Loggan för Oxelösunds kommun

Del av Oxelö 7:40 TGOJ-området

Detaljplanen för marken mellan Torggatan och järnvägsspåren ersätts för att medge även idrotts- och centrumverksamhet.

Orienteringskarta med planormådet markerad med röd cirkel

Inriktningen är att detaljplanen ska möjliggöra en något högre byggnadsvolym jämfört med nu gällande detaljplan och en större flexibilitet i vilken typ av verksamhet som tillåts. Idag får marken endast användas för handel och kontor.

Den nya detaljplanen utformas för att medge byggandet av en padelhall med kringfunktioner. Platsen har flera utmaningar, framförallt genom närheten till järnväg med farligt godstransporter.

Planförslaget

Planförslaget innebär i huvuddrag att:
• Den äldre detaljplanen i området där handel och kontor tillåts ersätts med en komplettering där padelhall eller annan dylik (idrottsrelaterad) verksamhet tillåts. Sammantaget innebär det att idrotts-, kontors-, handels- och centrumändamål tillåts inom ett cirka 7000 kvadratmeter stort område. Byggnader får uppta totalt 3500 kvadratmeter av dessa. Parkering tillåts inom hela planområdet.

• Längs med Torggatan föreslås högsta nockhöjd på 4,5 meter. Innanför det tillåts byggnation till som högst 10 meter i nockhöjd. Syftet med den lägre nockhöjden är att hålla nere skalan närmast Torggatan. Mot Torggatan ska entré finnas för att bidra till ett levande gaturum.

• Längs med järnvägen TGOJ-banan föreslås likt den äldre detaljplanen att parkering får anordnas. Infart till denna sker i norra eller södra delen av planområdet. Ett av de befintliga garagen behöver rivas eller flyttas för att genomföra detaljplanen då det ligger för nära tänkt bebyggelse.

Vad händer nu?

2023-04-06. Dialog pågår med Trafikverket i syfte att kunna avveckla ett järnvägsspår, spår 11, som i dagsläget sträcker sig in i planområdet och därför förhindrar ett genomförande av detaljplanen. Arbetet med detaljplanen är pausat under tiden utredning pågår.

2022-08-25. Synpunkter som kom in sammanställs i en samrådsredogörelse. Arbete med att revidera förslaget utifrån de synpunkter som kom in pågår.

2022-07-05 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkände 2022-06-14 att ett förslag ställs ut på samråd. Samråd pågår till och med 2022-08-21. Handlingar finns här nedan under Mer information.

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post plan@oxelosund.se