Barn- och elevhälsa

Förskola
Förskolechefen ansvarar för förskolans barnhälsa. Till stöd i arbetet kring barn som behöver stöd finns dessutom specialpedagoger och logoped. 

En gemensam överenskommelse finns mellan kommun och landsting för barn som tidigt upptäckts behöva särskilt stöd för sin utveckling. 

Grundskola
För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa.

Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas och elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kunskap att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.

Varje elev i grundskolan, grundsärskolan ska erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Eleven ska dessutom mellan hälsobesöken erbjudas undersökning av syn och hörsel och andra begränsade hälsokontroller.

 

Samtalsmottagning barn och unga (Sambu):

Telefonnummer 010-492 58 28

Telefontid: vardagar klockan 13:00-15:00

Sambu arbetar för att minska risken för fortsatt utveckling av psykisk ohälsa i ett tidigt skede. Fokus ligger på barn (6-16 år) som upplever nedstämdhet, oro, ledsamhet och sorg.

 

Öppna förskolan är en mötesplats för småbarnsföräldrar och en del av Familjecentralen. En mötesplats där kommun och landsting samverkar.

  

VITS (Vardagsnära Insatser i Tydlig samverkan)

För barn- och elevhälsan finns ett forum för samverkan där kommun och landsting är representerad. Överenskommelsen mellan kommun och landsting hittar du här. 

Kommunen representeras av förskola, skola samt socialtjänst. Landstinget har representanter från BUP och Habiliteringsverksamheten. I förskolans VITS ingår även BVC.

Skoldatateket stödjer elevhälsan när det gäller alternativa verktyg

Kontakt för sidan: Kommuncenter