag kommit in.

Ansökan för kommande hösttermin ska lämnas in senast den 15 april och för kommande vårtermin den 15 oktober. Ansökan kan även göras löpande under året beroende på att nya behov kan uppkomma.

Ansökningshandlingar:

 • Blankett för ”Ansökan om tilläggsbelopp för elev med omfattande behov av särskilt stöd - extraordinära insatser”
 • Åtgärdsprogram, kommunens mall för åtgärdsprogram ska användas (gäller sökande från våra kommunala skolor)
 • Gäller ansökan förskoleklass kan hänvisning göras till underlag från förskolan
 • Vid första ansökan bifogas lämpliga utredningar
 • Blankett för ”Uppföljning av tilläggsbelopp”.

Ansökningarna skickas per post till:

Oxelösunds kommun
Utbildningsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Anna-Karin Hammar, Chef för Elevhälsa, handlägger ansökningarna.

Mikael Wallström, utbildningschef beslutar om tilläggsbelopp.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Utbildningsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00 
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter