Loggan för Oxelösunds kommun

Del av Stjärnholm 5:37 - Näsuddsvägen

Längs med Näsuddsvägen ser kommunen över detaljplanen för att skapa tomter för radhus eller villor och ett flerbostadshus nära kollektivtrafik, strövområden och inte minst havet.

Orienteringskarta med planområdet markerad med röd cirkel

Bostäder på platsen bidrar med rumslighet och en avgränsning till Näsuddsvägens breda trafikrum. Näsuddsvägens utformning inbjuder idag till höga hastigheter. Bidragande till detta är avsaknaden av såväl trottoar som övergångsställen.

En avsmalning av vägbanan och ny bebyggelse gör det också möj­ligt att knyta samman Utterberget med Danviksområdet. Fler korsningar och utfarter mot vägen bidrar samtidigt till att dämpa farten.

Planförslaget

Detaljplanens syfte är att skapa tomter för flerbostadshus, villor, radhus, parhus eller
kedjehus längs med befintlig infrastruktur, nära kollektivtrafik, skolor, havet och fin natur
inom gångavstånd. Planen ska även möjliggöra en förlängning av Tångvägen ut till
Näsuddsvägen där den möter Täppstigen och bildar en fyrvägskorsning.

Planförslaget innebär i huvuddrag att:

  • Tångvägen förlängs fram till Näsuddsvägen. Längs med förlängningen och norrut skapas
    byggrätter för villor, radhus, parhus eller kedjehus med högsta nockhöjd på 8 meter
  • I det södra området skapas byggrätter för mindre flerfamiljshus.

    Detaljplanen omfattar följande planhandlingar, tillgängliga nedan under Mer information:
    Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000 (A2), Planbeskrivning, Naturvärdesinventering,
    Fastighetsförteckning (endast tillgänglig på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen)

Vad händer nu?

2021-11-17
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att skicka framskriva förslag på Granskning. Nu pågår arbete för att förbereda den. Den förväntas ske under december och då kommer handlingarna finnas tillgängliga här, i kommunhusets foajé och på biblioteket Koordinaten.

2021-08-03
Inkomna yttranden från samrådet sammanställs och besvaras i en samrådsredogörelse. Ett första steg i arbetet att ta fram planhandlingar till nästa samrådstillfälle - Granskningen.

Inlämnade yttranden är offentlig handling och kan därmed begäras ut och läsas av alla. Personuppgifter behandlar kommunen enligt www.oxelosund.se/gdpr

2021-06-24
Samråd hölls i drygt 3 veckor. Allmänheten, myndigheter och grannar till området erbjöds under tiden möjlighet att yttra sig över planförslaget. Synpunkter lämnades skriftligen och skulle ha inkommit till kommunen senast 18 juli 2021 via epost eller brev enligt kontaktuppgifterna längst ner på sidan.

-- Tidigare
Miljö- och samhällsbyggnadsnämden gav positiv planbesked i 2020-06-16. Arbete med att ta fram ett planförslag påbörjas i höst. Under vecka 48 kommer naturvärden inventeras i fält för att ge ett bra underlag inför fortsatt planering.

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post plan@oxelosund.se