Oxelösunds logga

Del av Stjärnholm 5:37- vid Jägarvägen

Detaljplanen ska utreda förutsättningarna för nya bostäder och eventuell
lokal vid Sundavägen i ett bra läge nära kollektivtrafik. Planen rättar
även till vägar och parkering på vägens södra sida som idag strider mot
gällande detaljplan.

Orienteringskarta med planområdet markerad med röd cirkel

Planområdet är ett av 14 områden i Oxelösund som bedömts kunna lämpa sig för förtätning med bostäder, utifrån närhet till exempelvis befintlig
infrastruktur, busshållplats och gång- och cykelväg.

I detaljplanen kommer flerbostadshus att prövas. Enligt kommunens översiktsplan finns ett behov av en mer blandad bebyggelse i Sunda-området som idag helt domineras villa- och radhusbebyggelse.

Den skyltade hastigheten är idag 40 km/h på platsen. Möjligheten att bygga längs Sundavägen är helt beroende av hur mycket det bullrar ifrån vägtrafiken. Bullernivån bestäms av antalet fordon, fordonens hastighet och avståndet till fordonen. En bullerutreding kommer att tas fram tidigt i planprocessen.

Planförslaget

Inget planförslag ännu.

Vad händer nu?

2021-11-22
Arbete med att ta fram ett planförslag påbörjas under 2022. Först ut är en bullerutredning för att få reda på förutsättningarna för detaljplaneringen utifrån nuvarande och förväntade trafikflöden.

-- Tidigare
Miljö- och samhällsbyggnadsnämden gav positiv planbesked 2021-10-19 § 80.

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post plan@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer