Loggan för Oxelösunds kommun

Gnistan 1

Den gamla telegrafstationen ligger ett stenkast från Järntorget och är idag kontor. Fastighetsägaren har begärt planbesked för att få bygga om till bostäder.

Orienteringskarta med planormådet markerat med röd cirkel

Gnistan 1 ligger granne med kommunhuset, norr om Järntorget. Byggnaden är kulturhistoriskt intressant och under planarbetet har en antikvarisk förundersökning tagits fram.

Samråd pågår till 2021-12-07, se mer under "Vad händer nu?"

Synpunkter lämnas skriftligen till plan@oxelosund.se eller Oxelösunds kommun,
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,
613 81 Oxelösund senast 7 december 2021.


Planförslaget

Detaljplanens syfte är att utöver kontor även möjliggöra för bostäder i Telegrafhuset vars volym och fasadutformning i stort ska bevaras, med målet att tillvarata byggnadens kulturvärden. Byggnaden byggdes 1899 är därmed ett av de äldsta husen som finns bevarade i Centrum. Planförslaget medger att huset får fler balkonger samtidigt som byggnadens karaktär skyddas med bevarande- och varsamhetsbestämmelser.

Planförslaget innebär i huvuddrag att:

  • Markanvändningarna CBK - centrumverksamhet, bostäder och kontor medges.
  • En q-bestämmelse om bevarande av byggnadens kulturvärden förs in.
  • Det möjliggörs för 2 balkonger till, fast än mindre, på byggnadens nordvästfasad.
  • Telegrafhuset ges rivningsförbud, förbud mot takkupor och inglasning av balkonger.

Planen omfattar följande handlingar: Plankarta, planbeskrivning och fastighetsförteckning (finns hos Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen)

Vad händer nu?

2021-11-12 - Efter beslut i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-19 § 81 genomförs nu samråd av planförslaget till 7 december 2021.

--
Sökanden gavs positivt planbesked av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2019-11-20 § 103.

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post plan@oxelosund.se