Information om överklagan

Vem får överklaga?

Den som beslutet rör har rätt att överklaga. En elev får själv överklaga ett beslut från den dagen eleven fyllt 16 år. I övriga fall är det elevens vårdnadshavare eller företrädare som har rätt att överklaga. Om eleven har två vårdnadshavare måste båda vilja överklaga. Om den som beslutet rör är myndig, måste den som företräder eleven ha en fullmakt (ett intyg från eleven som visar att du är behörig att företräda eleven), från eleven för att kunna överklaga.

Din överklagan ska innehålla följande

  • Dagens datum
  • Klagande: Det är du som överklagar beslutet som är klagande. Ditt förnamn, efternamn, personnummer, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress ska finns med här.
  • Saken: Här skriver du vilket beslut du vill överklaga.
  • Jag yrkar på: Här skriver du hur du vill att beslutet ska se ut istället
  • Skälen för överklagan: Ange varför du vill att beslutet ska ändras. Om du har intyg som styrker att beslutet bör ändras ska de också finnas med. Du kan skicka in din överklagan och sedan komplettera den med intyg. I sådant fall ska det framgå i överklagan att den kommer kompletteras.
  • Underskrift: Skriv sedan under överklagan, både med din namnteckning och med ett namnförtydligande.

Överklagan skickas till:

Oxelösunds kommun
Utbildningsnämnden
613 81 Oxelösund

Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till Utbildningsnämnden i Oxelösunds kommun inom tre veckor från den dag då vårdnadshavaren fick beslutet. Kommunen prövar om överklagandet inkommit i rätt tid. Har överklagandet inkommit för sent avvisas överklagandet. När kommunen mottagit din överklagan har kommunen möjlighet att ändra beslutet. Du meddelas då det nya beslutet. Om kommunen väljer att inte ändra beslutet skickas din överklagan vidare till högre instans.

Kontakt för sidan: Kommuncenter