Fördjupning av översiktsplan (FÖP)

Genom översiktsplanen kan behovet av ökad detaljeringsgrad eller redovisning av ställningstaganden i större skala uppstå och då arbetas en fördjupning av översiktsplanen fram för ett begränsat område. Fördjupningar kan vara tematiska, där ett visst ämnesområde studeras, eller geografiska, där ett begränsat område av kommunen studeras. För en FÖP gäller samma krav på förfarande och innehåll som den kommunomfattande översiktsplanen.


Gällande fördjupningar

Oxelösunds skärgård 2030
Syftet med en fördjupad översiktsplan är att den ska bidra till ett mer samlat kunskapsunderlag gällande Oxelösunds skärgård för att förenkla och vägleda framtida beslut vid tillståndsprövningar och detaljplaneärenden.

Den Fördjupade översiktsplanen för Oxelösunds skärgård 2030 antogs av Kommunfullmäktige 2018-04-04 och vann laga kraft 2018-05-02.


Vindkraft
Planens syfte är att ange förutsättningarna för en framtida utbyggnad av vindbruk i Oxelösunds kommun. Den ska ge ett politiskt förankrat beslutsunderlag för efterkommande tillståndsprövning enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken. 

Tillägget till översiktsplanen antogs 2013-04-03.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Kommunhuset, Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00
plan@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter