Loggan för Oxelösunds kommun

Översiktsplan

En översiktsplan visar i stora drag hur mark och vatten ska användas framtiden. Varje kommun i Sverige ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan. Den är en vision om kommunens utveckling.

Översiktsplanen är vägledande för annan samhällsplanering i kommunen, till exempel detaljplaner. Där det inte finns en detaljplan är översiktsplanen vägledande för bygglov. Den är inte juridiskt bindande.

En kommun kan också ha en eller flera översiktsplaner som fokuserar på särskilda områden av kommunen, en så kallad fördjupad översiktsplan. Oxelösunds kommun har två fördjupade översiktsplaner, en för skärgården och en för vindkraft.

Översiktsplanen antogs av Kommunfullmäktige 2018-06-13 och började gälla 2018-07-11.

Planen visar kommunens vision år 2030. Vi har som mål att befolkningen ska öka med 1 procent varje år vilket innebär ett ökat behov av bostäder, skolor, handel och service. Den här utvecklingen ska ske i samspel med bevarandet av Oxelösunds starka värden som natur och skärgård.

Den slutgiltiga versionen av Översiktsplan 2030 kan du läsa längre ned på sidan. Synpunkterna som skickades in under samråd och utställning har arbetats in i översiktsplanen och finns att läsa i Samrådsredogörelse respektive Utställningsutlåtande. Här hittar du också den Hållbarhetsbedömning som alltid ska finnas till en översiktsplan och en bilaga med riktlinjer för kulturmiljön i kommunen.

Översiktsplan 2030 Pdf, 8 MB.
Hållbarhetsbedömning Pdf, 3.4 MB.
Utställningsutlåtande Pdf, 190.9 kB.
Samrådsredogörelse Pdf, 164.1 kB.
Bilaga 1 - Riktlinjer för kulturmiljön Pdf, 178.3 kB.

Planen visar kommunens vilja när det kommer till vindkraft inom kommunens gränser. Den antogs som ett tillägg år 2013 till då gällande Översiktsplan 2010 men fortsatte gälla när den översiktsplanen ersattes av Oxelösund 2030.

Vindkraft - Tillägg till översiktsplanen Pdf, 1 MB.
Utställningsutlåtande Pdf, 57.1 kB.
Samrådsredogörelse Pdf, 161.5 kB.

Den Fördjupade översiktsplanen för Oxelösunds skärgård 2030 antogs av Kommunfullmäktige 2018-04-04 och började gälla 2018-05-02.

Fördjupningen togs fram för att bidra till ett mer samlat kunskapsunderlag gällande Oxelösunds skärgård för att förenkla och vägleda framtida beslut vid tillståndsprövningar och detaljplaneärenden i skärgården. Skärgårdsplanen visar vår vision för skärgården år 2030.

Oxelösunds skärgård 2030 Pdf, 24.8 MB.
Utställningsutlåtande Pdf, 87.4 kB.
Samrådsredogörelse Pdf, 1.3 MB.
Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 3.1 MB.
Kulturmiljöinventering Pdf, 9 MB.

Planeringsstrategin är ett centralt verktyg inom kommunal översiktlig planering, vilket hjälper kommuner att hålla översiktsplanen med fördjupningar och tillägg aktuell och relevant. Efter varje ordinarie val måste kommunen, inom 24 månader, bedöma översiktsplanens relevans med hänsyn till nya lagkrav, nationella mål, politiska förändringar och ny kunskap.

Kommunfullmäktige antog kommunens planeringsstrategi den 12 juni 2024, vilken fungerar som en plan för kommunens fortsatta strategiska arbete med mark- och vattenanvändningen i kommunen.

Planeringsstrategi för Oxelösunds kommun Pdf, 796.6 kB.

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post plan@oxelosund.se