Del av Oxelö 8:20 - Cirkusplatsen

På Cirkusplatsen vid Ramdalen finns intresse för att uppföra seniorbostäder.

Orienteringskarta med planormådet markerad med röd cirkel

Vid korsningen Vallsundsvägen/Björntorpsvägen finns en stor gräsmatta som tidigare använts av bland annat cirkusar. Här har flera visat intresse för att bygga bostäder med äldre som målgrupp.

Kommunen äger all mark inom det knappt
11 000 m2 (1,1 hektar) stora planområdet, som även rymmer vägområdet för Vallsundsvägen vars sträckning idag är planstridig.

Samråd genomfördes 4 - 27 februari 2022. Under samrådet inkom 9 yttranden, varav 1 utan erinran.
Yttrandena har sammanställts och besvarats i dokumentet Samrådsredogörelse.

Granskning genomfördes 14 - 28 september 2022. Under granskningen inkom 4 yttranden, varav 2 utan erinran. Du som är granne med planområdet eller tidigare yttrat dig över detaljplanen ska ha fått ett brev eller epost med en underrättelse om granskningen i din brevlåda. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under tiden för granskningen kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen

Under Mer information nedan kan du fortsatt ta del av de planhandlingar som ställts ut till granskning.

Planförslaget

Planförslaget innebär att parkmark mitt emot parkeringen vid Ramdalens idrottsplats får bebyggas och att mark som idag är allmänt tillgänglig mark övergår till att bli privat kvartersmark (gult på plankartan).

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av bostäder (B), centrumfunktioner, samlingslokal och kontor m.m. (C), idrottshall (R), och därmed ge möjlighet flera olika markanvändningar. Syftet är även att säkerställa ett tillräckligt brett vägområde för gång- och cykelväg läng med den kommunala gatan Vallsundsvägen och samtidigt göra denna planenlig.

En detaljplans bestämmelser är bindande. I huvuddrag föreslås följande planbestämmelser:

  • Kvartersmarken (den gula ytan) får bebyggas med en högsta byggnadsarea om
    2600 kvadratmeter för huvudbyggnader. Byggnadarean (BYA) är ytan som upptas på marken.
  • Byggnaders högsta höjd till nock är 12 meter, ovan vilken tillåts skorsten & ventilation.
  • 100 kvadratmeter med komplementbyggnader tillåts, så som förråd och väderskydd, med en nockhöjd på högst 4 meter.
  • Av hänsyn till behovet av lokalt omhändertagande av dagvatten får högst 50 % av kvartersmarken hårdgöras.

Ändringar efter samrådet

Till granskningsversionen har den största tillåtna byggnadsarea (BYA) för huvudbyggnad utökats med 100 m2 till 2600 m2, samtidigt som område för huvudbyggnader minskats ner. Därtill har en lägsta nivå för färdigt golv (+2,8 meter över havet) har lagts till och områden för dagvattenanläggningar har säkerställts på kvartersmark (m1). En bestämmelse har lagts till om att bostäder ska ha minst en uteplats som klarar bullerkraven motsvarande ”tyst sida”. Det västra och södra hörnet av kvartersmarken har fasats av (planområdet har minskats något) för att göra den lättare att sköta om och göra det lättare för allmänheten att nå skogsbacken söder om planområdet. Villkoret för startbesked har omformulerats med innebörden att kommunen föreslås sanera marken vid exploateringen.

Upplysningar lämnas av:
Göran Deurell, telefon 0155-383 60, epost goran.deurell@oxelosund.se
Christoffer Karlström, telefon 0155-383 44, e-post christoffer.karlstrom@oxelosund.se

Vad händer nu?

2022-09-29 - Granskningen är nu avslutad. Granskning pågick 14 - 28 september 2022.
Arbetet med att besvara inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande pågår. Efter genomförd granskning får detaljplanen tas upp i Kommunfullmäktige för antagande. När planhandlingarna bedöms klara är dock första steget att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna dem, något som väntas ske innan årsskiftet.

2022-03-04 - Samrådet är nu avslutat. Samråd pågick 4 - 27 februari 2022.

2022-02-03 - Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om samråd 2022-01-24.

2021-08-18 - Planprocess uppstartad med ny intressent 2021-03-10. Arbete med utredning av buller, dagvatten och markmiljö pågår.
-----------------------------------------------
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav positivt planbesked 2020-02-24. Dialog sker med intressent innan något arbete startar.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer