Villabacken markanvisning

I Sörmland längst ut på en halvö rakt ut i skärgården finns Oxelösund, dryga timmen från Stockholm. Det gör att såväl företagare, besökare som boende både har närheten till naturen och möjligheten att dagligen nå storstaden om de vill och behöver. Oxelösund har 12 000 invånare. Till ytan är Oxelösund en av de mindre kommunerna i Sverige.

Välkommen till Oxelösund

Det händer mycket i Oxelösund! SSAB tar ett historiskt klimatsteg. Oxelösunds hamn förändras och växer inom miljövänlig sjöfartslogistik. Allt fler turister upptäcker oss och vår vackra natur. Oxelösunds kommun investerar och moderniserar bland annat i en ny skola, ett nytt äldreboende och attraktiva boendemiljöer.

Det byggs nya bostäder på många ställen inom kommunen idag. Villor, radhus, hyreslägenheter och bostadsrätter i olika former. För att på ett enkelt sätt kunna visa vad som finns aktuellt inom kommunen idag har vi skapat en digital bostadsmässa. Besök bosafari.se för en guidad tur runt kommunen.

Det är i detta sammanhang vi gärna ser er som tänkt exploatör till Villabackens markanvisning.

Vi ser fram emot ert intresse och tävlingsbidrag!

Inbjudan till markanvisning Villabacken, Oxelösund

Oxelösunds kommun bjuder in till markanvisning gällande förtätning av bostäder i centrala Oxelösund. Byggrätten medger 2 st 20–24 våningars hus, 150 meter från centrum med detaljhandel, livsmedelsbutiker, konditori, restauranger och service.

Markanvisningen för området sker genom att skicka in en intresseanmälan. Denna registreras varvid ni som intressent får underlag som kommunen har tagit fram för markanvisningen. Det ni har att arbeta fram är ert tävlingsunderlag som ska inkomma senast angivet datum till kommunen.

De specifika frågor och svar som kommunen får kring exempelvis tolkning av detaljplaner blir allmän information.

Kommunen har för avsikt att anvisa området till en (1) exploatör för att få en helhet i exploateringen. Kommunen är dock öppen för exempelvis etappindelat tillträde eller att tilldela två exploatörer var sin del, om det sammantaget ses som en fördel.

Intresseanmälan ska skickas via e-post till mex@oxelosund.se senast 30 maj 2022, kl 23.59, märkt Villabacken.

Intresseanmälan Markanvisning Villabacken

Intresseanmälan ska skickas via e-post till mex@oxelosund.se senast 30 maj 2022, kl 23.59, märkt ”Markanvisning Villabacken”.

Tävlingsbidrag ska skickas per mail till mex@oxelosund.se , senast 30 augusti 2022, kl: 23.59. Anmälan ska märkas med ”Markanvisning Villabacken

Efter tid för tävlingsbidragets inskickande har passerat öppnar kommunen formellt tävlingsbidragen och går igenom de inkomna bidragen. Därmed startar tävlingen.

Visionen är att Villabacken ska vara ett landmärke för Oxelösund och Sörmland. Villabacken ska skapa en länk mellan östra och västra delarna av Oxelösund. Villabacken ska addera värde till platsen och till människorna.

Villabackens detaljplan togs fram 2015. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder i ett centralt läge med fantastisk utsikt över både land och hav. En del av detaljplanens syfte är att binda ihop östra och västra delarna av Oxelösund.

Genom två 20–24 våningars hus, sammanbyggda med en lägre byggnad för allmänna ytor av olika slag, finns förutsättningar och möjligheter att skapa ett landmärke för både Oxelösund och Sörmland. All bebyggelse ska i möjligaste mån grundas på bestämmelser och gestaltningsprinciper som anges i detaljplan och planbeskrivning med tillhörande bilagor och utredningar.

Samtliga underlag såsom aktuella planhandlingar, markundersökning, med mera hittar du här under "Handlingar för nedladdning". Du hittar också hela inbjudan till markanvisning som nedladdningsbar pdf.

Oxelösunds kommun äger all mark inom planområdet som utgörs av fastigheten
Vändskivan 1. Orienteringsbild och karta över markanvisningsområdet visas i bilden på sidan.

Området har fungerande stadsstruktur med närservice, kollektivtrafik och gator. Som både ett förtätningsprojekt som ett framtida platsvarumärke ställs höga krav på de arkitektoniska parametrarna.

Detaljplanen innebär i huvuddrag att:

 • Vändskivan 1 – byggrätt om vardera 9 000 BTA, i 20-24 våningar hus samt en lägre byggnad – byggrätt om 450 BTA.
 • Parkering inom fastighet enligt detaljplanebeskrivning.
 • Bevarande och utveckling av värdefull natur utanför exploateringsområde som förstärkning av detaljplanens riktlinjer. Detta utförs av kommunen.

Övriga viktiga punkter är:

 • För utveckling av bostäder gäller att både äganderätter, bostadsrätter och hyresrätter kan tillskapas. Kommunen ställer inga krav på upplåtelseform.
 • För kommunen är tidplan för såväl bygglov, försäljningsstart/ byggstart och färdigställande tid viktiga parametrar att få klarhet i.
 • Tolkning av gestaltningsprinciper enligt planbeskrivning.

Vid tillträde till fastigheten:

 • Det finns en befintlig detaljplanen. För att ingå ett Köp- & Genomförandeavtal krävs ett laga kraft vunnet bygglov.
 • Eventuellt kan det vara aktuellt med lantmäteriförrättning för att åstadkomma önskvärd kompletterande fastighetsdeIning. Sådan förrättning ombesörjer aktören på egen hand och på egen bekostnad.
 • Tillträde till fastigheten sker i samband med byggstart.
 • Köp av fastigheten sker enligt den oberoende värderingen som är beställd av Oxelösunds kommun.
 • Kommunen kommer att begränsa köparens risk gällande miljösaneringar. I samband med detaljplanearbetet påvisades föroreningar. Dessa är vid tillträdet av fastigheten åtgärdade med beslut om godkänd åtgärd.
 • Exploatören står för sina egna kostnader för markanvisning samt för de utrednings- och projekteringskostnader som behövs för framtagande av bygglovshandlingar.
 • Exploatören ansvarar för och bekostar samtliga anläggningsåtgärder som krävs för ett genomförande av projektet inom det markanvisade området.
 • Exploatören står för bygglovsavgift, fastighetsbildnings- och lagfartskostnader samt ansluningsavgifter för VA, el och annan teknisk utrustning.
 • Utanför exploateringsområdet ansvarar kommunen för och bekostar projektering samt byggande av gator och parker inom allmän platsmark.
 • Genom intresseanmälan för markanvisningen meddelar exploatören sitt intresse för markanvisningen för nyproduktion av bostäder inom det utpekade projektområdet.

Av inlämnat tävlingsbidrag ska följande information framgå:

 • Bolagets namn och ansvarig kontaktperson.
 • Information om bolagets organisation och historik samt affärsidé.
 • Ekonomisk status och kapacitet Skatteverkets blankett SKV 4820, ifylld av Skatteverket och max 3 månader gammal, ska bifogas.
 • Referens av minst 2 st relevanta och jämförbara projekt med bostäder. Det är meriterande att redovisa liknande projekt i sitt tävlingsbidrag. Referensobjekten ska vara i pågående skede och/eller färdigproducerade.
 • Finns utsedd arkitekt för detta projekt är det positivt att nämna denna.

Ett komplett underlag för deltagande i tävling ska innehålla:

 • Situationsplan och markplaneringsritning.
 • Plan- och volymritning.
 • llustrationer.
 • Sammanfattande text med projektbeskrivning som tydliggör antal lägenheter, planering bottenplan/låga byggnaden emellan bostadshusen samt annan projektspecifik information som tydliggör bedömningspunkterna.

Grundläggande krav:

 • Gällande detaljplan är Detaljplan för kvarteret Villabacken, del av Oxelö 8:39 och 7:41 med
  Dnr 0481-P15/6. Förslaget ska leda till att exploatören får beviljat bygglov på tävlingsbidraget.
 • Parkering ska lösas och redovisas inom kvartersmark.
 • Kommunen arbetar med hushållsnära källsortering. Det ska finnas utrymme för källsortering av följande fraktioner: matavfall, sorterat brännbart avfall, returpapper, pappersförpackningar, glas samt plastförpackningar. Utformning sker enligt anvisning från Oxelö Energi, se oxeloenergi.se Länk till annan webbplats.. Läs gärna även Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen för ytterligare information
 • Dagvatten, avseende 10-årsregn, ska fördröjas inom kvarteret innan avledning får ske till det allmänna dagvattensystemet.
 • Redovisning av miljö och kvalitetscertifiering, eller motsvarande

Redovisning av:

 • Projektets arkitektoniska kvalitet och utformning samt gestaltning med samspel och anpassning till Villabackens läge och omgivningens förutsättningar. Bedöms med en vikt om 40 procent
 • Projektets helhetsbild av: projektets ekologiska fotavtryck genom hela projektfasen, från byggnation till löpande drift. Andra bedömningsgrunder är energieffektivitet och mobilitetslösningar. Bedöms med en vikt av 30 procent
 • Exploatörens beskrivning av byggstart, genomförandeprocess och genomförandetid. Bedöms med en vikt om 20 procent
 • Projektets prisnivå ut på marknaden kopplad till upplåtelseform. Bedöms med en vikt av 10 procent

Urval 1

 • Efter dag för inlämnande av tävlingsbidrag öppnas alla bidrag gemensamt av juryn samt gås igenom så att efterfrågade underlag finns med. De bidrag som saknar detta meddelas och utestängs från fortsatt deltagande i tävling.
 • Jurygruppen går igenom tävlingsbidragen. I det fall kompletteringar behövs ska detta medges i de fall det förtydligar bidraget. Möjligheten till förtydligande går då till samtliga kvarvarande aktörer.
  Exploatörer ges möjlighet att få presentera sitt bidrag i det fall de önskar detta.
 • Juryn beslutar vilka bidrag som ska gå vidare till urval 2. Beslut meddelas senast 30 september 2022

Urval 2 – final

 • Bidrag som är i final ska presenteras för den samlade jurygruppen. Detta görs i perioden 220930–221030.
 • Efter genomgången presentation arbetar kommunens jurygrupp med genomgång och värdering av bidragen.
 • Juryn kommer att lämna sitt förslag till beslut till Kommunstyrelsens sammanträde under första kvartalet 2023. Efter Kommunstyrelsens beslut meddelas vinnaren samt övriga tävlande.

Tävlingsbidraget ska redovisas på svenska. Tävlingsbidraget ska presenteras och redovisas med beskrivningar i text och med illustrationsmaterial och ritningar. De bärande idéerna ska tydligt framgå av text, illustrationer, lösningar för gestaltning, utformning, funktioner och innehåll.

Kommunen förbehåller sig rätten att själv bedöma aktörens genomförandeförmåga utefter redovisat material.

Kommunens jury består av:
Representanter från Oxelösunds kommun utsedda av Kommunstyrelsen arbetsgrupp av tjänstepersoner från Kommunstyrelseförvaltningen samt Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Mark och exploatering
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post mex@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer