Del av Aspa 2:8

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Aspa gård och fritidshusområde genom kompletterande och ny bebyggelse för bostadsändamål. Syftet är även att möjliggöra för en kommande anslutning av planområdet till det kommunala vatten- och avloppssystemet.

Orienteringskarta med planområdet markerat med röd cirkel

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har sedan år 2020 uppdraget att ta fram en detaljplan för Aspa gård och sommarstugeområde. Beställare är Kommunstyrelsen genom Mark och exploatering.

Hösten 2022 tog planarbetet ordentlig fart och ett planförslag började arbetas fram i samarbete med konsulter på Ettelva arkitekter. Miljö- och samhälls-byggnadsnämnden beslutade 2023-10-17 § 66 att planhandlingarna nu ska ställas ut på samråd.

Då det inte kan uteslutas att ett genomförande av detaljplan leder till betydande miljöpåverkan så tas planen fram med ett utökat förfarande, varför samrådstiden är förlängd. En rad faktorer påverkar om detaljplanen är genomförbar: Bland annat är närheten till SSAB en utmaning, liksom att Brannäsvägen delvis lär lågt belägen och var nära att översvämmas så sent som i februari 2020.

Samrådet är nu avslutat. Samråd pågick 15 december 2023 till 16 januari 2024.

Du kan fortfarande ta del av planförslaget nedan. Under Mer information finns samtliga planhandlingar för nedladdning. Om du inte har möjlighet att ta del av handlingarna på ovanstående sätt kan du kontakta oss för att få materialet utskickat mot en avgift fastställd av Kommunfullmäktige.

Den som inte senast under granskningstiden lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga ett beslut om att anta detaljplanen.

Planområdet omfattar ca 150 000 kvadratmeter (15 hektar) av fastlandet inom fastigheten Aspa 2:8 som ägs av kommunen. Endast arrenden belägna på fastlandet omfattas av detalj­planeläggning. Området nås idag via Brannäsvägen, en enskilt ägd väg som kom­munen delvis föreslås ta över ägandeskap och driften (huvudmannaskapet) för. Plan­för­slaget innebär att det möjliggörs för totalt 40 bostadsfastigheter, varav 16 nya. Det är ett tillräckligt stort antal bostäder för att motivera en anslutning till det kommunala VA-nätet. Bygglov för utökad byggrätt villkoras med att det finns en godkänd vatten- och avloppsförsörjning

Planförslaget i korthet:

  • De 4 befintliga bostadstomterna på Aspa Gård föreslås förtätas med 6 nya fastigheter. Gårds­miljön klassas som en särskilt värdefull kulturmiljö, inom vilken det krävs särskild hänsyn.
    1 bostadshus (Drängstugan) och 2 komplementbyggnader (däribland Magasinet) skyddas med förbud mot rivning (r2). Krav ställs även på nya och gamla byggnaders utförande och underhåll (k1) och det ges inte möjlighet till att bygga attefallshus utan bygglov (a4). Största tillåtna byggnadsarea (BYA) för huvudbyggnader höjs till 150 m2 med en högsta nockhöjd på 7 meter och 25 m2 komplementbyggnader.

  • 19 arrendetomter i Aspa sommarstugeområde förtätas med ytterligare 10 nya bostadsfastigheter, varav 2 är belägna inne i själva fritidshusbebyggelsen. 3 nya fastigheter på södra sidan Brannäsvägen inkräktar på ett dike som föreslås flyttas. Bodarna nere vid bryggan föreslås samlas på en särskilt anvisad yta. Ingen enskild byggnad i fritidshusområdet skyddas enligt planförslaget, men helhetsintrycket bedöms viktigt att värna om. Största tillåtna byggnadsarea (BYA) för huvudbyggnader inom fritidshusområdet höjs till 130 m2 med en högsta nockhöjd på 7 meter och 25 m2 komplementbyggnader. Söder om Brannäsvägen föreslås av bullerskäl byggrätten möjliggöra både villor och radhus - 150 m2 BYA för fristående villor och 30 % av fastighetsarean för radhus.

  • Planområdet och Brannäshalvön föreslås långsiktigt få en ny tillfartsväg söderifrån via den planerade Norra infarten till SSAB:s industriområde. Vägbanan ska av klimatanpassningsskäl anläggas på lägst höjden +2,5 meter över nollplanet i RH2000*. Bostäder ska grundläggas** på lägst höjden +2,2 meter över nollplanet inom planområdet.

* Nollplanet är höjden 0 meter i sveriges höjdsystem RH2000. Som jämförelse varierar havets
medelvattenyta kring Oxelösund mellan +8 – 10 cm över nollplanet i RH2000.
** Detaljplanen reglerar lägsta grundläggningsnivå, alltså lägsta punkten på en byggnad.

2024-05-22 - En bullerkonsult arbetar för närvarande med en fördjupad undersökning av bullernivåerna i planområdet och hur ny bebyggelse bör placeras för att skapa en god ljudmiljö.

2024-01-17 - Samrådet är nu avslutat. Inkomna samrådssynpunkter sammanställs och besvaras i en samrådsredogörelse. Detta dokument publiceras här på hemsidan så snart som möjligt, men allra senast vid tidpunkten för nästa samråd - den så kallade Granskningen.

2023-12-11 - Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2023-10-17 § 66 beslutat om att detaljplanen ska ställas till samråd. Samråd pågick 15 december till 16 januari 2024.

2023-06-22 - Kulturmiljöanalys och Naturvärdesinventering (NVI) är nu klara. Arbete med att fram planhandlingar pågår och samråd väntas genomföras under hösten 2023.

2022-11-21 - Kommunen är i färd med att upphandla en kulturmiljöanalys av Aspa gård och sommarstugeområdet. Vi har även en konsult ute som mäter in bl.a. byggnader, gränser och större träd så att detaljplanens grundkarta ska stämma med verkligen. Det arbetet börjar vid Aspa Gård och fortsätter österut genom sommarstugeområdet.

2022-08-31 - Kommunen har nu låtit påbörja skissandet på ett planförslag. Förhoppningen är att kunna visa förslaget (genomföra ett samråd) för myndigheter, sakägare och allmänhet framåt våren 2023.

2022-06-22 - Kommunen har låtit ta fram en bullerutredning och en naturvärdesinventering för att få en bättre förståelse för naturvärden och bullernivåer inom planområdet.

2020-12-16 - Mark- och miljödomstolen ger i en dom sitt godkännande till SSAB:s nya verksamhetstillstånd. Domen är ett viktigt underlag för detaljplaneprocessen.

2020-03-18 - Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat (§ 26) ge positivt planbesked för en detaljplanering av området.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer