Oxelösunds logga

Del av Oxelö 8:20 - Cirkusplatsen

På Cirkusplatsen vid Ramdalen finns intresse för att uppföra seniorbostäder.

Orienteringskarta med planormådet markerad med röd cirkel

Vid korsningen Vallsundsvägen/Björntorpsvägen finns en stor gräsmatta som tidigare använts av bland annat cirkusar. Här har flera visat intresse för att bygga bostäder med äldre som målgrupp.

Kommunen äger all mark inom det knappt
11 000 m2 (1,1 hektar) stora planområdet, som även rymmer vägområdet för Vallsundsvägen vars sträckning idag är planstridig.

Samråd genomfördes 4 - 27 februari. Under samrådet inkom 8 yttranden, varav 1 utan erinran.

Planförslaget

Samrådsversionen av planförslaget innebär att parkmark mitt emot Ramdalsparkeringen får bebyggas och att mark som idag är allmänt tillgänglig mark övergår till att bli privat kvartersmark (gult på plankartan).

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av bostäder (B), centrumfunktioner, samlingslokal och kontor m.m. (C), idrottshall (R), och vård (D) och därmed skapa möjlighet för en variation av markanvändningar. Syftet är även att säkerställa ett tillräckligt brett vägområde för gång- och cykelväg läng med den kommunala gatan Vallsundsvägen.

  • En detaljplans bestämmelser är bindande. I huvuddrag föreslås följande planbestämmelser:
  • Kvartersmarken (den gula ytan) får bebyggas med en högsta byggnadsarea om
    2500 kvadratmeter för huvudbyggnader. Byggnadarean är husens plats på marken.
  • Byggnaders högsta höjd till nock är 12 meter, ovan vilken tillåts skorsten & ventilation.
  • 100 kvadratmeter med komplementbyggnader tillåts, så som förråd och väderskydd, med en nockhöjd på högst 4 meter.

Av hänsyn till behovet av lokalt omhändertagande av dagvatten får högst 50 % av kvartersmarken hårdgöras. Bygglovets startbesked föreslås därtill villkoras med att marken sanerats till den nivå som krävs för den önskade markanvändningen.

Vad händer nu?

2022-03-04 - Samråd är nu avslutat. Samråd pågick 4 - 27 februari 2022.
Arbete med att besvara inkomna synpunkter pågår.

2022-02-03 - Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om samråd 2022-01-24.
Samråd pågår den 5 - 27 februari 2022.

2021-08-18 - Planprocess uppstartad med ny intressent 2021-03-10. Arbete med utredning av buller, dagvatten och markmiljö pågår.
-----------------------------------------------
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav positivt planbesked 2020-02-24. Dialog sker med intressent innan något arbete startar.

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post plan@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer