Oxelösunds logga

Gnistan 1

Den gamla telegrafstationen ligger ett stenkast från Järntorget och är idag kontor. Fastighetsägaren har begärt och fått planbesked för att få bygga om
till bostäder.

Orienteringskarta med planormådet markerat med röd cirkel

Gnistan 1 ligger granne med kommunhuset, norr om Järntorget. Byggnaden är kulturhistoriskt intressant och under planarbetet har en antikvarisk förundersökning tagits fram.

Ett samråd har genomförts under drygt 3 veckor till 7 dec 2021 under vilket det inkom totalt 5 yttranden, varav 4 ifrån myndigheter och 1 ifrån en privatperson. 2 av dem var helt utan erinran och inget helt emot.

Granskning pågår 3 - 24 maj 2022 under tiden de
återigen finns möjlighet för dig att lämna synpunkter
på- eller godkänna planförslaget. Kommunens svar
på yttrandena i samrådsskedet finns att ta del av
i dokumentet samrådsredogörelse.

Den som inte senast under granskningen yttrat sig
över detaljplanen kan förlora sin rätt att överklaga.

Planförslaget

Detaljplanens syfte är att utöver kontor även möjliggöra för bostäder i Telegrafhuset, vars volym och fasadutformning i stort ska bevaras, med målet att tillvarata byggnadens kulturvärden. Byggnaden byggdes 1899 är därmed ett av de äldsta bevarade husen i Centrum. Planförslaget medger att huset får fler balkonger samtidigt som byggnadens karaktär skyddas med bevarande- och varsamhetsbestämmelser.

Planförslaget innebär i huvuddrag att:

  • Markanvändningarna CBK - centrumverksamhet, bostäder och kontor medges.
  • En q-bestämmelse om bevarande av byggnadens kulturvärden förs in.
  • Det möjliggörs för 2 balkonger till, fast än mindre, på byggnadens nordvästfasad.
  • Telegrafhuset förses med rivningsförbud, förbud mot takkupor samt förbud mot
    inglasning av- och skärmtak över balkonger.
  • Det möjliggörs för upp till 2 komplementbyggnader i form av uthus, totalt högst 20 m2.

Planen omfattar följande handlingar: Plankarta, planbeskrivning, samrådsredogörelse och fastighetsförteckning (finns hos Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen). Därtill har en antikvarisk förundersökning av byggnaden tagits fram.

Vad händer nu?

2022-05-02 - Efter beslut i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-19 § 27 genomförs granskning av planförslaget 3 - 24 maj 2022.

2021-11-23 - Efter genomfört samråd fortsätter planprocessen med att läsa och besvara inkomna yttranden och ta ställning till- och göra eventuella revideringar av planhandlingarna inför Granskning.

2021-11-12 - Efter beslut i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-19 § 81 genomfördes samråd av planförslaget till 7 december 2021.
--
Sökanden gavs positivt planbesked av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2019-11-20 § 103.

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post plan@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer